Město Polička

Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Pustá Kamenice

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s §55b odst. 7 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, na základě usnesení zastupitelstva č. 17 bod č. 17 ze dne 20. 12. 2022

vydává

Změnu č. 1 územního plánu Pustá Kamenice

formou opatření obecné povahy č. 1/2022.

 

Změnou č. 1 se mění Územní plán Pustá Kamenice především takto:

  • aktualizace zastavěného území,
  • vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení Z16 – Z18
  • vymezení nových ploch přestavby P3 – P5

Změna č. 1 územního plánu Pustá Kamenice obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří výkres základního členění území, hlavní výkres a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

Odůvodnění změny obsahuje také textovou a grafickou část. Grafickou část odůvodnění tvoří koordinační výkres a výkres předpokládaných záborů ZPF.

Do Změny č. 1 územního plánu Pustá Kamenice a do úplného znění Územního plánu Pustá Kamenice po vydání změny č. 1 je možno nahlédnout na úřadu územního plánování, kterým je odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, a na Obecním úřadě Pustá Kamenice, a dále je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Města Poličky.

 

Po nabytí účinnosti Opatření obecné povahy č. 1/2022 bude v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona toto poskytnuto rovněž místně příslušnému stavebnímu úřadu, kterým je Stavební úřad Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování.

Poučení:

Změna č. 1 Územního plánu Pustá Kamenice je vydána formou opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Změna nabývá účinnosti spolu s doručením úplného znění Územního plánu Pustá Kamenice veřejnou vyhláškou podle § 55c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

 

Pozn.: V příloze je k nahlédnutí dokumentace Změny č. 1 ÚP Pustá Kamenice a Úplného znění ÚP Pustá Kamenice po vydání jeho změny č. 1.