Město Polička

Sazebník za informace poskytované městem Polička pro rok 2020

Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů pro rok 2020

Město Polička stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tento sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2020 (dále jen sazebník):

Čl. I

Náklady na pořízení kopie a tisku

1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4

a) jednostranná … 2 Kč
b) oboustranná … 3 Kč

2. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4

a) jednostranná …   8 Kč
b) oboustranná … 16 Kč

3. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3

a) jednostranná … 3 Kč
b) oboustranná … 6 Kč

4. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A3

a) jednostranná … 16 Kč
b) oboustranná … 32 Kč

5. Za tisk na černobílé tiskárně

a) formát A4 jedna stránka … 1 Kč
b) formát A3 jedna stránka … 2 Kč

 

6. Za tisk na barevné tiskárně

a)formát A4 jedna stránka …    8 Kč
b)formát A 3 jedna stránka … 16 Kč

7. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje- li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Čl. II

Náklady na opatření technických nosičů dat

1 ks CD …    10 Kč
1 ks DVD … 10 Kč

Čl. III

Náklady na odeslání informací žadateli

1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. Náklady na balné účtovány nebudou.

2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání u žadatele uplatňována.

Čl. IV.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem částkou 150 Kč. Tato částka je odvozena od ročních nákladů na jeho plat. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

Čl. V.

Závěrečná ustanovení

1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací žadateli.
2. Pokud celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100 Kč, nebude úhrada požadována.
3. Tento sazebník se stanoví pro účetní období roku 2020.
4. Tento sazebník byl schválen usnesením Rady města Poličky č. 8 ze dne 13. 1. 2020 a je platný od 14. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

 

Polička 14. 1. 2020

Jaroslav Martinů
starosta města

Přílohy