Město Polička

Vybíráme ze zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva města Poličky se konalo ve čtvrtek 8. prosince 2022.  Níže několik vybraných informací o schválených bodech. Jednou ze změn je nová doba začátku zasedání zastupitelstev v našem městě. Ta by měla pomoci občanům, kteří jednání sledují po skončení své pracovní doby, začátky tak budou od 17 hodin.  Nutno také připomenout, že všechna zasedání jsou vysílána online na youtube a odkaz najdete i na webových stránkách města Poličky - Město a úřad -Živé vysílání – www.policka.org/zive

Nová lokalita pro bydlení Jih – I. etapa

ZM schválilo realizaci a financování akce „Infrastruktura Polička lokalita JIH - I. etapa“ v roce 2023 za 30 mil. Kč. Jedná se o vybudování sítí pro další území, kde se budou stavět rodinné domy, celkem zde bude připraveno 21 parcel. Město Polička dokončilo v tomto roce výkup pozemků za více než 16 mil. Kč. V roce 2023 tak dojde k nastartování akce pro další prodej parcel pro zájemce o stavbu domů v našem městě, budování sítí by mělo začít na jaře.  Na výstavbu sítí by mělo město Polička využít dotačních prostředků.

Ulice „U Trati“

V Poličce máme novou ulici, tedy nový název ulice, která doposud neměla jméno. Jedná se o lokalitu mezi ulicemi Tyršova a Hegerova, nyní nově ulice „U Trati“. Konkrétně ulice začíná u prodejny Coloren na ulici Tyršova, vede za Penny Marketem a tenisových kurtů okolo firmy Liko a končí na ulici Hegerova. Název ulice pomůže i firmám, které zde mají vjezd do areálu, k lepší orientaci a lokalizaci jejich zákazníků.

Kolik zaplatíme za svoz komunálního odpadu v příštím roce

Nová vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023, kterou schválilo ZM, počítá se zvýšením poplatku na jednoho poplatníka ze stávajících 768 Kč na 876 Kč.

Představenstvo společnosti LIKO SVITAVY, a.s. schválilo poplatek na rok 2023 ve výši 960 Kč. Výše poplatku odráží růst nákladů na provoz obecního systému odpadového hospodářství (svozy, třídění a odstraňování odpadů, mzdové náklady, zvýšení PHM, mýtné).

V systému nakládání s odpady přistupují v rozpočtu města k těmto běžným výdajům na pravidelný svoz, včetně likvidace nebezpečných odpadů, i další náklady jako je provoz sběrného dvoru, mimořádné svozy papíru a plastů, pneumatik, odpadu ze zeleně, kovů, nákup, opravy a mytí kontejnerů na tříděný odpad, černé skládky, aj.

Rozdíl mezi skutečnými výdaji a výší poplatků od občanů je z větší části kompenzován příjmem za třídění odpadů od společnosti EKO-KOM, a.s. a od kolektivních systémů zpětného odběru použitých elektrozařízení. Zbytek je dotován z rozpočtu města. Část doplatku města je i za osvobozené poplatníky, těmi jsou např. 3. a další nezaopatřené dítě v domácnosti, osoby mladší 3 let věku, osoby starší 85 let věku a další (viz vyhláška).

Opravy v ulicích Haškova Erbenova v roce 2023 - 2025

ZM schválilo realizaci a financování akce „Stavební úpravy ulice Haškova a Erbenova v Poličce“ v letech 2023 – 2025. Město Polička reaguje na špatný stav chodníků a komunikací, kanalizace i vodovodu v těchto ulicích. Do stavebních úprav je zahrnuto odstranění stávajících komunikací s povrchem z asfaltového betonu a chodníku z betonové dlažby včetně konstrukčních vrstev a nahrazení novými konstrukčními vrstvami včetně nových povrchů z asfaltového betonu a betonové zámkové dlažby. Součástí stavebních úprav bude i výměna veřejného osvětlení, úpravy kanalizace bezvýkopovou technologií a výměna vodovodu.

Předpokládané celkové náklady jsou ve výši více než 66 mil. Kč – z toho výměna vodovodu cca 12 mil. Kč (konkrétní celková cena se bude měnit dle výsledku zadávacího řízení na dodavatele stavby). V etapě v roce 2023 se předpokládají výdaje ve výši 15 mil. Kč. 

Pořízení změny Územního plánu Polička

ZM schválilo pořízení Změny č. 4 územního plánu Polička. Tímto dáváme občanům města a vlastníkům nemovitostí možnost k podávání opodstatněných podnětů ke změně ÚP, a to v termínu do 31. 3. 2023.

Pro podání lze využít formulář „Podnět k pořízení změny č. 4 ÚP Polička“ dostupný na webových stránkách města, v sekci formuláře, na adrese https://www.policka.org/mestsky-urad/formular/698/.

Platný ÚP Polička (Úplné znění ÚP Polička po vydání změny č. 3) je dostupný na http://www.policka.org/detail/18723/mestsky-urad/uzemni-planovani/Vyhotoveni-uplneho-zneni-UP-Policka-po-vydani-zmeny-c--3.

Případné dotazy vám zodpoví úřad územního plánování MěÚ Polička. Výsledný obsah změny schválí zastupitelstvo města.

Celé usnesení ze zasedání prosincového zastupitelstva najdete zde:  http://www.policka.org/detail/20486/mestsky-urad/zastupitelstvo-mesta/Usneseni-prijata-na-6--zasedani-Zastupitelstva-mesta-Policky-konanem-dne-8--12--2022

 

 

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města