Město Polička

Kvalita pitné vody v Poličce, Květné a Pomezí – 26.8.2019

Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje k průběžnému monitoringu kvality pitné vody ve skupinovém vodovodu Polička  ze dne 26. 8. 2019

Předložení průběžných výsledků monitorování kvality pitné vody ve skupinovém vodovodu Polička (vodovodní síť obce Polička, Pomezí Květná) - vyjádření

Na základě předložených výsledků průběžného sledování kvality pitné vody ve skupinovém vodovodu Polička vydává Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) toto vyjádření: 

  1. Z předložených protokolů vyplývá, že mikrobiologické ukazatele indikátory fekálního znečištění včetně virologického rozboru (VUVeL Brno) byly negativní.
  2. Z předběžných výsledků odběrů provedených dne 24.8.2019 je zřejmé, že v celé síti jsou zjištěny abnormální změny v ukazateli počty kolonií při 36 ˚C (>300 KTJ/ml) tzv. heterotrofní bakterie. Dle dostupných informací, by se mělo jednat o následek výpadku elektrického proudu po bouřce ze dne 20. na 21.8.2019. Jedná se o skupinu bakterií, které se běžně vyskytují v přírodním prostředí i pitných vodách. Jejich náhlé zvýšení signalizuje technologický problém při jímání, úpravě či distribuci vody. Vyčerpání vodojemu v Poličce (z důvodu nemožnosti čerpání vody z ČS Sebranice do vodojemu Polička) po výpadku elektrického proudu by mohlo být logicky příčinou tohoto jevu. 
  3. Tzv. heterotrofní bakterie sami o sobě nepředstavují zdravotní riziko. V tomto případě nejsou doprovázeny indikátory fekálního znečištění, a proto nepředstavují pro spotřebitele zdravotní riziko. Na straně spotřebitelů není třeba přijímat žádná opatření (omezení), ta provádí pouze provozovatel vodovodu (jedná se o odstranění technických problémů/příčiny a stabilizaci provozních podmínek ve skupinovém vodovodu).
  4. Monitorování kvality pitné vody ve spotřebišti bude dále pokračovat v již stanoveném režimu.

MUDr. Jaroslav Říha,  ředitel odboru hygieny obecné a komunální      

Vyjádření VHOS ze dne 26.8.2019 

V souladu s Opatřením obecné povahy, které vydala KHS Pardubického kraje dne 14.8.2019, zajišťuje  VHOS,a.s. zvýšenou kontrolu kvality vody zaměřenou na mikrobiologické ukazatele. Kompletní výsledky z kontrolních odběrů provedených 22.8. jsou k dispozici na tomto odkazu. 

Výsledky mikrobilogických rozborů

Dále je s četností 1x týdně zajištěno virologické vyšetření vody. Výsledky vyšetření kontrolních vzorků odebraných dne 21.8. jsou k nahlédnutí zde.

Výsledky virologického vyšetření

Předběžné výsledky mikrobiologického rozboru vzorků odebraných v sobotu 24.8. vykazují nulové hodnoty indikátorů fekálního znečištění. Předběžně byly indikovány zvýšené hodnoty kultivovatelných organismů. Vzhledem k aktuálně diskutované otázce zvýšených hodnot kultivovatelných organismů uvádíme, že jejich přítomnost neposkytuje žádný přímý důkaz o přítomnosti choroboplodných zárodků a není bezprostředně spojena s ohrožením lidského zdraví. Nejedná se o ukazatel primárně zdravotní, ale provozní. Zvýšené hodnoty mohou být spojeny s nestandardní provozní situací na vodovodní síti – změny v hydraulických poměrech, rychlostech a směru proudění vody, proplachování vodovodních řadů, změny v obsahu dezinfekčního činidla v dodávané vodě atd. 

VHOS, a.s. 
Nádražní 1430/6
571 01 Moravská Třebová

 Město Polička bude i nadále pravidelně zveřejňovat pouze relevantní informace obdržené přímo od provozovatele VHOS a KHS.