Město Polička

Schválený rozpočet 2018

 

Schválený rozpočet 2018

v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Text 2018
1 Běžné příjmy 220 938,0
2      v tom: daňové příjmy 157 765,0
3                 nedaňové příjmy 63 173,0
4 Běžné dotace (neinvestiční transfery) 23 758,3
5 Kapitálové příjmy 16 156,0
6 Kapitálové dotace (investiční transfery) 33 189,4
7 Financování - úvěr 27 528,3
8 Financování - čerpání fondů 19,2
9 Financování ze zdrojů minulých let 70 479,3
10 Celkem 392 068,5
11 Běžné výdaje 188 922,7
12 Běžné výdaje kryté dotacemi 23 758,3
13 Kapitálové výdaje 144 435,2
14 Kapitálové výdaje kryté dotacemi 33 189,4
15 Financování - splátky jistin úvěrů 1 762,9
16 Celkem 392 068,5
     
     
  Mimorozpočtová rezerva  7 284,3
 

Příjmy běžného rozpočtu

v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh příjmu 2018
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 24 941,0
2 Lesní hospodářství 28 384,0
3 Školství 2 870,5
4 Kultura a sport 3 942,0
5 Doprava 2 620,0
6 Činnost místní správy 20 508,8
7 Městská policie  1 150,0
8 Sociální věci 792,0
9 Veřejné práce 1 163,0
10 Místní hospodářství 6 072,0
11 Komunální služby  948,0
12 Pokladní správa 151 305,0
13          daňové příjmy 151 195,0
14          nedaňové příjmy 60,0
15          transfery 50,0
16 Běžné příjmy celkem 244 696,3
17    
18 Financování  
19 čerpání zůstatku sociálního fondu 19,2
 

Příjmy kapitálového rozpočtu

v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh příjmu 2018
1 Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery) 33 189,4
2      na Modřecký rybník 2 000,0
3      na rozšíření stávajícího systému varování 1 591,0
4      na nákup požárního vozidla SDH Střítež a Lezník 266,0
5      na lesnickou techniku a rekonstrukci lesních cest 3 492,0
6      na školství 2 543,4
7      na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" 8 786,0
8      na RÚE MěÚ Palackého 160 1 336,0
9      na rekonstrukci chodníku ul. Zákrejsova 2 500,0
10      na rekonstrukci domu ul.9.května 7 175,0
11      na bytové domy Bezručova  3 500,0
12 Lesní hospodářství 339,0
13 Místní hospodářství  15 227,0
14 Pokladní správa 590,0
15 Kapitálové příjmy celkem 49 345,4

 

Výdaje běžného rozpočtu

v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh výdaje 2018
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 9 789,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 1 590,0
3 Osadní výbory 2 499,0
4 Lesní hospodářství 17 329,0
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 263,0
6 Školství 17 916,0
7          MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek) 880,0
8          MŠ Hegerova Polička (příspěvek) 600,0
9          MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) 594,0
10          MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek) 1 051,0
11          MŠ Luční Polička (příspěvek) 2 056,0
12          Masarykova ZŠ Polička (příspěvek) 5 228,1
13          ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek) 4 359,4
14          Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) 586,0
15          Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička (příspěvek) 595,0
16          Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) 1 128,0
17          ostatní  838,5
18 Kultura a sport 37 525,0
19          Městská knihovna Polička (příspěvek) 5 754,0
20          Tylův dům (příspěvek)  6 579,0
21           v tom: na činnost 5 359,0
22                      na festivaly 1 220,0
23          Divadelní spolek Tyl (dotace) 990,0
24          Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) 5 654,0
25          Hrad Svojanov  3 535,0
26          T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace) 8 198,0
27          regenerace památek 4 100,0
28          Jitřenka a Ročenka 1 022,0
29          Mariánský (morový) sloup  832,0
30          ostatní 861,0
31 Doprava 786,0
32           městská doprava 322,0
33 Činnost místní správy 52 635,8
34           místní zastupitelské orgány 4 238,0
35           činnost místní správy 48 397,8
36 Městská policie 2 266,0
37 Sociální věci 7 243,7
38           DPS "Penzion" Polička (příspěvek) 4 776,0
39           ostatní  2 467,7
40 Veřejné práce 1 928,5
41 Místní hospodářství  4 491,0
42 Komunální služby 19 180,0
43          údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení 15 208,0
44          opravy komunikací a ostatní služby 3 972,0
45 Pokladní správa 36 239,0
46          dotace neziskovým organizacím 5 915,0
47          úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 30 324,0
48 Běžné výdaje celkem 212 681,0

 

Výdaje kapitálového rozpočtu

v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh výdaje 2018
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 23 610,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 2 325,0
3 Osadní výbory 150,0
4 Lesní hospodářství 6 380,0
5 Školství 8 725,6
6      příspěvky příspěvkovým organizacím 368,0
7      MŠ Polička, Palackého nám. 50,0
8      Masarykova základní škola Polička 300,0
9      Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička 7 207,6
10      Dopravní hřiště - semafory 800,0
11 Kultura a sport 10 906,0
12 Doprava 70,0
13 Činnost místní správy 7 450,0
14 Místní hospodářství  5 718,0
15 Komunální služby 111 530,0
16      PD rekonstrukce ul.Šaffova a Tylova 12 000,0
17      lokalita Bezručova 71 750,0
18      parkoviště 350,0
19      chodníky 4 550,0
20      cyklostezky 250,0
21      plavecký bazén 5 800,0
22      ostatní  16 830,0
23 Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím) 760,0
24 Kapitálové výdaje celkem 177 624,6
25    
26 Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)  
27 SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci 459,0
28 Hypotéka na Sídliště Hegerova A 209,7
29 Hypotéka na Sídliště Hegerova B 400,2
30 Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova 694,0
31 Celkem 1 762,9