Město Polička

obrázek

Participativní rozpočet 2. ročník

Participativní rozpočet 2. ročník

Město Polička vyhlašuje 2. ročník Poličského participativního rozpočtu.

Participativní rozpočet je moderním prostředkem k obohacení vztahů mezi občany města Poličky navzájem, taktéž mezi občany, politiky a úředníky města. Občané sami nominují projekty na zlepšení života v Poličce a následně hlasují o tom, které dosáhnou na finanční podporu. Město Polička v tomto procesu plní funkci organizátora, asistuje občanům při navrhování projektů, funguje jako odborný konzultant, organizuje hlasování určené k výběru projektů a je garantem realizace vítězných projektů.

V současné době není možné podat návrh, příjem byl ukončen. Právě probíhá hodnocení projektů pracovní skupinou. Návrhy budou představeny v druhé polovině března. Hlasování proběhne v dubnu.

 • V rozpočtu města je pro rok 2024 vyčleněno 500 tisíc Kč.

 • Hranice nákladů na jeden projekt činí 20-250 tisíc Kč.

Harmonogram 2. ročníku:

 • Podání návrhů – od 10. 1. do 15. 2. 2024
 • Kontrola projektů – únor/březen 2024
 • Hlasování – duben 2024
 • Schválení vítězů radou města - květen 2024
 • Zahájení realizace

Pravidla

Zastupitelstvo města Poličky schválilo pravidla pro uskutečňování Poličského participativního rozpočtu dne 20. 4. 2023. Úplné znění pravidel je zde.

 • Návrh je možné podat výlučně elektronicky prostřednictvím formuláře na těchto stránkách.
 • Navrhovatelé, kteří nemohou či nechtějí využít k podání návrhu internet, mohou požádat o pomoc s vložením do systému koordinátora participace Městského úřadu Polička, zaměstnance Informačního centra Polička nebo Městské knihovny Polička. V takovém případě je osobní návštěva na daných místech nezbytná.
 • Návrh může podat fyzická osoba starší 12 let s trvalým pobytem v ČR.
 • Každá osoba může podat pouze jeden návrh v jednom ročníku.
 • Navržený projekt musí být na veřejně přístupném místě, na pozemku nebo v objektu ve vlastnictví města Poličky. Vlastnictví lze ověřit například na: Nahlížení do KN nebo GIS portál města Poličky.
 • Projekt může být investiční i neinvestiční povahy, může být stavbou, mobiliářem, aktivitou, úpravou…
 • Hranice nákladů na jeden projekt činí 20-250 tisíc korun včetně případné projektové přípravy.
 • Projekt musí být realizovatelný do září následujícího roku.
 • O zařazení projektu do hlasování rozhodne pracovní skupina pro participativní rozpočet.

Podání návrhu

V současné době není možné podat návrh, příjem byl ukončen. 

Pracovní skupina pro participativní rozpočet

Pracovní skupina posoudí soulad projektu s pravidly, s územním plánem a strategickými dokumenty města, kolizi s připravovanými nebo probíhajícími projekty města, proveditelnost a udržitelnost projektu, majetkové vztahy, soulad s právními předpisy, možnosti technického řešení, finanční náročnost projektu a případných budoucích provozních nákladů, termín realizace. Rozhodne pak, které projekty budou zařazeny do hlasování.

Rada města na svém zasedání dne 29. května 2023 jmenovala pracovní skupinu pro participativní rozpočet v tomto složení:

 • Ing. Martina Vopařilová, koordinátor participace, referentka OÚPRaŽP
 • Mgr. Libor Vaščík, referent pro krizové řízení a osadní výbory
 • Bc. Karolína Pachovská, referentka správy majetku
 • Bc. Světlana Češková, zastupitelka (Otvírání Poličky)
 • Libor Jelínek, zastupitel (ANO 2011 a nezávislí)

Kontakty:

 • Ing. Martina Vopařilová, koordinátor participace, referentka OÚPRaŽP, voparilova@policka.org, 468 001 714

Přílohy