Město Polička

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 17. června 2021

ZM volí za členy návrhové komise pana Petra Šimona, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a paní Marii Kučerovou.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Štěpána Vlčka, ověřením pp. Oldřicha Báču a Radima Totuška.

a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2020 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2020 bez výhrad.

b/ ZM schvaluje účetní závěrku města Poličky za rok 2020 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje odložení projednání prodeje části pozemkové parcely č. 411/1 o výměře 672 m2 v k.ú. Střítež u Poličky s tím, že s žadatelem bude jednáno o možnosti směny.

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 6191/9 o výměře 95 m2 v k.ú. Polička  dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 150 Kč/m2.

ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 1232/1 o výměře 405 m2, p.č. 1233/1 o výměře 328 m2, p.č. 1233/2 o výměře 1819 m2 a p.č. 1233/4 o výměře 104 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Královská věnná města za rok 2020, dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Českomoravské pomezí za rok 2020, dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za rok 2020, dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kraj Smetany a Martinů za rok 2020, dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Mikroregion Poličsko za rok 2020, dle důvodové zprávy.

a/ ZM bere na vědomí rezignaci Ing. Martiny Vopařilové na členství v kontrolním výboru ke dni 7. 8. 2020.

b/ ZM volí členem kontrolního výboru Mgr. Milana Matouše.

ZM schvaluje záměr financování pořízení lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Polička
na území správního obvodu ORP Polička z rozpočtu města Polička na roky 2021 až 2023, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na II. pololetí roku 2021 takto:

               9.  9. 2021

              4. 11. 2021

              9. 12. 2021

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.