Město Polička

Přechod pro chodce nebo místo pro přecházení

Vážení spoluobčané,

v současné době se na silnicích a pozemních komunikacích ve městě nacházejí nejen přechody pro chodce, ale i tzv. místa pro přecházení vozovky, což přináší jak z titulu užívání, tak i z hlediska požadavků na označení takového místa určitý rozdíl. V podstatě lze uvést, že přechod pro chodce je místo na pozemní komunikaci, které je určeno pro přecházení komunikace chodci a jako takové musí být vždy označené příslušným vodorovným i svislým dopravním značením. Na přechodu pro chodce pak má chodec, který jej zjevně hodlá použít přednost před přijíždějícími vozidly.

Na místech pro přecházení vozovky však chodci přednost nemají, a to ani v případech, kdy je naprosto zjevné, že ho hodlají použít. Tato místa slouží „pouze pro jakési snadnější překonání silnice“, bývají mnohdy vybaveny ostrůvkem navazujícím na bezbariérové snížení okraje chodníku.

Jak je uvedeno v příslušné normě, týkající se projektování místních komunikací, jsou místa pro přecházení stavebně upravenými úseky místní komunikace, které usnadňují přecházení chodců přes komunikaci. Nicméně nachází-li se ve vzdálenosti kratší než 50 m od místa, kde chodec hodlá vozovku přejít, místo pro přecházení vozovky, musí chodec v souladu se zákonem vozovku přejít jen v tomto místě. Před vstupem do vozovky se však chodec musí řádným způsobem přesvědčit, zda může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

Místa pro přecházení tak svým významem plně nenahrazují přechody pro chodce a v současné době je ani nelze označit vhodnou dopravní značkou. Závěrem uvádíme, že  realizace přechodů pro chodce resp. míst pro přecházení (vč. určení jednoho či druhého způsobu řešení) na silnicích I. třídy podléhá vždy schválení Krajského ředitelství dopravní policie ČR Pardubice jako orgánu státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II. třídy a místních komunikacích poté dopravnímu inspektorátu policie ČR Svitavy.

V současné době se místa pro přecházení nacházejí např. na ul. Hegerova (2x), Starohradská, Zákrejsova a ČSLA (2x).

 

Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města