Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Informace k volbám

Vážení občané,
dovolte, abychom vám touto cestou podali základní informace k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky :
Volby se konají ve dvou dnech, a to v pátek 28. května od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 29. května od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne
věku 18 let. Hlasování probíhá v tzv. stálých volebních okrscích vytvořených podle zvláštního zákona a voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů. Volič hlasuje ve volební místnosti v okrsku, do kterého náleží podle místa trvalého pobytu. Informace o rozdělení území města podle ulic na jednotlivé volební okrsky bude obsažena v „oznámení
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR“. Oznámení budou umístěna na plakátovacích plochách a na úřední desce městského úřadu nejpozději 13. května.
Volební okrsky a volební místnosti jsou následující :
okrsek 1 školní pavilon Masarykovy ZŠ, Rumunská 733
okrsek 2 Tylův dům, Vrchlického 53
okrsek 3 ZŠ Na Lukách, Švermova 401
okrsek 4 ZŠ Na Lukách, Švermova 401
okrsek 5 Městský úřad Polička, budova Nádražní 304
okrsek 6 Městský úřad Polička, Palackého nám. 160
( u tohoto okrsku dochází ke změně, volební místnost bude přemístěna
z matriky na obecní živnostenský úřad - vchod do Galerie Vysočina)
okrsek 7 Agronea a.s., Hegerova 170
okrsek 8 DPS „Penzion“, Družstevní 970
okrsek 9 Agronea a.s., jídelna, Hegerova
okrsek 10 Modřec čp. 15
okrsek 11 Lezník čp. 68
okrsek 12 Střítež, bývalá škola .
V některých případech může být volič zapsán do tzv. zvláštního seznamu voličů. Vede
jej městský úřad a jsou zde zapsáni voliči, kteří nemají na území obce trvalý pobyt, ale
jsou zde v nemocnici , v ústavu sociální péče, vykonávají vazbu nebo trest odnětí svobody nebo volí na voličský průkaz.
Pokud by se volič v den voleb nezdržoval ve volebním okrsku podle místa svého trvalého pobytu, může volit na celém území ČR na voličský průkaz. Voličský průkaz vydá městský úřad podle místa trvalého pobytu na základě písemné nebo osobní žádosti. Písemná žádost
o vydání voličského průkazu musí být opatřena ověřeným podpisem voliče a musí být městskému úřadu doručena nejpozději do 21. května. Osobně lze o vydání voličského průkazu žádat až do 26. května. V obou případech lze voličské průkazy vydávat až od 13. května.
Hlasovací lístky budou všem voličům doručeny prostřednictvím České pošty s.p. do místa trvalého pobytu nejpozději do 25. května. Hlasovací lístky budou vytištěny samostatně pro každou politickou stranu a politické hnutí . Kompletní sady hlasovacích lístků budou k dispozici rovněž v každé volební místnosti.
Po příchodu do volební místnosti a prokázání totožnosti a státního občanství ČR ( příp.
odevzdání voličského průkazu) je volič povinen odebrat se do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků . Zde volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany či politického hnutí, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím dává volič hlas ve prospěch politické strany nebo politického hnutí.
Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany nebo politického hnutí zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Pokud by však volič pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, nemohl sám upravit hlasovací lístek, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič ( ne však člen okrskové volební komise) , hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nebude moci dostavit do
volební místnosti, může požádat městský úřad nebo v den voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby k němu vyslala dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požádat lze osobně nebo na tel. č. 461 723 880.

JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí odboru vnitřních věcí
 

Vložil Hofmanová Lucie (27.4.2010), přečteno 3896x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Informace k volbám