Město Polička

Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci odpadového hospodářství

MĚSTO  POLIČKA

 

        

Šárka Valentová

Zámrsk 25

565 43 Zámrsk

         

Vaše č. j./ze dne                             Naše č. j.                           Vyřizuje                      V Poličce dne    

                                                     MP/04517/2014                   Coufal                          20. 3. 2014                             

Žádost o informace dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Vážená paní

k Vaší žádosti o informace ve věci odpadového hospodářství Vám sdělujeme následující:

a                 Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 3/2001o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

                    a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v městě Polička

                   viz http://www.policka.org/info/mestsky-urad/vyhlasky-mesta/

-    místní poplatek za komunální odpad na rok 2014 činí 528 Kč na poplatníka za rok

-    příjem z plateb za komunální odpad od občanů za rok 2013 činí 4 533 027,64 Kč

-    za neuhrazený místní poplatek se neukládá pokuta, poplatek se pouze může   

     navýšit, a to až na trojnásobek dlužné částky. V Poličce poplatek navyšujeme

     o 100%, tj. na dvojnásobek. Za poslední tři roky, tj. 2011 – 2013 bylo navýšeno   

     434 osobám, přičemž za rok 2013 není zatím vyměřeno, tedy ani navýšeno.

-    Smlouvu o nakládání s komunálním odpadem máme uzavřenu s LIKO SVITAVY, 

     a.s. – smlouva + dodatek č. 13 viz příloha

-    evidence odpadů viz příloha; jsou hrazeny faktury vystavené městu firmou LIKO SVITAVY, a.s.

-    černé skládky jako takové neevidujeme, zpravidla jde o menší množství odpadu, 

     které průběžně likvidují technické služby, popř. vlastníci pozemků

-    přestupek nebo delikt ve věci černé skládky řešen nebyl

-    náklady na likvidaci černých skládek – r. 2010 – 2 687,- Kč, r. 2011 – 14 997,- Kč,

     r. 2012 – 1 762,- Kč, r. 2013 – 12 189,- Kč

-    systém recyklace viz http://www.policka.org/detail/2957/mestsky-urad/info-z-

     odboru/Informace-o-systemu-trideni-odpadu/

  • Počet veřejně přístupných míst pro třídění – 85

Počet kontejnerů na nich umístěných

kovové

plastové

kovové

plastové

800l

1300l

1500l

1300l

1500l

Papír

 

Plasty

 

               Sklo barevné

 

 

      Sklo bílé

 

38

48

51

45

0

48

14

35

16

  • nformace o sběrných místech viz odkaz na web výše s těmito změnami:

      - Sběrné suroviny LIKO na Střítežské ulici už nejsou v provozu

            - provozovatelem sběrna na Heydukově ulici je REMAT LETOVICE s.r.o.

S pozdravem

                                                                                           

 

                                                                                                         Ing. Marta Mastná

                                                                                         vedoucí odboru územního plánování,

                                                                                                              rozvoje a ŽP