Město Polička

Město Polička přispěje na nově narozené občánky

Rada města Poličky schválila 4. března 2024 novinku, která má za cíl podpořit porodnost v našem městě.  Jedná se o Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na narozené dítě. Tento alespoň symbolický dárek umožní vyplatit 5 tis. Kč pro každého nově narozeného občánka v Poličce.  Zároveň byla do rozpočtu města pro tento rok vyčleněna částka 400 tis. Kč, která umožní tento příspěvek hradit.

Jaké důvody vedly město k tomuto rozhodnutí? Polička opakovaně čelí meziročnímu poklesu počtu obyvatel. Nutno podotknout, že nejen Polička, ale stejnému problému čelí většina měst v ČR. Dle údajů evidence obyvatel Městského úřadu Polička se v roce 2023 narodilo 72 dětí s trvalým pobytem v našem městě, zemřelo 95 našich spoluobčanů. Celkový počet evidovaných obyvatel k 1. lednu letošního roku dosáhl stavu 8 466.  Pro srovnání - nejvyšší počet obyvatel v Poličce byl v roce 1997 - 9 319.

Jaká jsou tedy pravidla poskytnutí příspěvku? O finanční příspěvek je oprávněn žádat rodič dítěte, které se narodilo po datu 1. 1. 2024 včetně a ode dne narození do dne podání žádosti o finanční příspěvek má nepřetržitý trvalý pobyt v Poličce.  Podmínkou také je, že alespoň jeden z jeho zákonných zástupců má ode dne narození dítěte do dne podání žádosti o finanční příspěvek nepřetržitý trvalý pobyt v Poličce, a žadatel není v době podání žádosti dlužníkem města Poličky.  Žadatel podá žádost o finanční příspěvek na předepsaném formuláři. Formulář je k dispozici na webových stránkách města Poličky a také bude k dispozici na podatelně městského úřadu. V případě dvojčat a vícerčat je žadatel oprávněn podat žádost na každé dítě. Žádost bude možné podat do 12 měsíců ode dne narození dítěte. Na webu města najdete i podrobná pravidla. Najdete zde: https://www.policka.org/mesto-a-urad/formulare/OFP  - Žádost o finanční příspěvek na narozené dítě a pravidla pro poskytování příspěvku.

Nezbývá než si přát, aby částka 400 tis. Kč byla z městského rozpočtu během roku vyčerpána a byla využita pro nové občánky Poličky v plné výši.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města