Město Polička

Místní poplatky v roce 2022

Dne 9. prosince 2021 schválilo zastupitelstvo města obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Tento poplatek nahrazuje původní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku pro rok 2022 byla stanovena na 768 Kč za osobu nebo objekt (byt, rodinný dům, stavba k rekreaci), ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Poplatníkem za objekt bez trvalého pobytu je nově i právnická osoba, tj. např. firma nebo bytové družstvo. Změna nastává také v osvobození vlastníků objektů, kteří mají trvalý pobyt v Poličce. Nově mají osvobozen pouze jeden objekt bez trvalého pobytu. Pokud někdo vlastní více objektů, tak druhý a každý další je od letošního roku zpoplatněn.

Vyzýváme tímto nové poplatníky (fyzické i právnické osoby), pokud vlastní byty, domy nebo rekreační objekty, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu, aby u městského úřadu splnili ohlašovací povinnost. Splatnost poplatku za komunální odpad je 30. 6. 2022.

Místní poplatek ze psů je splatný také 30. 6. 2022, sazby zůstávají stejné jako v roce loňském.

U ostatních místních poplatků (z pobytu, za užívání veřejného prostranství a za povolení k vjezdu) rovněž nedošlo k žádným změnám.

Všechny místní poplatky jsou vybírány podle platných obecně závazných vyhlášek města Poličky, které naleznete na internetových stránkách města. Upozorňujeme na ohlašovací povinnost, která z jednotlivých obecně závazných vyhlášek vyplývá.

Poplatky lze platit hotově nebo platební kartou v příjmové pokladně MěÚ od 5. ledna. Dále je možné vyžádat si e-mailem údaje potřebné k bezhotovostní úhradě.

Dopisy s předpisem plateb budou do domácností rozesílány v jarních měsících.