Město Polička

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. února 2021

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2021.

RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 příspěvkových organizací:

Mateřská škola Rozmarýnek Polička

Mateřská škola Polička

Mateřská škola Čtyřlístek Polička

Mateřská škola Luční Polička

Masarykova základní škola Polička

Základní škola Na Lukách Polička

Školní jídelna Polička

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

Středisko volného času Mozaika Polička

Městská knihovna Polička

Městské muzeum a galerie Polička

Hrad Svojanov

Tylův dům Polička

Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování turistického informačního centra města Poličky s KOTOUR-INFO s. r. o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM ke schválení realizaci a financování akce „Městské bydlení Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV - projektová dokumentace“ s firmou KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Ostrava, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 11. 2018 uzavřené mezi městem

Poličkou, jako pronajímatelem a Autoškolou Patočka Jaroslav, se sídlem Litomyšl, jako nájemcem, na pronájem místnosti ve II. NP domu č. p. 68 v Lezníku. Smlouva bude ukončena dohodou dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků v k.ú. Kamenec u Poličky dotčených stavbou „Cyklostezka Polička - Masokombinát“, a to:

-      části pozemku p.č. 1284/17 o výměře 162 m2

-      části pozemku p.č. 1273/2 o výměře 244 m2

-      části pozemku p.č. 1303 o výměře 262 m2

-      části pozemku p.č. 1306 o výměře 221 m2

-      části pozemku p.č. 1311/1 o výměře 35 m2 a části pozemku p.č. 1311/2 o výměře 236 m2

-      části pozemku p.č. 999/1 o výměře 268 m2

-      části pozemku p.č. 970/5 o výměře 1020 m2

-      pozemku p.č. 951/4 o výměře 130, části pozemku p.č. 969/10 o výměře 113 m2, části pozemku p.č. 969/55 o výměře 5 m2 a části pozemku p.č. 969/81 o výměře 124 m2

Kupní cena činí 60 Kč/m2. Kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Poličkou, jako vlastníkem pozemkových parcel p.č. 424, p.č. 420/89, p.č. 420/90, p.č. 486/4, p.č.486/5 p.č. 420/109, p.č. 420/110, p.č. 469/24 a p.č. 469/25  v k.ú. Modřec a stavebníkem, dle důvodové zprávy.

b/ RM neschvaluje záměr prodeje části p.č. 424 o výměře cca 540 m2, části p.č. 420/89 o výměře cca 500 m2, části p.č. 420/90 o výměře cca 404 m2, p.č. 469/24 o výměře 447 m2, p.č. 469/25 o výměře 377 m2, p.č. 420/109 o výměře 74 m2, p.č. 420/110 o výměře 49 m2, p.č. 486/4 o výměře 53 m2 a p.č. 486/5 o výměře 56 m2, vše v k.ú. Modřec, dle důvodové zprávy a ukládá OSM vyjednat s žadatelem směnu.

RM schvaluje užití loga a znaku města Poličky na potisk motocyklové kombinézy pro silniční závody dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.