Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Finanční odbor - pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007

  
Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a   fyzickým osobám Městem Polička v  roce 2007
 
 
 
     V rozpočtu Města Poličky je pro rok 2007 zařazena částka pro finanční příspěvky ve výši
960.000,- Kč. Pro podávání žádostí o finanční příspěvky,    jejich náležitostí   a       pro režim přidělování pro rok 2007 jsou schválena tato pravidla :
 
1. Částka k rozdělení :                    1. kolo                     2. kolo                      celkem
 
    a) komise sportovní                    440.000,- Kč             70.000,- Kč             510.000,- Kč                    
    b) komise kulturní                       120.000,- Kč             20.000,- Kč             140.000,- Kč
    c) komise zdravotně sociální      140.000,- Kč             20.000,- Kč             160.000,- Kč            
    d) komise dítě a volný čas            40.000,- Kč             20.000,- Kč               60.000,- Kč
    e) zájmové organizace                 70.000,- Kč             20.000,- Kč               90.000,- Kč
       (nezařazené, přímo rada, zastupitelstvo)
    Celkem                                       810.000,- Kč           150.000,- Kč             960.000,- Kč                                                                                                       
    =================================================================
 
2. Harmonogram projednávání a schvalování :
 
-          do 31. 3. 2007 předložení žádostí o finanční příspěvek - 1. kolo
      na adrese : Městský úřad Polička, odbor finanční a plánovací – příjmová pokladna,
                          Palackého nám. 160, 572 01 Polička
následně projednání žádostí v komisích města, v radě města  a v  zastupitelstvu města
 
   -      do 15. 8. 2007 předložení žádostí o finanční příspěvek - 2. kolo
      na stejné adrese, jejich následné projednání v komisích, v radě města a v zastupitelstvu
      města. Budou   upřednostněny  žádosti  v případě naléhavých a neočekávaných potřeb.
 
3. Žádosti
 
         O finanční příspěvek   mohou požádat všechny    neziskové organizace,   občanská
    sdružení, spolky a  kluby  a fyzické osoby  působící na území města Poličky, které splní
    stanovené náležitosti a nemají závazky po lhůtě splatnosti vůči Městu Polička z minulého
    období.
         Žádost o finanční příspěvek na formuláři, který je k dispozici v podatelně,   v příjmové
    pokladně MěÚ a na internetové adrese www.policka.org. musí obsahovat :
     a) název žadatele včetně jeho identifikačních údajů   ( IČO, datum narození),   kontaktní
          osobu, adresu, telefonní a bankovní spojení
     b) předmět činnosti
     c) popis předmětu ( akce, činností ), na který je příspěvek žádán
     d) výše požadovaného finančního příspěvku
          Právnická osoba předloží k žádosti doklad o právní formě ( například zřizovací listinu,
          výpis z obchodního rejstříku, registraci Ministerstva vnitra ČR…)
 
  
    Finanční příspěvky do výše 20.000,- Kč pro  jednoho žadatele v  jednom  roce    schvaluje
    rada města, finanční  příspěvky  ve výši  nad   20.000,-Kč pro  jednoho žadatele v jednom  
    roce  schvaluje  na  doporučení  rady  města   zastupitelstvo  města.  V  případě  schválení
    bude uzavřena s žadatelem Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku.
 
 
 
  
 
 Žadatel, kterému Město Polička poskytuje finanční příspěvek,   je povinen :
 
 a) do 30 dnů po skončení akce,nejpozději však do 15.12.daného roku, zaslat nebo   předat
      finančnímu a plánovacímu odboru městského úřadu vyúčtování poskytnutého příspěvku, 
      včetně doložení uhrazených faktur nebo účetních dokladů
 
 b) nevyužité finanční prostředky vrátit na účet Města Poličky s vyúčtováním,   nejpozději do
     15.12.2007
 
     V případě, že žadatel o finanční příspěvek není dosud registrován v databáziInforma- čního centra při městském úřadu, je třeba, aby tak učinil.
 
     Kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města a finanční a plánovací odbor MěÚ   je kdykoliv oprávněn zkontrolovat, zda využití finančních prostředků je v souladu s účelem, na který byl finanční příspěvek poskytnut. Při zjištění závažných nedostatků v čerpání příspěvku bude příjemce povinen tyto prostředky vrátit zpět do rozpočtu města.
 
     Uvedená pravidla byla schválena na jednání zastupitelstva města dne 15. února 2007.
 

Vložil Kašpar Antonín (7.3.2007), přečteno 2871x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Finanční odbor - pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007