Město Polička

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. 1. 2022

RM schvaluje sazebník za informace poskytované městem Poličkou dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů pro rok 2022, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ceník za ubytování na ubytovně pro muže bez přístřeší Polička, se sídlem Střítežská 399, 572 01 Polička, platný od 1. 2. 2022, dle důvodové zprávy. Tímto se mění usnesení RM č. 319
ze dne 28. 8. 2017.

RM schvaluje časový plán města Poličky pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Severovýchod CZ05 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyřazení nepotřebného a nepoužitelného majetku čistírny odpadních vod v Poličce inventární číslo 21/80-2761, 22/50-123, 22/50-96 a 22/50-97 z dlouhodobého majetku města Poličky dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice č.p. 2
na Palackého náměstí v Poličce“, ve složení dle důvodové zprávy.

a/ RM ruší usnesení č. 454 ze dne 13. 12. 2021 o změně platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje změnu platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství
dle důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2022

·       paní Blanky Faltýnkové, ředitelky Mateřské školy Rozmarýnek Polička

·       paní Vladimíry Střílkové, ředitelky Mateřské školy, Palackého nám. 181,
Polička

·       paní Milady Kalinovské, ředitelky Mateřské školy Čtyřlístek Polička

·       paní Lenky Červené, DiS, ředitelky Mateřské školy Luční Polička

·       Mgr. Lenky Novotné, ředitelky Masarykovy základní školy Polička

·       Mgr. Eduarda Střílka, ředitele Základní školy Na Lukách Polička

·       MgA. Gabriely Vraspírové Vorbové, ředitelky Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička

·       Bc. Zdeňky Švecové, ředitelky Střediska volného času Mozaika Polička

·       paní Jany Žďárové, ředitelky Školní jídelny Rumunská 646 Polička

RM ruší usnesení č. 447 ze 13. 12. 2021 o změně platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury dle důvodové zprávy:

·       pana Petra Cupera, ředitele Tylova domu Polička

·       Mgr. Pavly Juklové, ředitelky Městského muzea a galerie Polička

·       pana Miloše Dempíra, DiS., ředitele Hradu Svojanov

·       Mgr. Jana Jukla, ředitele Městské knihovny Polička

RM ruší usnesení č. 441 ze 13. 12. 2021 o změně platového výměru Bc. Pavla Brandejse, ředitele příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 5 k organizační směrnici č. 1/2008 upravující poskytování a účtování cestovních náhrad dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 109, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávající nájemnicí, bytem Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na dva roky, s účinností od 1. 2. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

RM schvaluje dodatek č. 9 ke směrnici Rady města Poličky o poskytování paušálních náhrad cestovného zaměstnancům zařazeným na odboru lesního hospodářství dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku, jejímž předmětem je nájem pozemku p.č. 5894/3 o výměře 159 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 26/2 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 1633/4 o výměře 279 m2 v k.ú. Hamry nad Křetínkou dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 332/1 o výměře 2243 m2 v k.ú. Střítež u Poličky dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 4784/3 o výměře cca 160 m2  v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.