Město Polička

Životní podmínky 2024 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2024 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2024“ (EU-SILC). Smyslem tohoto
zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem
34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 310 domácnostech, z nichž se 6 560
zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny vybrané domácnosti byly do šetření zahrnuty
na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 23. června 2024 prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty ty osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé
bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat
s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální
situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat oficiálním průkazem tazatele a
zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Totožnost tazatele je možné ověřit na
webových stránkách ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a
získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec
ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle
zákona č. 89/1995

Přílohy