Město Polička

Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2021

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání dne 10. prosince 2020 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2021.

V rozpočtu města Poličky je pro rok 2021 navržena částka 2 300 000 Kč, určená k poskytnutí dotací fyzickým osobám, právnickým osobám vyjma příspěvkových organizací zřízených městem Polička a dalším žadatelům stanovených komisemi rady města, výborem pro výchovu a vzdělávání nebo Radou města Poličky v jimi přijatých kritériích pro hodnocení žádostí; a částka 400 000 Kč, určená na odměňování sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů.

Žádosti o dotaci z prostředků jednotlivých programů podpory hodnotí a návrhy na poskytnutí dotací předkládají níže uvedené komise rady města, výbor pro výchovu a vzdělávání zastupitelstva města a Rada města Poličky.

Programy podpory se vyhlašují v těchto oblastech:

Výchova a vzdělávání   Výbor pro výchovu a vzdělávání 1. kolo - 110 000  Kč 2. kolo - 24 000  Kč   Celkem Kč - 134 000

Sport   Komise sportovní   1. kolo - 1 137 000  Kč      Celkem Kč - 1 137 000

Kultura  Komise kulturní  1. kolo -  235 000  2. kolo - 20 000 Kč  Celkem Kč - 255 000

Oblast zdravotně sociální  Komise zdravotně sociální 1. kolo - 308 000 Kč  Celkem Kč - 308 000

Dítě a volný čas  Komise dítě a volný čas 1. kolo -  159 000 Kč  Celkem - Kč - 159 000

Prevence kriminality  Komise pro prevenci kriminality  1. kolo - 80 000 Kč Celkem - Kč - 80 000

Ostatní veřejně prospěšné aktivity  Rada města Poličky  1. kolo - 174 000 Kč  2. kolo -  53 000  Celkem  Kč - 227 000

 

Sport – odměny trenérů, cvičitelů a instruktorů  Komise sportovní  400 000 Kč

 

V 1. kole se žádost o programovou dotaci předkládá od 14. 1. 2021 do 15. 2. 2021.

V 2. kole se žádost o programovou dotaci předkládá od 14. 6. 2021 do 30. 7. 2021.

Termín pro podávání žádostí na odměny sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů je od 1. 11. 2021 do 15. 11. 2021.

Další informace k podávání žádostí o poskytnutí dotace, jejich náležitostí, režim projednávání a schvalování, stejně jako podmínky finančního vypořádání dotací, jsou uvedeny na internetových stránkách města Poličky www.policka.org v záložce městský úřad – formuláře – odbor finanční a plánovací, nebo je lze získat na Městském úřadu Polička, odbor finanční a plánovací – příjmová pokladna, Palackého nám. 160, Polička.

odbor finanční a plánovací