Město Polička

Schválený rozpočet na rok 2014

    v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Text 2014
1 Běžné příjmy 167 630,6
2 Běžné dotace 21 180,3
3 Kapitálové příjmy 6 826,0
4 Kapitálové dotace 11 492,6
5 Financování - čerpání fondů 9,0
6 Financování ze zdrojů minulých let 16 078,2
7 Celkem 223 216,7
8 Běžné výdaje 146 695,4
9 Běžné výdaje kryté dotacemi 20 068,4
10 Kapitálové výdaje 42 596,0
11 Kapitálové výdaje kryté dotacemi 11 348,0
12 Financování - splátky jistin úvěrů 2 508,9
13 Celkem 223 216,7
     
     
  Mimorozpočtová rezerva  9 100,0

 

 

Příjmy běžného rozpočtu

v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh příjmu 2014
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 19 373,3
2 Požární ochrana a krizové řízení 0,0
3 Osadní výbory 0,0
4 Lesní hospodářství 26 922,0
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 0,0
6 Školství 1 392,0
7 Kultura a sport 4 931,9
8 Doprava 2 867,0
9 Místní správa 16 954,9
10 Městská policie  1 100,0
11 Sociální věci 1 395,5
12 DPS "Penzion" Polička 324,0
13 dotace na veřejnou službu, veřejně prospěšné práce a pěstounskou péči 1 071,5
14 ostatní příjmy 0,0
15 Místní hospodářství 6 328,0
16 parkovací automaty 750,0
17 pronájmy nebytových a bytových prostor 5 358,0
18 pronájmy ploch pro reklamní účely 150,0
19 provoz veřejných WC 70,0
20 Komunální služby  245,0
21 Pokladní správa 107 301,3
22 daňové příjmy 106 450,0
23 nedaňové příjmy 200,3
24 dotace  651,0
25 Běžné příjmy celkem 188 810,9
26    
27 Financování  
28 čerpání zůstatku sociálního fondu

9,0

 

 

 

Příjmy kapitálového rozpočtu

v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh příjmu 2014
1 Kapitálové dotace 11 492,6
2 na životní prostředí 0,0
3 na osadní výbory 351,0
4 na lesní hospodářství 0,0
5 na školství 7 735,9
6 na Revitalizaci hradu Svojanov 144,6
7 na projekt Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí 50,0
8 na Realizaci úspor energií ul.Vrchlického čp. 185 1 000,0
9 na Realizaci úspor energií DPS "Penzion" 2 211,1
10 na Zimní stadion (ozvučení r.2013) 0,0
11 Peněžní dar od fi.ASECOL s.r.o. na rozšíření sběrného dvora 0,0
12 Místní hospodářství  4 799,0
13 prodej pozemků 1 000,0
14 prodej pozemků Mánesova 880,0
15 prodej pozemků Bezručova 2 000,0
16 prodej bytů v rámci privatizace 500,0
17 splátky bytů dle splátkového kalendáře 300,0
18 prodej pozemků - zahrádky 119,0
19 prodej pozemků v průmyslové zóně 0,0
20 Pokladní správa 2 027,0
21 splátky bytů Sídliště Hegerova A  232,0
22 splátky bytů Sídliště Hegerova B  468,0
23 splátky bytů revitalizace M.B.I. 937,0
24 splátky bytů revitalizace M.B.II. 390,0
25 Kapitálové příjmy celkem 18 318,6

 

 

Výdaje běžného rozpočtu

v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh výdaje 2014
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 7 994,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 1 095,0
3 Osadní výbory 1 751,0
4 Lesní hospodářství 13 726,0
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 298,5
6 Školství 14 906,0
7 MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek) 679,0
8 MŠ Hegerova Polička (příspěvek) 366,0
9 MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) 536,0
10 MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek) 1 075,0
11 MŠ Luční Polička (příspěvek) 1 864,0
12 Školy a školská zařízení - ostatní výdaje 513,0
13 Masarykova ZŠ Polička (příspěvek) 3 478,0
14 ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek) 3 883,0
15 Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) 719,0
16 ZUŠ BM Polička (příspěvek) 558,0
17 Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) 1 066,0
18 Skatepark  50,0
19 Průkazy energetické náročnosti budov (ZŠ Na Lukách a MŠ Luční) 119,0
20 MŠ Polička, Palackého nám. (projekt MAS pro rozvoj Poličska - půjčka a podíl financování) 0,0
21 Kultura a sport 28 606,0
22 Městská knihovna Polička (příspěvek) 2 819,0
23 Tylův dům (příspěvek)  5 170,5
24           v tom: na činnost 4 250,5
25                     Martinů fest 250,0
26                     Festival Polička Jazz 250,0
27                     Festival Polička 555 400,0
28                     Den seniorů 20,0
29 Divadelní spolek Tyl (příspěvek) 850,0
30 Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) 4 560,0
31 Hrad Svojanov (příspěvek) 1 224,0
32 Hrad Svojanov (opravy objektů hradu) 730,0
33 T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek) 6 981,0
34 Kronika 20,0
35 Radnice 200,0
36 Regenerace památek 2 500,0
37 Jitřenka  650,0
38 Ročenka 200,0
39 Mariánský (morový) sloup  1 340,0
40 Revitalizace hradu Svojanov 6,0
41 ostatní 1 355,5
42 Doprava 505,0
43 městská doprava 260,0
44 Místní správa 42 161,4
45 činnost místní správy 39 358,4
46 místní zastupitelské orgány 2 603,0
47 SPOZ 200,0
48 Městská policie 1 741,0
49 Sociální věci 5 321,0
50 DPS "Penzion" Polička (příspěvek) 3 363,0
51 AZASS (příspěvek) 450,0
52 ostatní sociální výdaje  1 508,0
53 Místní hospodářství  3 932,0
54 Komunální služby 19 110,0
55 údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení 12 285,0
56 opravy komunikací a ostatní služby 6 825,0
57 Pokladní správa 24 616,9
58 příspěvky neziskovým organizacím 5 748,0
59 úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 18 868,9
60 Běžné výdaje celkem 166 763,8

 

 

Výdaje kapitálového rozpočtu

v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh výdaje 2014
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 5 110,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 220,0
3 Osadní výbory 1 112,0
4 Lesní hospodářství 1 019,0
5 Školství 22 163,0
6 "Realizace úspor energie Masarykovy základní školy Polička" 19 000,0
7 SVČ Mozaika (příspěvek na výměnu oken) 120,0
8 "Realizace úspor energií MŠ Polička, Hegerova"  2 800,0
9 Plynofikace mateřských škol (přípravné práce) 10,0
10 Masarykova ZŠ (venkovní sportoviště) 183,0
11 MŠ Polička, Palackého (příspěvek na kuchyňskou linku) 50,0
12 MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na kuchyňskou linku) 0,0
13 Projekt "Realizace úspor energie MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek" 0,0
14 Kultura a sport 0,0
15 Tylův dům (digitalizace kina) 0,0
16 Revitalizace hradu Svojanov 0,0
17 hrad Svojanov (obnova hradebního úseku) 0,0
18 Doprava 0,0
19 Místní správa 1 470,0
20 Městská policie 0,0
21 Místní hospodářství  4 500,0
22 výkupy pozemků 1 000,0
23 ostatní rekonstrukce majetku 3 500,0
24 Komunální služby 17 760,0
25 Realizace úspor energie DPS "Penzion" 3 280,0
26 PD a rekonstrukce ul.Masarykova, ul.Nová 7 000,0
27 Plavecký bazén 2 000,0
28 lokalita Bezručova-Jiráskova 2 200,0
29 parkoviště 2 100,0
30 ostatní  1 100,0
31 veřejné osvětlení 80,0
32 dětská hřiště 0,0
33 cyklostezky 0,0
34 rekonstrukce ul.Tyršova 0,0
35 dláždění hřbitova sv.Michaela 0,0
36 přechody pro chodce a jejich osvětlení 0,0
37 Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím 590,0
38 Kapitálové výdaje celkem 53 944,0
39    
40 Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)  
41 SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci 459,0
42 Hypotéka na Sídliště Hegerova A 178,2
43 Hypotéka na Sídliště Hegerova B 345,6
44 Hypotéka na M.Bureše I. 1 131,1
45 Hypotéka na M.Bureše II. 395,0
46 SFŽP splátky za půjčku ČOV 0,0
47 Celkem 2 508,9
Přílohy:
  • Schválený rozpočet 2014 v PDF
  • Příspěvkové organizace školského typu v PDF
  • Příspěvkové organizace neškolského typu v PDF