Město Polička

obrázek

Obnova náměstí B. Martinů

Obnova náměstí B. Martinů

Minulý rok v létě byla poličská veřejnost seznámena s architektonickou studií řešící novou podobu poličského náměstí Bohuslava Martinů. Aby se tento prostor mohl proměnit v duchu návrhu, zpracovaného architekty Přemyslem Kokešem a Zuzanou Ambrožovou, bylo potřeba rozpracovat projekt do nejmenších podrobností a zohlednit všechny praktické a technické vazby území. Tato práce nyní vrcholí a mohu vás tedy seznámit s jejím průběhem a výsledky.

Už na počátku bylo jasné, že nepůjde jen o vizuální proměnu povrchů a doplnění zeleně. Stejně jako u předešlých rekonstrukcí náměstí a jednotlivých ulic je součástí úprav také kompletní výměna inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení) nebo úprava jejich částí (sdělovací a datové sítě, elektrorozvody, plynovod). Na rozdíl od rekonstrukce běžné ulice jsou zde ovšem navíc řešeny atypické prvky mobiliáře a vodní prvky, a dále technické podzemní objekty související jednak s provozem navržené fontány, ale zejména s hospodařením s dešťovou vodou, které je pojato v duchu současných trendů zohledňujících klimatickou změnu. Dešťové vody budou jímány do podzemních nádrží a následně poslouží jako zdroj automatickému zavlažování zeleně, v mimovegetačním období budou nádrže působit jako retenční prvky odlehčující provoz jednotné kanalizace. Bylo nutné dořešit propojení systému s dešťovou kanalizací kostela.  V prostoru pod kostelem budou osazeny dvě podzemní nádrže: zásobní prostor pro závlahy (cca 34 m3) a nádrž pro retenci dešťových vod (objem cca 30 m3).  Po naplnění nádrží bude voda řízeně vypouštěna do dešťové kanalizace. Rozvody kanalizace dosáhnou celkové délky cca 130 metrů, potrubí pro rozvody vody na zalévání budou mít celkem téměř 100m. Pro závlahy bude používána převážně voda dešťová ze střechy kostela, doplňování vodou pitnou se předpokládá pouze ve výjimečném případě dlouhého sucha apod. Předpokládá se, že potřeba doplnění pitné vody bude činit v průměru max. 5,0 % z celkového množství za rok. Množství zachycené srážkové vody bude činit asi 560 m3 za rok, z toho spotřeba vody pro závlahy se předpokládá 225 m3 ročně. Dešťové vody pro závlahu budou vedeny přes samočistící filtr, znečištěná část (cca 3,0 % celkového množství) poteče přímo do kanalizace. U nádrží bude osazena technologie pro závlahy a automatická doplňovací jednotka, které slouží k čerpání dešťové vody ze zásobní nádrže, zajištění tlaku v systému závlah a k doplňování pitné vody do systému v případě nedostatku vody dešťové. Do technického prostoru je přivedena přípojka pitné vody. Vodní hospodářství a provoz vodních prvků bude ovládat automatická provozní a monitorovací jednotka. Systém napájení vodních prvků bude uzavřený, voda bude filtrována a upravována. Prvky budou provozovány pouze v letní sezóně.

Náročné bylo přesné výškové řešení svažitého prostoru mezi kostelem a ulicí Riegrova a koordinace částí zasahujících pod zem s inženýrskými sítěmi.

Vzhledem k tomu, že se jedná o okolí národní kulturní památky, bylo nutné také podrobné projednání řešení s orgány památkové péče a příprava archeologického průzkumu, který bude předcházet výstavbu.

Pro výsadbu stromů bylo zvoleno inovativní řešení zpracované krajinářským specialistou v takzvaném strukturním substrátu, umožňujícím i v omezeném půdním prostředí městské ulice plnohodnotnější život dřevin z hlediska provzdušnění, prostorového a vlhkostního režimu kořenového systému. Omezené podmínky růstu budou vegetaci zmírněny také automatickou závlahou. Byly vybrány kultivary vhodné pro místní klima a městské prostředí.

Vstup do farního úřadu bude upraven bezbariérově. Byly projednány přeložky a úpravy přípojek domů v řešeném území. Bude zde osazena elektro skříň umožňující napojení v případě konání kulturních akcí na ploše náměstí.

Značná pozornost musela být také věnována řešení podmínek požární ochrany, zejména s ohledem na možný zásah v chrámu sv. Jakuba. Potřebný volný prostor pro zásah měl vliv také na diskutovanou změnu dopravního režimu, respektive počet a umístění parkovacích stání v okolí kostela.

Celé technické řešení bylo opakovaně projednáváno s dotčenými orgány státní správy, správci technické infrastruktury a se stavebním úřadem a vedením města.

Podrobný projekt dořešil konkrétní materiálové specifikace prvků dlažeb, přesné rozmístění mobiliáře, vodních prvků, dopravního značení, doplňovaných svítidel a na základě zkušeností s proběhlými opravami ulic v centru byla rozpracována organizace výstavby po etapách tak, aby byla i během realizace stavby umožněna dopravní obsluha domů v maximální možné míře.

Věřím, že realizací revitalizace náměstí B. Martinů a přilehlých prostor v okolí kostela dojde k důstojnému završení obnovy veřejných prostranství a inženýrských sítí v historickém centru města, a stavba bude sloužit ke spokojenosti obyvatel města i jeho návštěvníků mnoho let.

Za město Poličku bych dodala, že k nastartování  uvedeného díla by mělo dojít na konci letošního léta, př. podzimu, po zdárné soutěži na dodavatele stavby. Záměr celé akce je rozložen do 2 let.

                                                                          za realizační tým architekt Mikuláš Medlík

                                                                          za město Poličku Marta Mastná