Město Polička

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 9. září 2021

ZM volí za členy návrhové komise p. Jiřího Hejtmánka, MUDr. Martina Plška a Mgr. Markétu Šafářovou.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením Ing. Martina Kozáčka a Ing. Jitku Bidlovou.

ZM schvaluje rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2021 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 10. 12. 2020 usnesením č. 15, dle důvodové zprávy, a to pro:

- Divadelní spolek TYL POLIČKA, ve výši 15.000 Kč na kostýmy na představení, výrobu a zhotovení scény, dovybavení divadelní školy

- Jaroslav Jan Gloser, Brno - Řečkovice, ve výši 42.500 Kč na publikaci Čítanka Poličska/Polička a Poličsko v literatuře, knižní a dramatické tvorbě

- Pontopolis z.s., Polička, IČO 26579961, ve výši 25.000 Kč na výstavu fotografií Radima Hromádko

- Stanislav Konečný, Polička, ve výši 42.500 Kč na tisk publikace Svojanov - Pohled do historie hradu a panství

- CYKLO-SKI klub Polička z.s., ve výši  20.000 Kč na závody na kolečkových lyžích, bruslích a koloběžkách; Časovka na Lucký vrch

- Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Polička, ve výši 10.000 Kč na opravu příjezdové a vjezdové komunikace do areálu

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 411/1 o výměře 672 m2 v k.ú. Střítež u Poličky za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 2379/40 o výměře 18 m2 v k.ú. Polička za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 385/14 o výměře 32 m2 v k.ú. Polička za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, dle důvodové zprávy.

a/ ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 296/1 v k.ú. Lezník označené nově jako p.č. 296/4 o výměře 1067 m2 dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 297/26 v k.ú. Lezník označené nově jako p.č. 297/39 o výměře 701 m2 za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 144/1 o výměře 173 m2, části p.p.č. 704/2 o výměře 21 m2, které budou sloučeny a nově označeny jako p.p.č. 144/5 o výměře 194 m2, dále prodej části pozemkové parcely č. 144/1 označené jako stavební parcela č. 58/3 o výměře 38 m2, vše v k.ú. Lezník, za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej pozemků na stavbu bytového domu v lokalitě Mánesova, ul. U vlečky, 572 01 Polička, a to pozemkové parcely č. 5545/21 o výměře 2610 m2, pozemkové parcely č. 6132/15 o výměře 104 m2 a části pozemkové parcely č. 5545/49 o výměře 107 m2, vše v k.ú. Polička, společnosti EVT Stavby s.r.o., Svitavy, v souladu s podmínkami schváleného záměru, za kupní cenu ve výši 3.500.861 Kč + DPH v zákonem stanovené výši, dle důvodové zprávy.

a/ ZM ruší v usnesení č. 10/a ze dne 25.2.2021 část týkající se výkupu části pozemku č. 1302/2 v k.ú. Kamenec u Poličky o výměře 782 m2 od Římskokatolické farnosti - děkanství Polička, dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje směnu pozemku podle geometrického plánu č. 590-165/2020 pro k.ú. Kamenec u Poličky dotčeného stavbou „Cyklostezka Polička - Masokombinát“, a to části pozemku p.č. 1302/2 o výměře 782 m2  ve vlastnictví Římskokatolické farnosti - děkanství Polička, za část pozemku p.č. 1302/1 o výměře 1173 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje směnu pozemků podle geometrického plánu č. 590-165/2020 pro k.ú. Kamenec u Poličky dotčených stavbou „Cyklostezka Polička - Masokombinát“, a to pozemku p.č. 951/3 o výměře 200 m2 a pozemku p.č. 951/6 o výměře 4090 m2 ve vlastnictví Zemědělského obchodního družstva Lubná
za pozemek p.č. 2336/1 o výměře 4895 m2 v k.ú. Oldřiš, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje směnu pozemků podle geometrického plánu č. 590-165/2020 pro k.ú. Kamenec u Poličky dotčených stavbou „Cyklostezka Polička - Masokombinát“, dle důvodové zprávy, a to:

a/ části pozemku p.č. 951/1 o výměře 864 m2, části pozemku p.č. 951/9 o výměře 299 m2 a části pozemku p.č. 1305 o výměře 188 ve vlastnictví I. AGRO Oldřiš a.s. za část pozemku p.č. 717/1 o výměře 2702 m2 v k.ú. Borová u Poličky;

b/ části pozemku p.č. 1284/1 o výměře 781 m2 a části pozemku p.č. 1284/8 o výměře 61 m2
za část pozemku p.č. 1301/1 o výměře 1684 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky;

c/ části pozemku p.č. 1284/14 o výměře 191 m2 za část pozemku p.č. 1302/1 o  výměře  382 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky;

d/ části pozemku p.č. 1284/18 o výměře 203 m2 za část pozemku p.č. 6182 o výměře 406 m2 v k.ú. Polička;

e/ části pozemku p.č. 1284/19 o výměře 240 m2 za část pozemku p.č. 1302/1 o výměře 480 m2  v k.ú. Kamenec u Poličky;

f/ části pozemku p.č. 1284/20 o výměře 178 m2 za část pozemku p.č. 1302/1 o výměře 356 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky;

g/ části pozemku p.č. 1307 o výměře 184 m2 za část pozemku p.č. 1301/1 o výměře 368 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky;

h/ části pozemku p.č. 1312 o výměře 262 m2 a části pozemku p.č. 2061 o výměře 34 m2 za část pozemku p.č. 1301/1 o výměře 592 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky;

ZM schvaluje směnu pozemků podle geometrického plánu č. 2824-164/2020 pro k.ú. Polička dotčených stavbou „Cyklostezka Polička - Masokombinát“, dle důvodové zprávy, a to:

a/ pozemku p.č. 5952/9 o výměře 95 m2 a  části pozemku p.č. 2735 o výměře 516 m2 za část pozemku p.č. 5951/1 o výměře 246 m2 v k.ú. Polička a část pozemku p.č. 1301/1 o výměře 976 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky;

b/ pozemku p.č. 5952/10 o výměře 21 m2  a části pozemku p.č. 2756 o výměře 90 m2 ve vlastnictví za část pozemku p.č. 5951/1 o výměře 30 m2 v k.ú. Polička a část pozemku p.č. 1302/1 o výměře 192 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky;

c/ pozemku p.č. 5952/12 o výměře 38 m2 a části pozemku p.č. 2763 o výměře 171 m2 za část pozemku p.č. 5951/1 o výměře 60 m2 v k.ú. Polička, přičemž rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude dorovnán finančním doplatkem města ve výši 11.340 Kč;

d/ pozemku p.č. 2780/2 o výměře 15 m2, pozemku p.č. 5952/13 o výměře 120 m2, části pozemku p.č. 2780/1 o výměře 137 m2 a části pozemku p.č. 2781 o výměře 444 m2 za část pozemku p.č. 5951/1 o výměře 115 m2 v k.ú. Polička, přičemž rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude dorovnán finančním doplatkem města ve výši 40.680 Kč;

e/ pozemku p.č. 5952/14 o výměře 123 m2, pozemku p.č. 5952/16 o výměře 62 m2, části pozemku p.č. 2811 o výměře 116 m2, části pozemku p.č. 2803 o výměře 191 m2 a části pozemku p.č. 2794/1 o výměře 618 m2 za část pozemku p.č. 1301/1 o výměře 2220 m2  v k.ú. Kamenec u Poličky.

ZM schvaluje záměr financování projektu revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce v letech 2022 - 2024, dle důvodové zprávy. 

ZM schvaluje záměr financování realizace stavby Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV z rozpočtu města Poličky na roky 2021 až 2023 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje záměr financování pořízení lesního hospodářského plánu z rozpočtu města Poličky na roky 2022 až 2023, dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí zprávu o zajištění požární ochrany ve městě Poličce a plán preventivně výchovné činnosti na období od 1. 5. 2021 do 1. 5. 2022 dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO Svazek obcí AZASS za rok 2020 dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2020 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje poskytnutí daru 20 m3 kůrovcové kulatiny společnosti  HEMT, spol. s r. o. Oldřiš, dle důvodové zprávy.

ZM souhlasí se změnou poskytování příspěvku na stravování formou stravenkového paušálu pro uvolněné členy ZM od 1. 10. 2021 dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.