Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků městem Polička v roce 2013

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám městem Polička v roce 2013

V rozpočtu města Poličky je pro rok 2013 zařazena částka 1 500 000 Kč určená k poskytnutí veřejné finanční podpory, tj. na finanční příspěvky (transfery) neziskovým organizacím, jejichž zřizovatelem není město Polička, zájmovým skupinám obyvatel a dále fyzickým osobám.

Pro podávání žádostí o poskytnutí finančních příspěvků, jejich náležitostí a pro režim přidělování pro rok 2013 jsou tato pravidla:

 

1. Částka k rozdělení

výbor / komise                                       1. kolo 2013       2. kolo 2013       celkem 2013

a)  výbor pro výchovu a vzdělávání             128 000                         -                 128 000    

b)  komise sportovní                                    615 000                90 000                705 000    

c)  komise kulturní                                       165 000                15 000                180 000    

d)  komise zdravotně sociální                      195 000                22 000               217 000     

e)  komise dítě a volný čas                             90 000                22 000               112 000    

f)  zájmové skupiny a nezařazené (přímo

    rada resp. zastupitelstvo města)             120 000                38 000               158 000    

Celkem                                                       1 313 000              187 000            1 500 000    

 

2. Harmonogram projednávání a schvalování

Žádost se předkládá na adrese Městský úřad Polička, odbor finanční a plánovací – příjmová pokladna, Palackého náměstí 160, 572 01  Polička, případně v podatelně MěÚ.

Finanční příspěvky do výše 20 000 Kč pro jednoho žadatele v jednom roce schvaluje rada města, finanční příspěvky ve výši nad 20 000 Kč pro jednoho žadatele v jednom roce schvaluje na doporučení rady města zastupitelstvo města. V případě schválení se uzavírá s žadatelem Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku.

Pro 1. kolo se žádosti o finanční příspěvek předkládají do 29. 3. 2013, následuje projednání v komisích města, ve výboru pro výchovu a vzdělávání, v radě města a v zastupitelstvu města.

Pro 2. kolo se žádosti o finanční příspěvek předkládají do 15. 8. 2013, následuje projednání v komisích města, ve výboru pro výchovu a vzdělávání, v radě města a v zastupitelstvu města.

Upřednostňují se žádosti v případě naléhavých a neočekávaných potřeb.

 

3. Žádost

O finanční příspěvek mohou požádat všechny neziskové organizace, občanská sdružení, spolky a kluby (zájmové skupiny obyvatel) a fyzické osoby, které splní stanovené náležitosti a nemají závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Polička.

Žádost se podává výhradně na předepsaném formuláři a v plném rozsahu požadovaných údajů.

Formulář žádosti je k dispozici ve vestibulu budovy Městského úřadu Polička, Palackého náměstí 160, v příjmové pokladně MěÚ a na internetové adrese www.policka.org.

Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku nelze sjednat, pokud kontrolní výbor shledá závady ve vyúčtování finančního příspěvku minule poskytnutého, a to až do doby nápravy kontrolním výborem zjištěných závad.

 

4. Vyúčtování finančního příspěvku

 1. Věcné podmínky vyúčtování se blíže specifikují ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, dle povahy čerpání finančních prostředků.
 1. Subjekt, který obdržel finanční příspěvek, je povinen předat finančnímu a plánovacímu odboru městského úřadu jeho vyúčtování v termínu daném ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, nejpozději však do 15. 12. daného roku. Ve zvláštních případech s ohledem na podmínky příjemce může být smluvně sjednán termín pozdější.
 1. Subjekt prokazující čerpání finančního příspěvku je povinen účtovat o příspěvku a jeho čerpání odděleně, tj. i označit nezaměnitelně a přímo na rubové straně originálních dokladů (faktur, paragonů, účetních dokladů apod.) nebo přímo v textu účtovaného plnění dodavatelem, že náklad byl pořízen z finančního příspěvku poskytovatele. Originály dokladů se předkládají k nahlédnutí při předání vyúčtování finančního příspěvku.
 1. Vlastní vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku tvoří jednak kopie dokladů prokazujících obsah čerpání (např. faktura, paragon, jiný dokument) a současně kopie dokladů o provedení úhrady (výdajové pokladní doklady nebo bankovní výpisy, příjmové pokladní doklady). Fyzická osoba, která nevede účetnictví, výdajové pokladní doklady a bankovní výpisy nepředkládá. Kopie dokladů může být předložena i v elektronické podobě.
 1. V případě, že se účel čerpání vztahuje k opravám nemovitého majetku či k investicím do nemovitého majetku, předkládá příjemce v rámci vyúčtování i fotodokumentaci stavu před zahájením prací a po jejich dokončení. Kopie dokladů může být předložena i v elektronické podobě.
 1. Nevyužité finanční prostředky se vracejí na účet města Poličky nejpozději do 15. 12. 2013. Ve zvláštních případech s ohledem na podmínky příjemce může být smluvně sjednán termín pozdější.

 

5. Porušení rozpočtové kázně (nesprávné čerpání finančního příspěvku)

 1. porušení povinností stanovených smlouvou (podání vyúčtování a jeho rozsah)
 1. porušení podmínek pro použití finančního příspěvku stanovených smlouvou (účel)
 1. za porušení účelu čerpání se nepovažuje stav, kdy smluvně je podrobně specifikováno více neinvestičních nákladů bez rozdělení podílu v Kč (např. příspěvek poskytuje obecně na cestovné, materiál, pronájem a energie) a příjemce některý z účelů nevyužije (např. ve vyúčtování příjemce doloží čerpání příspěvku doklady za pronájmy a energie a tyto mu postačí na vyčerpání poskytnuté částky)
 1. zadržení poskytnutých prostředků (nedodržení termínu pro vrácení finančního příspěvku)
 1. neprůkazné použití finančního příspěvku

 

6. Ostatní podmínky

Kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města a finanční a plánovací odbor MěÚ je oprávněn zkontrolovat, zda je využití finančních prostředků v souladu s účelem, na který byl finanční příspěvek poskytnut. Při zjištění závažných nedostatků v čerpání příspěvku je příjemce povinen tyto prostředky vrátit zpět do rozpočtu města.

Podmínky stanovené těmito pravidly se vztahují i na žadatele o veřejnou finanční podporu z ostatních zdrojů rozpočtu města Poličky, tj. mimo částku stanovenou v bodu 1.

 

Ing. Věra Kučerová

vedoucí odboru finančního a plánovacího

 

Vložil Jansová Jana (1.3.2013), přečteno 2761x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Pravidla pro poskytování finančních příspěvků městem Polička v roce 2013