Město Polička

Postup při přijímání dětí do mateřských škol

Postup při přijímání dětí do mateřských škol
Organizace a služby  /  Školství

               Vzdělávání dětí v mateřských školách zřizovaných městem Polička spadá do oblasti předškolního vzdělávání upraveného především zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Děti mohou být do mateřských škol přijímány zpravidla od tří let do šesti let, nejdříve však od 2 let. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 16 zákona č. 561/2004 Sb.) budou přijaty na základě písemného vyjádření poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. Děti, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání, jsou přijímány pouze, pokud jsou dodržené podmínky stanovené dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví (očkování).

                Každoročně v jarních měsících ředitelky mateřských škol po dohodě se zřizovatelem zveřejní místo, termín (v rozmezí 2. – 16. května) a dobu, kdy budou moci zákonní zástupci dětí podat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od příštího školního roku. Přijímání probíhá ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, proti rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu v Pardubicích.

V případě, že počet žádostí o přijetí (přihlášek) převyšuje počet volných míst v mateřské škole, rozhoduje ředitelka o přijetí jednotlivých dětí na základě zvolených kriterií. Kriteria pro přijímání, počet přijímaných dětí a další podrobnosti spojené s přijímáním dětí získají zákonní zástupci v jednotlivých mateřských školách:

Mateřská škola Rozmarýnek Polička, ul. Riegrova 7

Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181

Mateřská škola Čtyřlístek Polička, ul. E. Beneše 627

Mateřská škola Luční Polička, ul. Luční 394