Město Polička

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. ledna 2021

RM schvaluje sazebník za informace poskytované městem Poličkou dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů pro rok 2021, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským intervenčním fondem, se sídlem Praha 1, na projekt „Modernizace vzdělávání v mateřských školách Polička“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu platového výměru dle důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2021 - ředitelky Mateřské školy Rozmarýnek Polička, ředitelky Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181, ředitelky Mateřské školy Čtyřlístek Polička, ředitelky Mateřské školy Luční Polička, ředitelky Masarykovy základní školy Polička, ředitele Základní školy Na Lukách Polička, ředitelky Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, ředitelky Střediska volného času Mozaika Polička.

RM schvaluje dodatek č. 1 dohody o partnerství a spolupráci mezi Městským muzeem a galerií Polička a Spolkem Náš Martinů dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 37117117-15, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností od 4. 2. 2021.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 43662726-28 na pojištění majetku podnikatelů, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností od 12. 1. 2021.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. E. Beneše v Poličce“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ul. Otakarova a Václavská v Poličce“, ve složení dle důvodové zprávy.

a/ RM ruší svoje usnesení č. 459/a a 459/b ze 14. 12. 2020 dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje jako dodavatele zakázky „Ošetření a kácení stromů Lezník 2021“, pana Matěje Nešťáka, se sídlem Strachujov, dle důvodové zprávy. 

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Ošetření a kácení stromů Lezník 2021“, s vybraným dodavatelem panem Matějem Nešťákem, se sídlem Strachujov, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje zřízení sídla a provozovny společnosti KOTOUR - INFO s.r.o. Polička a společnosti KOTOUR s.r.o. na adrese Palackého nám. 160, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje podnájem a zřízení provozovny pro osobu samostatně výdělečně činnou - paní Marii Cackovou, autobusová doprava na adrese Palackého nám. 160, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje podnájem a zřízení provozovny pro osobu samostatně výdělečně činnou - paní Marii Cackovou, cestovní agentura na adrese Palackého nám. 160, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy.

d/ RM schvaluje podnájem a zřízení provozovny pro osobu samostatně výdělečně činnou - pana Petra Cacka, cestovní agentura na adrese Palackého nám. 160, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy.

e/ RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 11. 2012, jehož předmětem je změna v osobě zastupující nájemce - společnosti KOTOUR - INFO s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zvýšení cen za pronájem vybraných bytů ve vlastnictví města Poličky o 10 %, a to s účinností od 1. 2. 2021.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Polička, jako povinným, společností GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, jako oprávněným a mezi investorem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k části pozemku p.č. 3264/6 v k.ú. Polička o výměře 250 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné činí 5 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 8 ke směrnici Rady města Poličky o poskytování paušálních náhrad cestovného zaměstnancům zařazeným na odboru lesního hospodářství dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování turistického informačního centra města Polička s KOTOUR-INFO s. r. o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje konkursní komisi pro konkurs na obsazení místa ředitele/ky Mateřské školy Rozmarýnek Polička ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 4 k Organizační směrnici č. 1/2008 upravující poskytování a účtování cestovních náhrad dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje jako dodavatele zakázky „Polička Trvalkové a letničkové záhony“, pana Tomáše Marouska, se sídlem Němčice, dle důvodové zprávy. 

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Polička Trvalkové a letničkové záhony, s vybraným dodavatelem panem Tomášem Marouskem, se sídlem Němčice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů, uzavřené dne 2. 2. 2016, se společností TextilEco a.s., se sídlem Boskovice, za účelem sběru a svozu starého šatstva, bot, hraček, textilu, a kontejneru Penguin Box, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.