Město Polička

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Polička, odbor obecní živnostenský úřad (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 27. 2. 2023 písemnou žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákona 106/1999 Sb.,“), ve které žadatel požadoval informace týkající se kontroly a všech případných uložených v souvislosti s podnikáním subjektu , na něhož povinný subjekt obdržel postoupené podání Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru správního a Krajského živnostenského úřadu, které se týká stížnosti žadatele.

Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu a žadateli dne 3. 3. 2023 sdělil, že ke dni vyřízení žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., nebyla tato kontrola ukončena, neboť ke dni vyřízení žádosti nedošlo k uplynutí lhůty pro podání námitek. Dle ustanovení § 18 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů je kontrola ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva podat námitky. Žadateli byla informace v souladu s jeho požadavkem poskytnuta v listinné podobě.