Město Polička

Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Trpín

Zastupitelstvo obce Trpín, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s §55b odst. 7 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, na základě usnesení zastupitelstva č. 3/23 bod č. 9  ze dne 11.05.2023

vydává

Změnu č. 1 územního plánu Trpín

formou opatření obecné povahy č. 1/2023.

 

Změnou č. 1 se mění Územní plán Trpín především takto:

  • aktualizace zastavěného území,
  • zrušení zastavitelných ploch Z1, Z6, Z18 a Z36 (po jejich plném zastavění) a zmenšení rozsahu zastavitelných ploch Z3, Z7, Z9 a Z19 (po jejich částečném zastavění)
  • doplnění podmínky prostorového uspořádání

Změna č. 1 územního plánu Trpín obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří výkres základního členění území a hlavní výkres.

Odůvodnění změny obsahuje také textovou a grafickou část. Grafickou část odůvodnění tvoří koordinační výkres.

Do Změny č. 1 územního plánu Trpín a do úplného znění Územního plánu Trpín po vydání změny č. 1 je možno nahlédnout na úřadu územního plánování, kterým je odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, a na Obecním úřadě Trpín, a dále je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policka.org/detail/3566/mestsky-urad/uzemni-planovani/Uzemne-planovaci-dokumentace-obci-ve-spravnim-obvodu-ORP-Policka/   

 

Po nabytí účinnosti Opatření obecné povahy č. 1/2023 bude v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona toto poskytnuto rovněž místně příslušnému stavebnímu úřadu, kterým je Stavební úřad Městského úřadu Bystré a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování.

 

Poučení:

Změna č. 1 Územního plánu Trpín je vydána formou opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Změna nabývá účinnosti spolu s doručením úplného znění Územního plánu Trpín veřejnou vyhláškou podle § 55c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

 

Pozn.: V příloze je k nahlédnutí dokumentace změny č. 1 ÚP Trpín a úplného znění ÚP Trpín po vydání změny č. 1.