Město Polička

Vývoj situace ohledně kvality pitné vody v Poličce – 7.8.2019

Dnes dopoledne proběhlo na Městském úřadu Polička jednání k aktuální situaci kolem zásobování a kvality pitné vody z veřejného vodovodu v Poličce a obcích Pomezí a Květná.

Kromě vedení obcí se jednání zúčastnili zástupci provozovatele vodovodní sítě společnosti VHOS, a. s., Moravská Třebová, ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko a zástupci Krajské hygienické stanice Pardubického kraje.

Na základě předběžných výsledků rozborů všech zdrojových vrtů byly zjištěny zvýšené hodnoty indikátorových bakterií fekálního původu ve vrtu V7 (lokalita Hegerova), předběžně se jedná o Koliformní bakterie: >100 KTJ/100ml, Escherichia coli: >100 KTJ/100ml, Intestinální enterokoky: 7 KTJ/100ml. Jedná se o běžné bakterie ze zažívacího traktu lidí, jejich nález ale indikuje možnost přítomnosti patogenních mikroorganismů např. enterovirů, které jsou nejčastějším původcem průjmových onemocnění. K potvrzení byly odebrány další vzorky vody na speciální virologické vyšetření. Výsledky tohoto vyšetření by měly být k dispozici během čtvrtka 8. 8. 2019.

Provozovatel VHOS, a.s. obdržel v sobotu odpoledne prvotní oznámení o možné souvislosti mezi zvýšeným počtem zažívacích potíží u občanů dotčených obcí a kvalitou vody. Až do této doby neměl žádný z výše uvedených subjektů, včetně hygieniků, žádnou relevantní informaci o zvýšeném počtu zažívacích potíží občanů, potažmo ani informaci, která by tyto potíže, byť teoreticky spojovala s kvalitou vody. V rámci standardního vzorkování vody byl předmětný vrt V7 testován na konci června tohoto roku s negativním výsledkem na indikátory mikrobiologického znečištění.

Provozovatel VHOS, a.s. v pondělí ráno 5. 8. 2019 odebral vzorky vody jak z vrtů, tak od konzumentů pro mikrobiologický rozbor a po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí vzorky pro virologické vyšetření vody. V úterý 6. 8. 2019, bezprostředně po prvotní indikaci nárůstu bakterií u vrtu V7, byli o této skutečnosti informováni zástupci dotčených obcí a Svazku obcí Vodovody Poličsko, kteří neprodleně vydali oznámení o preventivních opatřeních v podobě převařování vody, současně tak učinila i Krajská hygienická stanice Pardubického kraje. Provozovatelem VHOS, a. s. byl ihned odstaven z provozu vrt V7, jenž čerpá vodu přímo do vodovodního řadu procházejícího za provozem VHOS, a. s. Tento řad je hlavním přivaděčem pro sídliště Hegerova. Voda z vrtu V7 přednostně teče směrem na obec Pomezí, tzn. ul. Družstevní, Hegerova. Zároveň s ním byl odstaven z preventivních důvodů i vrt V6 (lokalita Mánesova), kde se znečištění předběžně neprokázalo. Zároveň s odstavením zahájil provozovatel mj. proplachování vodovodní sítě a její intenzivnější chlorování.

Ačkoli jsou ze strany provozovatele přijata veškerá účinná opatření pro zajištění přísunu nezávadné pitné vody a v tuto chvíli proudí v síti pouze voda ze zdrojů v Čisté a Sebranicích, kde nebylo zjištěno jakékoli znečištění, z preventivních důvodů i nadále trvá do odvolání doporučení vydané Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje ze včerejšího dne, viz https://www.khspce.cz/wp-content/uploads/v%C3%ADce-zde2.pdf. V současné době jsou KHS i provozovatelem odebírány další vzorky vody po proplachu s tím, že doporučení k převáření vody může být odvoláno až poté,  co  budou tyto kontrolní vzorky opakovaně vyhodnoceny laboratoří jako nezávadné. Tato skutečnost může nastat vzhledem k předepsaným postupům nejdříve začátkem příštího týdne. Co se týče provozoven určených ke stravování, výrobních podniků, zdravotnických a školských zařízení – tyto subjekty jsou o nutnosti přijmout preventivní opatření informovány přímo KHS Pardubického kraje.

Zároveň byly ze strany provozovatele a vlastníka vodovodní sítě   zahájeny práce na zjištění a lokalizaci původu zdroje znečištění vrtu V7 tak, aby se zabránilo obdobné situace v budoucnosti.

Další průběžnou informaci o průběhu řešení celé události je možné očekávat zítra, kdy budou k dispozici přesné výsledky rozborů. Zároveň s těmito výsledky očekáváme další informaci od Krajské hygienické stanice.

Poznámka:
Provozovatel VHOS a.s. po konzultaci s hygieniky nebude v tuto chvíli nastalou situaci řešit přistavením náhradních zdrojů pitné vody formou cisteren. K tomuto řešení se přistupuje zejména v okamžiku úplné odstávky vody. Pitnou vodu z cisteren, bez ohledu na to, z jakého zdroje voda pochází a byla na místo přivezena, je totiž podle doporučení hygieniků třeba z preventivních důvodů vždy převařovat! Zásobování pitnou vodou formou cisteren tedy v tuto chvíli pro konzumenta nastalou situaci zásadně neřeší. K tomuto přikládáme informační letáky k používání vody z cisteren – zdroj: KHS Pardubického kraje.

Pavel Štefka
místostarosta města Poličky 
Mgr. Aleš Mlynář
ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko