Město Polička

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. července 2024

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí geolokačních dat s Ministerstvem vnitra ČR, se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2023 s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na novou cisternovou automobilovou stříkačku pro Jednotku požární ochrany SDH Polička s evidenčním číslem OKŘ/24/23453 z rozpočtu Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání stanovenou řediteli škol a školských zařízení zřízených městem Poličkou pro školní rok 2024/2025 dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí přehled a výsledky provedených kontrol ve školách a školských zařízeních zřízených městem Poličkou za období červen 2023 - červen 2024 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí odměny paní Blance Faltýnkové, ředitelce příspěvkové organizace MŠ Rozmarýnek Polička, se sídlem Polička, za projekt Šablony IV ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zprávu o činnosti za rok 2023 příspěvkové organizace Městská knihovna Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doplatek roční odměny za rok 2023 Mgr. Janu Juklovi, řediteli příspěvkové organizace Městská knihovna Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje platový výměr panu Petru Cuperovi, řediteli příspěvkové organizace Tylův dům Polička, se sídlem Polička, s účinností od 1. 8. 2024, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamní tabule na pozemku p.č. 1490/4  v k.ú. Polička s EVT Reality Group s.r.o., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 2+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 520, Paseky, Polička, s nájemcem dle důvodové zprávy. Nájem bude ukončen k 30. 6. 2024.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem, na dobu určitou, a to na jeden měsíc od 1. 8. 2024 do 31. 8. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na dva měsíce od 1. 8. 2024 do 30. 9. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 64 Kč/m2 podlahové plochy.                              

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. OKSCR/23/23342 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje z Programu C2: Podpora energetických úspor sportovních zařízení v majetku obcí na projekt „Zimní stadion Polička - výměna osvětlení“ s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy č. 829/B/5537510271/2024 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2024 na akci „Stavební úpravy části chodníku u silnice I/34, ul. Starohradská v Poličce“ se Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM ruší, v souladu s § 127 odst. 2, písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávací řízení na výběr dodavatele na akci „Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM ruší výběrové řízení na výběr dodavatele na akci „Parčík Švermova Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o vypracování prováděcí dokumentace stavebního záměru „Stavební úpravy a transformace rodinného domu na bytový dům při zřízení sociálního bydlení o 5 BJ Polička, Nová 221“  s Ing. arch. Tomášem Zavoralem, se sídlem Tuhaň, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Obnova gotické zahrady v areálu hradu Svojanov “ s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí rezignaci člena Komise pro zahraničí a cestovní ruch Rady města Poličky pana Miloše Dempíra, DiS. ke dni 19. 6. 2024 dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Rekonstrukce bytu č. 4, ul. Otakarova č.p. 86, Polička“ takto: vybraným dodavatelem je firma ZERZÁNEK s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce bytu č. 4, ul. Otakarova č.p. 86, Polička“ s vybraným dodavatelem firmou ZERZÁNEK s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

 

Polička 8. července 2024

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují  text  upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.