Město Polička

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konané dne 7. září 2023

ZM schvaluje program zasedání.

ZM volí za členy návrhové komise Bc. Světlanu Češkovou, Mgr. Davida Šafáře a Mgr. Jana Matouše.

ZM pověřuje ověřením zápisu ze zasedání ZM p. Libora Jelínka a Ing. Martina Kozáčka.

ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2023 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2023 dle důvodové zprávy  s tím, že se doplňuje:

   o částku 600 tis. Kč na pořízení hlasovacího systému včetně audiovizuální techniky pro přenos průběhu zasedání zastupitelstva na kap. 19  - Činnost místní správy

   o částku 24 tis. Kč na poskytnutí dotace pro Gymnázium, Polička, na pořízení jednotného oblečení a desek na noty pro pěvecký sbor Juliettes na kap. 41 – Pokladní správa

ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 8. 12. 2022 usnesením č. 7, a to pro:

   Gymnázium, Polička, ve výši 2.000 Kč na pořízení jednotného oblečení a desek na noty pro pěvecký sbor Juliettes.

ZM schvaluje Plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Modřec dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje bezúplatný převod vlastnického práva k pozemku p.č. 2017/4 o výměře 17 m2 a pozemku p. č. 5995/4 o výměře 162 m2 v k.ú. Polička mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, jako převodcem a městem Poličkou, jako nabyvatelem, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej podílu ve výši 199/29520 na stavební parcele č. 3060 v k.ú. Polička, jejíž součástí je stavba bytového domu č.p. 926-931 na ulici Sídliště Hegerova v Poličce vlastníkům bytové jednotky v domě, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej podílu ve výši 179/6566 na stavební parcele č. 3055 v k.ú. Polička, jejíž součástí je stavba bytového domu č.p. 934-937 na ulici Sídliště Hegerova v Poličce vlastníkům bytových jednotek v domě, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje výkup spoluvlastnického podílu ve výši id.1/2 na pozemku p.č. 946/2 o výměře 348 m2 a pozemku p.č. 964/2 o výměře 467 m2 od společnosti RSBC Česká Půda a.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 25 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM ruší své usnesení č. 8 ze dne 23. 2. 2023 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 2796/1 o výměře 22 m2 za část pozemku p.č. 5940/1 o výměře 26 m2 ve vlastnictví města Poličky, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 2508/27 o výměře 466 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 800 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje výkup pozemku parcela č. 1203/1 o výměře 463 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 300 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

ZM schvaluje výkup spoluvlastnického podílu vel. 1/3 na pozemku parcela č. 2282 o výměře 1133 m2, p.p.č. 2284 o výměře 1410 m2, p.p.č. 2285 o výměře 1226 m2 a p.p.č. 2286 o výměře 2680 m2, vše v k.ú. Oldřiš u Poličky, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 30 Kč/m2, tj. 64.490 Kč za všechny pozemky s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků.

ZM schvaluje rozdělení vlastnického práva ke stavební parcele p.č.st. 3400, jejíž součástí je bytový dům č.p. 1010, č.p. 1011, č.p. 1012, č.p. 1013 v části obce Horní Předměstí, v obci a katastrálním území Polička, na jednotky dle občanského zákoníku formou Prohlášení vlastníka, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje založení „Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1010, 1011, 1012 a 1013, Sídliště Hegerova, Polička“, se sídlem Polička, v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje stanovy „Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1010, 1011, 1012 a 1013, Sídliště Hegerova, Polička“, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě pro výkup části pozemku p.č. 6688 v k.ú. Polička o předpokládané výměře 600 m2 za cenu 1500 Kč/m2 bez DPH pro realizaci projektu „Parkoviště na ul. Luční v Poličce“ od RP Polička, s.r.o., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje výkup pozemku parcelní číslo st. 175 o výměře 258 m2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 221 v k.ú. Polička, ulice Nová, za kupní cenu 1.600.000 Kč, dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující město Polička.

ZM schvaluje koupi podílu id. 61/1000 na pozemku parcelní číslo st. 2454/1 o výměře 369 m2 a koupi jednotky - bytu č. 875/6, jejíž součástí je podíl na společných částech domu 61/1000, vymezené v bytovém domě č.p. 874, 875 v ulici 9. května, Polička, vše v k.ú. Polička, celková kupní cena činí 3.400.000 Kč, dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující město Polička.

ZM schvaluje koupi podílu id. 431/5000 na pozemku parcelní číslo st. 1401 o výměře 395 m2 a koupi jednotky - bytu č. 598/2, jejíž součástí je podíl na společných částech domu 431/5000, vymezené v bytovém domě č.p. 597, 598 v ul. Jiráskova, Polička, vše v k.ú. Polička, celková kupní cena činí 2.650.000 Kč, dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující město Polička.

ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO Svazek obcí AZASS za rok 2022 dle důvodové zprávy.

ZM ruší své usnesení č. 12/b z 15. 6. 2023 týkající se založení společnosti Služby města Poličky s.r.o. dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2022 dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí Zprávu o zajištění požární ochrany ve městě Poličce za rok 2022 a Plán preventivně výchovné činnosti na období od 1. 5. 2023 do 1. 5. 2024 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hrad Svojanov dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí informaci o krocích města Poličky při podpoře zajištění dostupnosti stomatologické péče ve městě.

ZM schvaluje záměr vybudování Kulturního, vzdělávacího a kreativního centra a přístavby dětského oddělení Městské knihovny Polička, se sídlem Polička a podání žádosti o dotaci k tomuto účelu, dle důvodové zprávy. 

 

Polička 7. 9. 2023

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.