Město Polička

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Květná

Městský úřad Polička

Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

Palackého nám. 160, 572 01 Polička


Oprávněná úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                     V Poličce, dne 20. 1. 2021

 

OZNÁMENÍ

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování a pořizovatel podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě Zprávy o uplatňování ÚP Květná za období 10/2015 – 8/2020  zajistil v souladu s § 55a odst. 1 a § 55b odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Květná, která je pořizována zkráceným postupem.

Pořizovatel v souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona oznamuje

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KVĚTNÁ

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KVĚTNÁ 
SE BUDE KONAT VE STŘEDU

10. března 2021 v 15.00 hod.

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA,
PALACKÉHO NÁM. Č. P. 160

Návrh změny č. 1 územního plánu Květná (ÚP Květná) je vystaven k veřejnému nahlédnutí v úředních dnech (v ostatních pracovních dnech po předchozí domluvě) na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) a na Obecním úřadě Květná v době  

od 21. 1. 2021 do 17. 3. 2021

V uvedené době je návrh Změny č. 1 ÚP Květná rovněž k nahlédnutí na webových stránkách Města Polička.


Veřejné projednání proběhne v souladu s aktuálně platnými opatřeními v souvislosti s šířením nemoci COVID – 19.

Vzhledem k současnému omezení shlukování osob bude možné zúčastnit se veřejného projednání také   on-line formou videokonference pomocí následujícího odkazu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODIzZjk0NjgtNzM5MC00ODc1LWJjMDktOWY5YWEyNjA0MTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215de4ebd-abf0-4eaa-bfc3-42475efcc329%22%2c%22Oid%22%3a%22e3ce957c-7d5c-479e-b6a2-a724bd1db58a%22%7d

Postup přihlášení:

1) Otevřít odkaz

2) Stáhnout aplikaci MS Teams a nainstalovat (bezplatně, bez vytvoření účtu)/ pokud již ve svém počítači máte aplikaci nainstalovanou, klikněte na „otevřít aplikaci Teams“

3) Zadejte své jméno/název organizace a připojte se ke schůzce

Pozn.:

Pokud nemáte k dispozici kameru a mikrofon, bude možná konverzace prostřednictvím chatu schůzky.

Připojení bude možné 10 minut před zahájením jednání.


Zveme dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a obec, pro kterou je změna územního plánu pořizována, k účasti na veřejném projednání.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 17. 3. 2021, může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu změny územního plánu.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 17. 3. 2021, mohou pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor dle ustanovení §23a stavebního zákona a zástupce veřejnosti podle ustanovení §23 stavebního zákona podat u pořizovatele písemně své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány mohou uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 17. 3. 2021stanoviska k návrhu změny územního plánu.

Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, Palackého nám. 160 572 01 Polička. IDDS:  w87brph

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

 

 

…………………………………

Ing. Marta Mastná

vedoucí odboru územního plánování,

rozvoje a životního prostředí

 Městského úřadu Polička

 v zastoupení RNDr. Mgr. Jiří Coufal

 

Pozn.: v příloze je k nahlédnutí dokumentace návrhu Změny č. 1 ÚP Květná pro veřejné projednání