Město Polička

Průmyslová zóna - Nabídka pozemků pro výstavbu

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA POLIČKA

Nabídka pozemků pro výstavbu

Pozemky se nacházejí na severním okraji města východně od komunikace II. tř. směrem na Litomyšl a dále na Hradec Králové. Územním plánem (ÚP) Polička jsou určeny pro rozvoj výrobní a obchodní činnosti, drobného podnikání, s možností výstavby nových provozoven výrobních a skladovacích hal, případně dalších objektů obchodních řetězců, supermarketů a technické vybavenosti. Území je vzdálené od centra města cca 0,5 km a bezprostředně navazuje na stávající zástavbu průmyslovými objekty poličských firem HŠV (strojírenská výroba), Agricol (výroba mléčných výrobků), stavebniny Andrlík a dalších menších firem. V této lokalitě se také nacházejí prodejní plochy supermarketu Penny.

První etapa průmyslové zóny (PZ) byla vybudována v  r. 2005 na ploše cca 3,3 ha. Tato část průmyslové zóny byla v průběhu následujících let postupně obsazována firmami převážně z řad místních podnikatelů (MEDESA s.r.o., JIP Polička s.r.o., AutoMach Group a.s., ALLURMENT a.s., HTH8 s.r.o. Polička). Z této plochy zbývá v současné době neobsazených cca 1,3 ha, z toho pouze 0,6 ha ve vlastnictví Města Poličky.

Vyčerpání převážné většiny území z 1. etapy PZ a zájem dalších firem investovat v této oblasti vyvolaly potřebu pokračovat v investicích do dopravní a technické infrastruktury. V návaznosti na to byly koncem r. 2010 dobudovány inženýrské sítě pro další část průmyslové zóny o výměře cca 9,2 ha, vystavěna komunikace zajišťující druhé komunikační napojení ze silnice II/360 od jihu, propojené se stávající příjezdovou komunikací z první etapy PZ. Z této plochy bylo již obsazeno cca 3,9 ha převážně místními firmami (KMtronic s.r.o., Zahradnictví Polička s.r.o., 1. Česko-slovenská Fotovoltaická s.r.o., Daniševský s.r.o., KOH-I-NOOR  holding a.s.).

Zájem zahraničního investora - společnosti MILACRON Czech Republic spol. s r.o. - o výstavbu průmyslového areálu v Poličce na ploše 4,3 ha vyvolal v r. 2014 potřebu změny ÚP, kterou bylo rozšířeno území průmyslové zóny celkem o 16,5 ha a převedeno z plochy územní rezervy do zastavitelné plochy smíšené výrobní. O odkoupení pozemku v průmyslové zóně projevila v tomto roce zájem také společnost AGRICOL s.r.o. - pozemek navazuje na stávající areál společnosti a tvoří rezervu pro budoucí rozvoj firmy.

Potřeba rozšíření průmyslové zóny byla dána zejména tím, že město Polička disponovalo již jen cca 2,3 ha pozemků pro potencionálního investora, které však netvořily ucelenou plochu, ale jednalo se o samostatné pozemky o průměrné rozloze cca 3000 m2. Další pozemky (cca 4,3 ha) byly ve vlastnictví soukromých osob a cca 5,9 ha bylo již zastavěno nebo prodáno.

Po prodeji pozemku společnosti MILACRON Czech Republic spol. s r.o. a společnosti AGRICOL s.r.o. v červenci 2014 je pro nové investory připravena výměra celkem 4,0 ha zainvestovaných pozemků, zčásti ve vlastnictví města Poličky a zčásti v soukromém vlastnictví. Tyto pozemky jsou napojitelné na stávající dopravní a technickou infrastrukturu (komunikace, vodovod, kanalizace, středotlaký plynovod, rozvody elektro, veřejného osvětlení a telekomunikací. Přístup k pozemkům je zajištěn nově vybudovanou komunikací umožňující průjezd průmyslovou zónou s napojením na silnici II/360 směrem na Litomyšl.

Vedle těchto zasíťovaných pozemků je po vydání změny územního plánu a nabytí její účinnosti v červenci 2014 a následném prodeji pozemků společnostem AGRICOL s.r.o. a MILACRON Czech Republic spol. s r.o. k dispozici v Poličce pro potencionální investory dalších cca 12,5 ha pozemků, převážně v soukromém vlastnictví. Dobudování inženýrských sítí a komunikačního řešení nového území bude ponecháno na budoucím investorovi a jeho potřebách, který tak má možnost získat pozemky za příznivější cenu.

Bližší informace lze získat na tel. 461 723 810  (Ing. Škrabalová Sonja,  majetkoprávní odbor) nebo na tel. 461 723 854  (Ing. Mihulka Antonín, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí)

email: urad@policka.org