Město Polička

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 15. 6. 2023

ZM schvaluje program zasedání.

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Martina Klepárníka, PhD., Mgr. Davida Šafáře a MUDr. Martina Plška.

ZM pověřuje provedením zápisu MUDr. Jiřího Tomana, ověřením pana Radima Totuška a pana Miloše Grubhoffera.

I. ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2022 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2022 bez výhrad dle důvodové zprávy.

II. ZM schvaluje účetní závěrku města Polička za rok 2022 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2023 dle důvodové zprávy s tím, že se vypouští částka ve výši 700. tis. Kč na opravu hřiště lokalita Bezručova v kapitole 02.

ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 100.000 Kč pro Pontopolis z.s., se sídlem Polička, na předfinancování výdajů spojených s projektem „Vybavení centra Pontopolis pro komunitní činnost“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 4150/9, ostatní plocha, o výměře 4 m2 v k.ú. Pomezí od Ministerstva obrany, se sídlem Praha 6, do vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 372/13 o výměře 12 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 275/34 o výměře 33 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

a/ ZM schvaluje výkup pozemkových parcel č. 2278 o výměře 2798 m2, č. 2279/1 o výměře 1702 m2 a č. 2279/2 o výměře 57 m2 v k. ú. Oldřiš u Poličky, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 36.390 Kč a kupující, město Polička, uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

b/ ZM schvaluje výkup pozemkové parcely č. 1802/1 o výměře 464 m2 v k. ú. Stašov, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 1.746 Kč a kupující, město Polička, uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

c/ ZM schvaluje výkup podílu ve výši id. 32/120 na pozemkových parcelách č. 508 o výměře 263 m2, č. 530/7 o výměře 214 m2, č. 530/33 o výměře 3618 m2, č. 530/47 o výměře 28 m2, č. 530/48 o výměře 13849 m2, č. 530/50 o výměře 643 m2 a č. 530/51 o výměře 239 m2, vše v k. ú. Modřec, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 56.949 Kč a kupující, město Polička, uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

d/ ZM schvaluje výkup podílu ve výši id. 11/180 na pozemkových parcelách č. 508 o výměře 263 m2, č. 530/7 o výměře 214 m2, č. 530/33 o výměře 3618 m2, č. 530/47 o výměře 28 m2, č. 530/48 o výměře 13849 m2, č. 530/50 o výměře 643 m2 a č. 530/51 o výměře 239 m2, vše v k. ú. Modřec, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 13.051 Kč a kupující, město Polička, uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

a/ ZM schvaluje prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 1 nacházející se na částech pozemků p.č. 5057/3 o výměře 270 m2, p.č. 5064 o výměře 172 m2, p.č. 5068/1 o výměře 40 m2, p.č. 5069/7 o výměře 0,1 m2, p.č. 5315/1 o výměře 142 m2, 6152/72 o výměře 125 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/1 o výměře 749 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

b/ ZM schvaluje prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 2 nacházející se na částech pozemků p.č. 5057/3 o výměře 646 m2, p.č. 5069/7 o výměře 94 m2, p.č. 6152/72 o výměře 3 m2,  označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Zároveň ZM schvaluje zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku do doby úhrady kupní ceny.

c/ ZM schvaluje prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 5 nacházející se na částech pozemků p.č. 5057/3 o výměře 518 m2, p.č. 5069/7 o výměře 264 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/5, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

d/ ZM schvaluje prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 8 nacházející se na částech pozemků p.č. 5057/3 o výměře 414 m2, p.č. 5069/7 o výměře 276 m2 a p.č. 5069/3 o výměře 58 m2,  označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/8 a 6690/13, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Zároveň ZM schvaluje zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku do doby úhrady kupní ceny.

e/ ZM schvaluje prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 9 nacházející se na částech pozemků p.č. 5057/3 o výměře 470 m2, p.č. 5069/7 o výměře 348 m2 a p.č. 5069/3 o výměře 88 m2,  označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/9 a 6690/14, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

f/ ZM schvaluje prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 13 nacházející se na částech pozemků p.č. 5069/9 o výměře 164 m2, p.č. 5154/3 o výměře 493 m2, p.č. 5118/1 o výměře 140 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/34, 6690/43 a 6690/52, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Zároveň ZM schvaluje zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku do doby úhrady kupní ceny.

g/ ZM schvaluje prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 14 nacházející se na částech pozemků p.č. 5069/3 o výměře 3 m2, p.č. 5069/9 o výměře 185 m2, p.č. 5118/1 o výměře 139 m2, p.č. 5154/3 o výměře 443 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/22, 6690/33, 6690/42 a 6690/51, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

h/ ZM schvaluje prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 15 nacházející se na částech pozemků p.č. 5069/3 o výměře 23 m2, p.č. 5069/9 o výměře 191 m2, p.č. 5118/1 o výměře 143 m2, p.č. 5154/3 o výměře 415 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/21, 6690/32, 6690/41 a 6690/50, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ch/ ZM schvaluje prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 16 nacházející se na částech pozemků p.č. 5069/3 o výměře 56 m2, p.č. 5069/9 o výměře 184 m2, p.č. 5118/1 o výměře 144 m2, p.č. 5154/3 o výměře 387 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/20, 6690/31, 6690/40 a 6690/49, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

i/ ZM schvaluje prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 17 nacházející se na částech pozemků p.č. 5069/3 o výměře 102 m2, p.č. 5069/9 o výměře 166 m2, p.č. 5118/1 o výměře 141 m2, p.č. 5154/3 o výměře 342 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/19, 6690/30, 6690/39 a 6690/48, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

j/ ZM schvaluje prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 18 nacházející se na částech pozemků p.č. 5069/3 o výměře 137 m2, p.č. 5069/9 o výměře 158 m2, p.č. 5118/1 o výměře 148 m2, p.č. 5154/3 o výměře 309 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/18, 6690/29, 6690/38 a 6690/47, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

k/ ZM schvaluje prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 19 nacházející se na částech pozemků p.č. 5069/3 o výměře 166 m2, p.č. 5069/9 o výměře 151 m2, p.č. 5118/1 o výměře 155 m2, p.č. 5154/3 o výměře 274 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/17, 6690/28, 6619/37 a 6619/46, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Zároveň ZM schvaluje zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku do doby úhrady kupní ceny.

l/ ZM schvaluje prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 20 nacházející se na částech pozemků p.č. 5068/1 o výměře 1 m2, p.č. 5068/2 o výměře 253 m2, p.č. 5069/9 o výměře 35 m2, p.č. 6152/72 o výměře 66 m2, p.č. 5068/3 o výměře 330 m2, p.č. 5069/3 o výměře 74 m2, p.č. 5117 o výměře 204 m2, p.č. 5118/1 o výměře 14 m2,  označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/16, 6690/23, 6690/55, 6690/36, 6690/24 a 6690/25, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Zároveň ZM schvaluje zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku do doby úhrady kupní ceny.

m/ ZM schvaluje prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 21 nacházející se na částech pozemků p.č. 5117 o výměře 85 m2, p.č. 5153/2 o výměře 907 m2, p.č. 6152/72 o výměře 9 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/26 a 6690/27, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Zároveň ZM schvaluje zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku do doby úhrady kupní ceny.

a/ ZM ruší své usnesení č. 19 ze dne 13. 6. 2019.

b/ ZM rozhoduje o založení společnosti Služby města Poličky s.r.o., schvaluje návrh zakladatelské listiny, pověřuje starostu jejím podpisem ve formě notářského zápisu a schvaluje uhrazení vkladu základního kapitálu dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje záměr financování projektové dokumentace stavby „Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce“ z rozpočtu města Poličky na roky 2023 až 2024 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje investiční záměr a souhlasí s projektem „Půdní vestavba 3 bytů na ulici Smetanova 309 v Poličce pro účely sociálního bydlení“ předkládaným do 25. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu - Sociální bydlení – SC 4.2 (MRR/PR) a jeho realizací na území obce Polička dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 002/2023 se společností T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace, Českomoravské pomezí, Královská věnná města, Kraj Smetany a Martinů a Mikroregion Poličsko za rok 2022 dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.