Město Polička

Městský kamerový systém

V souladu se zákonem České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozd. novel, částí Zpracování osobních údajů a získávání informací: § 24b

  1. Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.
  2. Jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1 zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit.

Další nakládání s osobními údaji se řídí Zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., ve znění pozd. novel.

Městská police Polička používá pro pořízení zvukových a obrazových záznamů následující zařízení: 

  • městský kamerový systém 
  • kamery ve služebních vozidlech 
  • osobní kamery strážníků 
  • fotopasti