Město Polička

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 10. 2020

RM schvaluje Rozhodnutí č. 1 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, č.j. MPSV-2020/183947-221, ze dne 10. 9. 2020 o poskytnutí dotace na financování zvýšených provozních výdajů souvisejících s COVID-19 pro DPS „Penzion“ Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Doplnění sportovních prvků pro dospělé na dětské hřiště v lok. Mánesova v Poličce“, společnost COLMEX s.r.o., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Rekonstrukce komunikací na centrálním hřbitově v Poličce - I. etapa, I. část“, společnost STRABAG a.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce komunikací na centrálním hřbitově v Poličce - I. etapa, I. část“ se společností STRABAG a.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička - projektová dokumentace“, se společností KONEKO s.r.o., se sídlem Ostrava, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička, Park Zahrádky, část SO 01 - Komunikace, SO 04 - Veřejné osvětlení“ s vybraným dodavatelem Ulehla Ivan s.r.o., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. „IV-12-2021080/SOBS VB/2, Polička, Hegerova p.č. 501/5, knn“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2006514/VB/14, v rámci akce „Pomezí vývody TS SY 0784 - rekonstrukce knn“ mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.                                                                                                                                                                      

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. „IV-12-2021320/01 Polička, Na Vyšehradě p.č. 1210/17, knn“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 1920/2 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Polička. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude činit 5 Kč/m2, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o zrušení nájemní smlouvy ze dne 1.10.2003, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 392/6 o výměře 70 m2 v k.ú. Polička, a to ke dni 31. 12. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 50290966-14, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností ode dne 19. 10. 2020, dle důvodové zprávy.

RM pověřuje vedením městské kroniky Mgr. Simonu Valachovou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje opětovné navýšení pracovního úvazku Mgr. Jana Jukla, ředitele Městské knihovny Polička na 0,8 s účinností od 1. 11. 2020.

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí dokumenty škol a školských zařízení zřízených městem Polička

·       Výroční zprávu Masarykovy základní školy Polička za školní rok 2019/2020,

·       Výroční zprávu Základní školy Na Lukách Polička za školní rok 2019/2020,

·       Hodnotící zprávu Střediska volného času Mozaika Polička za školní rok 2019/2020,

·       Plán práce Střediska volného času Mozaika Polička na školní rok 2020/2021.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem Architektonicko - krajinářská studie parku Liboháj - projektová dokumentace firmě Ing. Markéta Sprinzlová, Ph.D., se sídlem Staré Město, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití loga a znaku města Polička pro webové stránky www.libohaj.cz dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Výměna vstupních dveří BD Sídliště Hegerova č.p. 969-976, Polička“ takto: vybraným dodavatelem je firma HQ okna.cz, Vladimír Kalaš, se sídlem Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Výměna vstupních dveří BD Sídliště Hegerova č.p. 969 - 976, Polička“ s vybraným dodavatelem firmou HQ okna.cz, Vladimír Kalaš, se sídlem Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

 

Polička 12. října 2020

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.