Město Polička

Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 31. října 2019

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Milana Matouše, MUDr. Jiřího Tomana a Ing. Jitku Bidlovou.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Josefa Baláše, ověřením MUDr. Miloslava Kaprase a Mgr. Markétu Šafářovou.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 dle důvodové zprávy.

ZM odkládá projednání zařazení požadavku změny funkční plochy sportu na plochu smíšenou obytnou na pozemcích parc. č. 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 417/1 a 25/2 v k. ú. Střítež u Poličky do obsahu Změny č. 3 ÚP Polička s tím, že tato záležitost bude podrobněji diskutována s Osadním výborem
ve Stříteži.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 127/1 o výměře 350 m2 v k.ú. Střítež u Poličky dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 6025/5 o výměře 4 m2, části pozemku p.č. 1269/6 o výměře 3 m2, části pozemku p.č. 6025/4 o výměře 2 m2 a části pozemku p.č. 1255/1 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Polička, společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitých věcí.

ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 110 o výměře 24 m2 v k.ú. Modřec dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemku st.p.č. 904/2 o výměře 158 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5943 o výměře 89 m2 a části pozemku 5947/2 o výměře  9 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje  prodej podílu ve výši id.181/13132 na stavební parcele č. 3055 v k.ú. Polička, vlastníkům bytové jednotky č. 936/13, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 693/1 o výměře 83 m2 v k.ú. Modřec dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 693/1 o výměře 137 m2, v k.ú. Modřec dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 6643/9 o výměře 812 m2 v k.ú. Polička za kupní cenu ve výši 1.112.440 Kč včetně DPH v zákonné výši do vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, a smlouvy o smlouvě budoucí kupní na budoucí prodej pozemku st.p.č. 1244
o výměře 432 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č. p. 505 a pozemku p. č. 1278/2 o výměře 2450 m2, vše v k.ú. Polička, za kupní cenu ve výši 4.112.440 Kč do vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.  

ZM schvaluje záměr financování zpracování Změny č. 3 Územního plánu Polička v období roku 2019 až 2020 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje záměr financování akce „Restaurování dvou kamenných kašen se sochami sv. Jiří a sv. archanděla Michaela a sochy sv. Jana Nepomuckého v Poličce“ dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy Na Lukách Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.