Město Polička

Zveřejnění návrhu Územního plánu Hartmanice

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                           V Poličce, dne 26. 04. 2022

 

    NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu Hartmanice.

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona

ZVEŘEJŇUJE NÁVRH

ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE.

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno ve schváleném zadání územního plánu a nebylo proto zpracováno.

 

Návrh územního plánu Hartmanice je vystaven k nahlédnutí v úředních dnech (v ostatních pracovních dnech po předchozí domluvě) na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) a na Obecním úřadu Hartmanice v době

od 27. 4. 2022 do 10. 6. 2022

Textová a výkresová část návrhu územního plánu Hartmanice je v této době rovněž vystavena na webových stránkách Města Polička.

Ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 10. 6. 2022, může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu územního plánu, a to na adresu Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, IDDS: w87brph.

K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

 

 

Ing. Marta Mastná

vedoucí odboru územního plánování,

rozvoje a životního prostředí

Městského úřadu Polička

 

Pozn.: V příloze je k nahlédnutí textová a grafická část návrhu ÚP Hartmanice.