Město Polička

Schválený rozpočet 2023

    v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Text 2023
1 Běžné příjmy 366 063,0
2 v tom: daňové příjmy 232 315,0
3            nedaňové příjmy 133 748,0
4 Běžné dotace  30 744,6
5 Kapitálové příjmy 57 600,0
6 Kapitálové dotace  5 829,6
7 Financování - čerpání fondů 209,0
8 Financování ze zdrojů minulých let 98 986,4
9 Celkem 559 432,6
10 Běžné výdaje 330 640,7
11 Běžné výdaje kryté dotacemi 30 744,6
12 Kapitálové výdaje 190 783,4
13 Kapitálové výdaje kryté dotacemi 5 429,6
14 Financování - splátky jistin úvěrů 1 834,3
15 Celkem 559 432,6
     
     
  Mimorozpočtová rezerva  54 124,2

 Příjmy běžného rozpočtu

    v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh příjmu 2023
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 29 405,0
2 Lesní hospodářství 86 200,0
3 Školství 3 203,0
4 Kultura a sport 1 683,0
5 Doprava 2 500,0
6 Činnost místní správy 30 114,6
7 Městská policie  950,0
8 Sociální věci 920,0
9 Veřejné práce 320,0
10 Místní hospodářství 9 557,0
11 Komunální služby  205,0
12 Pokladní správa 231 750,0
13          daňové příjmy 222 650,0
14          nedaňové příjmy 9 050,0
15          transfery 50,0
16 Běžné příjmy celkem 396 807,6
17    
18 Financování  
19 čerpání zůstatku sociálního fondu 80,4
20 čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova B 128,6

 Příjmy kapitálového rozpočtu

    v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh příjmu 2023
1 Kapitálové dotace, příspěvky  5 829,6
2      na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička 687,6
3      na školství 600,0
4      na II.etapu Cyklostezka k Masokombinátu 4 142,0
5      na technickou infrastrukturu lokalita Bezručova  400,0
6 Místní hospodářství  57 600,0
7 Kapitálové příjmy celkem 63 429,6

 Výdaje běžného rozpočtu

    v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh výdaje 2023
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 21 902,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 2 753,0
3 Osadní výbory 2 407,0
4 Lesní hospodářství 49 505,0
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 724,0
6 Školství 27 723,0
7      MŠ Rozmarýnek Polička 1 351,0
8      MŠ Polička, Palackého nám.  983,0
9      MŠ Čtyřlístek Polička  2 180,0
10      MŠ Luční Polička  4 779,0
11      Masarykova ZŠ Polička  7 521,0
12      ZŠ Na Lukách Polička  6 057,0
13      Středisko volného času Mozaika Polička  1 151,0
14      Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička 1 100,0
15      Školní jídelna Polička, Rumunská  1 736,0
16      ostatní  865,0
17 Kultura a sport 61 148,0
18      Městská knihovna Polička  8 373,0
19      Tylův dům  10 702,0
20      v tom: na činnost 8 653,0
21                 na festivaly 2 049,0
22      Divadelní spolek Tyl  1 500,0
23      Městské muzeum a galerie Polička  7 624,0
24      Hrad Svojanov  4 202,0
25      T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby  15 327,0
26      regenerace památek 250,0
27      Jitřenka a Ročenka 1 375,0
28      ostatní 11 795,0
29 Doprava 1 259,0
30      městská doprava 700,0
31      ostatní  559,0
32 Činnost místní správy 69 521,2
33       místní zastupitelské orgány 5 378,0
34      činnost místní správy 64 143,2
35 Městská policie 2 828,5
36 Sociální věci 9 551,0
37       DPS "Penzion" Polička 7 300,0
38       ostatní  2 251,0
39 Veřejné práce 1 731,0
40 Místní hospodářství  6 298,6
41 Komunální služby 25 620,0
42      údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení 22 050,0
43      opravy komunikací a ostatní služby 3 570,0
44 Pokladní správa 77 414,0
45      dotace, finanční výpomoci, dary 16 799,0
46      úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 60 615,0
47 Běžné výdaje celkem 361 385,3

Výdaje kapitálového rozpočtu

    v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh výdaje 2023
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 14 480,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 563,0
3 Osadní výbory 990,0
4 Lesní hospodářství 2 400,0
5 Školství 11 462,0
6 Kultura a sport 1 698,0
7 Činnost místní správy 4 050,0
8 Městská policie 250,0
9 Sociální věci 500,0
10 Místní hospodářství  35 910,0
11 Komunální služby 123 140,0
12      rekonstrukce ulic 52 000,0
13      parkoviště, komunikace  a chodníky 5 200,0
14      lokalita Jih I. 40 000,0
15      plavecký bazén 70,0
16      cyklostezka 8 000,0
17      ostatní  17 870,0
18 Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím) 770,0
19 Kapitálové výdaje celkem 196 213,0
20    
21 Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)  
22 Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova 1 834,3
23 Celkem 1 834,3