Město Polička

Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 4 ÚP Polička

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                      V Poličce, dne 25. 08. 2023

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování a pořizovatel podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě schváleného obsahu změny zajistil v souladu s § 55b odst. 1 zpracování návrhu Změny č. 4 Územního plánu Polička.

Pořizovatel v souladu s § 55b odst. 2 ve spojení s § 52 odst. 1stavebního zákona oznamuje

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU POLIČKA

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU POLIČKA 
SE BUDE KONAT V PONDĚLÍ
9. října 2023 v 15.00 hod.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA,
PALACKÉHO NÁM. Č. P. 160

 

Ze stanoviska příslušného orgánu nevzešel požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Návrh Změny č. 4 Územního plánu Polička (ÚP Polička) je vystaven k veřejnému nahlédnutí v pracovních dnech na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) v době

od 25. 8. 2023 do 16. 10. 2023

V uvedené době je návrh Změny č. 4 ÚP Polička rovněž k nahlédnutí na webových stránkách Města Poličky.

Zveme dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a obec, pro kterou je změna územního plánu pořizována, k účasti na veřejném projednání.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 16. 10. 2023, může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu územního plánu.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 16. 10. 2023, mohou pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor dle ustanovení § 23a stavebního zákona a zástupce veřejnosti podle ustanovení § 23 stavebního zákona podat u pořizovatele písemně své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 16. 10. 2023 stanoviska.

Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, Palackého nám. 160 572 01 Polička. IDDS:  w87brph

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

 

Změnou č. 4 ÚP Polička nejsou, kromě aktualizace zastavěného území, řešeny žádné věcné požadavky. Jedná se o tzv. „technickou změnu“, která uvádí ÚP Polička do souladu s požadavky jednotného standardu. Věcné požadavky budou řešeny změnou č. 5 ÚP Polička, jejíž obsah je v současnosti projednáván v rámci zprávy o uplatňování.

 

 

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí             
Městského úřadu Polička

 

Pozn.: V příloze je k nahlédnutí dokumentace návrhu Změny č. 4 ÚP Polička.