Město Polička

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Polička, odbor obecní živnostenský úřad (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 17. 3. 2023 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákona 106/1999 Sb.,“), ve které žadatel požadoval informace týkající se kontroly a všech případných uložených v souvislosti s podnikáním subjektu, na něhož povinný subjekt obdržel postoupené podání Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru správního a Krajského živnostenského úřadu, které se týká stížnosti žadatele.

Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu a žadateli dne 21. 3. 2023 sdělil, že kontrolující při kontrole plnění povinností podnikatele nezjistil porušení ustanovení stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů ani ustanovení zvláštních právních předpisů vztahujích se na živnostenské podnikání podnikatele. V souvislosti s živnostenským podnikáním nebyly podnikateli uloženy sankce. Žadateli byla informace v souladu s jeho požadavkem poskytnuta v listinné podobě.