Město Polička

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 10. prosince 2020

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Josefa Baláše, Ph.D., MUDr. Miloslava Kaprase a pana Jiřího Hejtmánka.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Oldřicha Báču, ověřením Ing. arch. Jitku Bidlovou a Mgr. Milana Matouše.

ZM  schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2021 takto:

a/ Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů pro rok 2020 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry a právními předpisy. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.

b/ Čerpání kapitálových a běžných výdajů lze uplatnit u akcí započatých v souladu s uzavřenými smlouvami, vystavenými objednávkami nebo schválenými investičními záměry. Na přípravu akcí plánovaných pro rok 2021 do výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce. Na běžné výkupy pozemků do výše 200 tis. Kč měsíčně a na výkup pozemku p. č. 6277/9 v k.ú. Polička v prostoru bývalého DEPA Českých drah na vybudování technického zázemí OLH pro zpracování palivového dřeva z městských lesů do výše
1 230 tis. Kč

c/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem.

d) Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2021 - 2023.

a/ ZM schvaluje v návrhu rozpočtového opatření č. 6/2020 v kapitole 16 – Kultura a sport vypuštění navýšení provozního příspěvku Městské knihovně Polička ve výši 60 tis. Kč.

b/ ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 dle důvodové zprávy.

ZM příslušné podle § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití §172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se seznámilo s předloženými námitkami a připomínkami uplatněnými v rámci veřejného projednání návrhu Změny č. 3 ÚP Polička a rozhodlo o nich tak,
že souhlasí s návrhy pořizovatele na jejich vypořádání dle důvodové zprávy.

ZM  schvaluje Strategický plán rozvoje města Poličky pro období let 2021 - 2027 dle důvodové zprávy. 

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle důvodové zprávy.

ZM  schvaluje  prodej  části pozemkové parcely č. 3264/6 o výměře 120 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 350 Kč/m2  a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 6277/9 o výměře 2257 m2 v k.ú. Polička od společnosti LV Servis, s.r.o., se sídlem Praha 4, za kupní cenu ve výši 450 Kč/m2 + 21 % DPH, dle důvodové zprávy.

a/ ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č.55/20/HSYM - BP pozemku p.č. 6222/103 o výměře 13 m2 a pozemku p.č. 6222/106 o výměře 1 m2 v  k.ú. Polička, mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, jako převodcem a městem Poličkou, jako nabyvatelem, dle důvodové zprávy.

b/ ZM  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  bezúplatném  převodu  vlastnického práva k majetku č. 53/20/HSYM-BP - podílu o velikosti 147/3430 na pozemku p.č. 2912/22 o výměře  227 m2 v k.ú. Polička, mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, jako převodcem a městem Poličkou, jako nabyvatelem, dle důvodové zprávy.

a/ ZM schvaluje realizaci projektu „Základní škola Na Lukách Polička - vzduchotechnika“ a projektu „Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Na Lukách“ v letech 2021 - 2023 dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje závazek města financovat v letech 2021 - 2023 projekt „Základní škola Na Lukách Polička - vzduchotechnika“ a projekt „Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Na Lukách“  dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje investiční záměr a financování akce „Rekonstrukce ul. Otakarova a Václavská v Poličce“ v roce 2021 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje investiční záměr a financování akce „Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. E. Beneše v Poličce" v roce 2021 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2021 s tím, že finanční prostředky na odměny trenérů, cvičitelů a instruktorů jsou pro rok 2021 stanoveny ve výši 400 tis. Kč.

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků určených na odměňování sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů za rok 2020 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 12. 12. 2019 usnesením č. 13, a to pro:

ATLETIKA Polička, spolek, ve výši  24.151 Kč

HC Spartak Polička z.s., ve výši  92.703 Kč

Plavecký oddíl Orka Polička, z.s., ve výši  6.776 Kč

SK Kometa Polička, z.s., ve výši 20.053 Kč

SK8 Slalom Polička, z.s., ve výši 25.530 Kč

Sportovní kluby Polička, z.s., ve výši  48.222 Kč

Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., ve výši 14.971 Kč

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši  158.139 Kč

Mgr. Stanislav Nožka Polička, ve výši  9.455 Kč.

ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s.,  ve výši 80.000 Kč na předfinancování výdajů spojených s projektem „Vybavení skautské klubovny Polička“, dle důvodové zprávy a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Pontopolis z. s., se sídlem Polička, ve výši 104.000 Kč na předfinancování výdajů spojených s projektem „Vybavení centra Pontopolis“, dle důvodové zprávy a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

ZM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 001/2020 mezi městem Poličkou a společností T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Poličky dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na 1. pololetí roku 2021 takto:

25. 2. 2021

29. 4. 2021

17. 6. 2021

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.