Město Polička

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. září 2021

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spol. SWIETELSKY stavební s r.o., se sídlem odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice, se sídlem Chrudim, na opravu komunikace v Poličce - Lezníku, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV – TDI“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zakázky „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV – autorský dozor“, takto: vybraným dodavatelem je firma KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Ostrava, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy k realizaci zakázky „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV – autorský dozor“ s firmou KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Ostrava, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV“ takto: vybraným dodavatelem je Společnost „KUNST a KVIS - Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV“ - KUNST, spol. s.r.o., se sídlem Hranice a KVIS Pardubice a.s., se sídlem Pardubice a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV“ s vybraným dodavatelem Společnost „KUNST a KVIS - Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV“ - KUNST, spol. s.r.o., se sídlem Hranice a KVIS Pardubice a.s., se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zakázky „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička - Park Zahrádky, Zahradní úpravy“ takto: vybraným dodavatelem je firma  Chameleos s.r.o., se sídlem Luže, pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předloženého protokolu.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička - Park Zahrádky, Zahradní úpravy“ s vybraným dodavatelem spol. Chameleos s.r.o., se sídlem Luže, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Základní škola Na Lukách Polička - vzduchotechnika“ a „Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Na Lukách“ se zhotovitelem spol. Tojapa s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy č. 11/2021 - „Regiony 2021“ z programu č. 16252 Národní sportovní agentury a zajištění vlastního podílu na financování akce "Rekonstrukce technologie strojovny chlazení na zimním stadionu v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení č.: 19_SOBS01_4121521838 - dohodu o převodu práv a povinností vyplývající ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na realizaci nové trafostanice k plaveckému bazénu na ul. Nádražní se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín a dále se společností T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 313, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička s nájemnicí na dva roky, s účinností od 1. 10. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 224, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička s nájemnicí na dva roky, s účinností od 1. 10. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.002 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 105, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička s nájemcem na dva roky, s účinností od 1. 10. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 401, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička s nájemcem na dva roky, s účinností od 1. 10. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 108, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička s nájemcem na tři měsíce, s účinností od 1. 10. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 223, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička s nájemníky na tři měsíce, s účinností od 1. 10. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.799.

RM schvaluje změnu platového výměru ředitelky Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička od 1. 10. 2021, dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje, aby město Polička podalo žádost o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy k podávání žádostí o dotaci č. 02_20_082 „Akční plánování území“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zapojení města Poličky do projektu připravovaného místní akční skupinou MAS POLIČSKO z. s., se sídlem Bystré, financovaného z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy č. 02_20_082 „Akční plánování území“ formou spolupráce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181,  
Polička pro školní rok 2020/2021 takto:

-      třída mladších dětí navýšení nejvyššího počtu dětí ve třídě o 1 dítě,

-      třída starších dětí navýšení nejvyššího počtu dětí ve třídě o 1 dítě, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 5/2021 s firmou Tojapa s.r.o., se sídlem Brno k veřejné zakázce „Rekonstrukce zdravotně technické instalace I. stupně ZŠ Na Lukách“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícím se ve II. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 40,23 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne 28. 1. 2021  jejímž předmětem je pronájem bytu č. 5, velikosti 2+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička. Smlouva o nájmu bytu bude ukončena dohodou k 30. 9. 2021 dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení se společností PODA a.s., se sídlem Ostrava dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení se spol. Tauer Group a.s., se sídlem Svitavy dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 6201/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Výměna radiátorů Sídliště Hegerova 1010 - 1013, Polička“ ve složení dle důvodové zprávy.

 

Polička 13. září 2021

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.