Město Polička

Konec splatnosti místních poplatků

Připomínáme, že do 30. června 2020 je splatný místní poplatek ze psů a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyzýváme poplatníky, kteří nemají uvedené poplatky uhrazeny, aby je ve stanovené lhůtě řádně uhradili. Včas nezaplacené poplatky mohou být zvýšeny až na trojnásobek, v souladu s § 11 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Žádáme držitele psů, se kterými nebyla dosud zkontrolována evidence jejich psa (např. výše sazby, nárok na osvobození či úlevu, číslo čipu), aby se za tímto účelem dostavili do příjmové pokladny MěÚ Polička. Kontrola probíhá z důvodu zásadních změn zákona o místních poplatcích i obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů.

Dále upozorňujeme na povinnost ohlásit a odvést místní poplatek z pobytu. Plátcem poplatku jsou všichni poskytovatelé úplatného pobytu, včetně majitelů bytů, kteří je pronajímají na dobu kratší než 60 dnů. Jejich povinností je od ubytované osoby poplatek vybrat a odvést ho správci poplatku, tj. městskému úřadu. Sazba poplatku je 15 Kč za každý započatý den pobytu. Poplatek je splatný pololetně, a to vždy do 25. ledna a 25. července. Plátce poplatku (ubytovatel) má rovněž ohlašovací povinnost a to do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.

Také připomínáme, že splatnost poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství je nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Jedná se například o umístění vystaveného zboží před obchodem, předzahrádek, reklamních zařízení, kulturní, sportovní a reklamní akce. Povinnost ohlásit užívání veřejného prostranství mají i poplatníci, kteří jsou od poplatku osvobozeni.