Město Polička

Poplatek za komunální odpad 2023

Zastupitelstvo města Poličky schválilo 8. prosince 2022 obecně závaznou vyhlášku č. 4/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Touto vyhláškou byl stanoven poplatek na rok 2023 ve výši 876 Kč za osobu nebo objekt bez trvalého pobytu.

Poplatníkem zmíněného poplatku je:

1. fyzická osoba přihlášená v obci (tj. občan ČR přihlášený k trvalému pobytu na území obce a rovněž cizinec přihlášený v obci podle zákona o pobytu cizinců, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců).

2. vlastník nemovité věci (bytu, rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci), ve které není nikdo přihlášen k pobytu.

Obracíme se na vlastníky nemovitostí, kteří pronajímají své byty nebo domy cizincům, aby je informovali o povinnosti platit výše uvedený poplatek, případně zmíněnou záležitost řešili se správcem poplatku přímo oni. 

Osvobození zůstává stejné jako v loňském roce. Od placení jsou osvobozeny např. děti mladší tří let, osoby starší 85 let, třetí a další nezaopatřené dítě v rodině, osoby pobývající v domovech pro seniory a další. Přesný výčet je uveden v obecně závazné vyhlášce.

Upozorňujeme poplatníky na ohlašovací povinnost, kterou mají v případě, že dojde ke změnám majícím vliv na vybírání poplatku (počet osob, nabytí nebo prodej objektu, vznik nebo zánik osvobození, změna trvalého pobytu apod.).

Splatnost poplatku je do 30. června 2023. Poplatek lze hradit hotově nebo platební kartou v příjmové pokladně MÚ od 4. ledna. V případě bezhotovostní platby je nutné vyžádat si variabilní symbol. Dopisy s předpisem platby budeme rozesílat v průběhu května tomu, kdo nebude mít poplatek do té doby uhrazen.