Město Polička

Nová koncepce dostupného bydlení pro obyvatele Poličky

Zastupitelstvo města Polička schválilo v září 2018 Koncepci dostupného bydlení v Poličce, která má do budoucna pomoci místním obyvatelům zlepšit kvalitu bydlení. Vzhledem k současné celorepublikové situaci s dostupností bydlení se město rozhodlo vyrazit na cestu aktivního a koncepčního řešení pro všechny obyvatele města. Koncepci si můžete přečíst na stránkách města.

Jak koncepce vznikala a co v ní najdete

Na začátku roku 2017 byla na základě iniciativy zastupitele Jana Jukla oslovena Agentura pro sociální začleňování (ASZ), v červnu se pak podpisem Memoranda o spolupráci mezi Městem Polička a ASZ započala roční spolupráce. Město společně s ASZ určily základní cíl celého procesu – vytvořit Koncepci dostupného bydlení v Poličce a zohlednit v ní všechny občany žijící v Poličce, nejen ty, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením a jsou v bytové nouzi. Vznikla pracovní skupina, jejíž součástí byli nejen zástupci vedení města, ale i expertních skupin (bytové, stavební či sociálně zdravotní komise), zástupci z řad zaměstnanců odboru sociálních věcí a zdravotnictví a také poskytovatelů sociálních služeb.

Pracovníci ASZ společně s místními aktéry vytvořili Podkladovou analýzu, jejímž zpracovatelem je Martin Šmoldas a návrh doporučení k tvorbě Koncepce dostupného bydlení v Poličce, jehož autorem je Jan Sládek. Zároveň uspořádali 6 setkání s občany Poličky (zástupci seniorů, rodin s dětmi, osob žijících samostatně, osob se sociální zátěží), díky kterým získalo město obraz o konkrétních problémech, jež nedostupnost kvalitního bydlení poličským obyvatelům způsobuje. Podkladová analýza i výstupy z výzkumu byly předány zastupitelům města.

Na základě zakázky města pověření pracovníci zpracovali samotnou koncepci, která obsahuje opatření pro podporu bydlení rodin s dětmi, samostatně žijících osob i seniorů, a to jak v rodinných domech, soukromých bytech, ale i městském bydlení. Zpracovatelka koncepce Anita Stanislavová, která se na Poličsku zároveň věnuje síťování služeb pro ohrožené děti v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), komunikovala se všemi zúčastněnými a ocenila zájem a motivaci členů pracovní skupiny. Ti přinášeli konstruktivní připomínky k obsahu tohoto strategického dokumentu.

Další využití Koncepce dostupného bydlení

Koncepce dostupného bydlení v Poličce je strategickým materiálem pro další roky a její ambicí je pomáhat městu Polička pružně reagovat na nejrůznější výzvy, dotační tituly a grantové programy nejen v oblasti sociálních služeb, ale i pro oblasti stavebně-technické, urbanistické či dokonce krajinářské. Každého půl roku budou data v koncepci aktualizována, a následně budou také veřejně dostupná.

„Ráda bych poděkovala všem, kteří se na vzniku Koncepce dostupného bydlení v Poličce podíleli, zejména pak úzkému tvůrčímu týmu, bez kterého by jednotlivé kroky nebyly naplněny, a to především místostarostovi Antonínu Kadlecovi a Martině Černíkové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Nezbývá než držet palce Poličce, která může být svým přístupem a motivací příkladem dobré praxe pro další města nejen v Pardubickém kraji, ale v rámci celé ČR,“ doplnila Anita Stanislavová.

Za autory koncepce,

Anita Stanislavová (pracovnice města Polička, MPSV) a Gabriela Chalupníková (ASZ)