Město Polička

Městský úřad

Informace o termínu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK -obce POÚ Polička

Informace o termínu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK -obce POÚ Polička - viz příloha

Rozpočtové opatření č.6/2021

Rozpočtové opatření č.6/2021

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. září 2021

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spol. SWIETELSKY stavební s r.o., se sídlem odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice, se sídlem Chrudim, na opravu komunikace v Poličce - Lezníku, dle důvodové zprávy. RM jmenuje členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení…

Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 9. září 2021

ZM volí za členy návrhové komise p. Jiřího Hejtmánka, MUDr. Martina Plška a Mgr. Markétu Šafářovou. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením Ing. Martina Kozáčka a Ing. Jitku Bidlovou. ZM schvaluje rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2021 dle důvodové zprávy. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 dle důvodové…

Druhé informativní setkání s občany o využití areálu Ponas

Město Polička vyvolalo další slíbené jednání a setkání investora bývalého areálu KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. na ul. Starohradská v Poličce s obyvateli přilehlých ulic.  Setkání se konalo ve středu 8. září v malém sále Tylova domu a opětovně za velkého zájmu občanů žijících v dotčené oblasti, zejména v ulicích   Svépomoc,…

Oznámení o svolání prvního zasedání OVK v Poličce

Oznámení o svolání prvního zasedání OVK v Poličce  - viz příloha

Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. E. Beneše v Poličce

registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014817 projekt je spolufinancován Evropskou unií

Podrobný program a návrh na usnesení ZM dne 9. září 2021

Program zasedání 1. Rozbor plnění rozpočtu města Polička za 1. pololetí 2021               2. Rozpočtové opatření č. 6/2021 3. Poskytování dotací - 2. kolo 2021 4. Majetkoprávní záležitosti     4.1. Prodej části pozemku p.č. 411/1 v k.ú. Střítež u Poličky       4.2. Prodej pozemku p.č. 2379/40 v k.ú. Polička       4.3. Prodej…

Realizace úspor energie - ZUŠ Bohuslava Martinů Polička

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. 8. 2021

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV“ ve složení dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM schválit záměr financování realizace stavby „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička…

Oznámení o vydání Změny č. 3 ÚP Pomezí

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Zastupitelstvo obce Pomezí, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona…

Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Květná

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Zastupitelstvo obce Květná, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního…

Úvodní fotografie ke článku

Rekonstrukce ulice Václavská ve finále

Od dubna probíhá poslední etapa rekonstrukce…

Úvodní fotografie ke článku

Zvítězí poličský most? Hlasujte!

Podpořit náš most můžete zde:  https://www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/inspirujte-se/71887-rekonstrukce-oceloveho-nytovaneho-mostu-v-policce Národní…

Úvodní fotografie ke článku

Kráčíte, kudy kráčely dějiny - novinka v ulici Fortna

Zakrytá archeologická lokalita v ulici Fortna v Poličce Pokud…

Úvodní fotografie ke článku

Stavební léto v poličských školách

Ne prázdniny, ale čilý stavební ruch probíhal…

Oznámení veřejného projednání návrhu ÚP Nedvězí

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                              V Poličce, dne 13. 8. 2021      OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako příslušný…

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. srpna 2021

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení č.: 19_SOBS01_4121521838 na realizaci nové trafostanice k plaveckému bazénu na ul. Nádražní v Poličce se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, dle důvodové zprávy. Polička 12. srpna 2021 Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým…

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 29. 7. 2021 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Volby PSP ČR 2021 - jmenování zapisovatelek OVK

Volby PSP ČR 2021 - jmenování zapisovatelek OVK - viz příloha

Informace volebním stranám o počtu a sídle VO Polička -pro volby PSP ČR 2021

Informace volebním stranám o počtu a sídle VO Polička -pro volby PSP ČR 2021- viz příloha

Rozpočtové opatření č.5/2021

Rozpočtové opatření č.5/2021

Studie Liboháje_zveřejnění konečné podoby

Architektonicko – krajinářská studie parku Liboháj – Polička byla po vypořádání připomínek veřejnosti Ing. Markétou Sprinzlovou, Ph.D. dokončena. Studii si můžete prohlédnout v příloze tohoto textu. Případná realizace jednotlivých návrhů uvedených ve studii bude záviset na vůli zastupitelstva města s ohledem na finanční možnosti města a zájem veřejnosti. Jiří…

Masarykova základní škola Polička - vzduchotechnika pavilonu 1.stupně

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. 8. 2021

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN, a.s., se sídlem Praha 4, za účelem zajištění a zpětného odběru elektrozařízení, dle důvodové RM schvaluje uzavření smlouvy…

Upozornění na odstávku systému na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů

V souvislosti s přijímáním nového zákona o občanských průkazech si Vás dovolujeme upozornit na odstávku systému, který slouží pro podání žádosti o vydání občanského průkazu a jeho následné převzetí:   Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti…

Úvodní fotografie ke článku

Sezóna na koupališti jde do druhé poloviny

V červnu i v červenci byla brána poličského…

Úvodní fotografie ke článku

Jak bude vypadat náměstí B. Martinů?

Stromy, stín, zurčící voda, socha malého…

Úvodní fotografie ke článku

Dokončení mostu v ulici Zákrejsova

Z důvodu opravy silnice II/360 z Poličky do Korouhve realizované…

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. července 2021

RM schvaluje zapojení se do projektu „Kameny zmizelých - Stolpersteine“. RM schvaluje reedici knihy „Lid Bible v Poličce - vznik, vývoj a zánik židovské obce“ z roku 2014 v počtu 500 ks a zařazení výdajů k tomuto účelu do návrhu rozpočtu roku 2022, dle důvodové zprávy. RM ukládá OVV prověřit finanční a časovou náročnost zřízení nového pomníku obětem holocaustu. RM…

Závěrečný účet 2020

       v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč     Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost Ř.č. Text 2020 31.12.2020 31.12.2020 k UR 31.12.2019 1 Běžné příjmy 255 259,0 252 185,2 252 160,0 100,0 233 623,8 2      v tom: daňové příjmy 183 100,0 170 184,0 168 671,4 99,1 168…

Návrhy železničních jízdních řádů pro období 2021/2022

Vážení spoluobčané, v příloze této zprávy je možné seznámit se s návrhy železničních jízdních řádů pro období 2021/2022, které vydala Správa železnic a které nám byly zaslány Krajským úřadem Pardubického kraje. Případné připomínky k osobním a spěšným vlakům prosím zasílejte na emailovou adresu: patrik.benna@pardubickykraj.cz a…

Úvodní fotografie ke článku

Naši hasiči pomáhají zasažené Moravě

Desítka dobrovolných hasičů z Poličky, Lezníka…

Rozpočtové opatření č.4/2021

Rozpočtové opatření č.4/2021

Oprava komunikace Bořiny - Korouhev

  Vážení občané, firma Skanska upozorňuje, že v termínu od 5. do 6. července bude probíhat asfaltování  části komunikace v úseku Bořiny strojírny od hlavní brány do Korouhve. Přístup do Bořin bude umožněn ze strany od Poličky okolo stadionu, zahrádek a dále kolem pivovaru. Děkujeme za pochopení.

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. 6. 2021

RM schvaluje poskytnutí okamžitého peněžitého daru na pomoc obcím postiženým přírodní katastrofou ve výši 20 tis. Kč jako maximální částku v pravomoci rady města. Dále souhlasí s nabídkou poskytnutí materiální pomoci ve formě zpracovaného dřeva na opravy domů. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 dle důvodové zprávy. RM pověřuje řízením…

Ukončení sbírky pro Moravu

Vážení občané, materiální sbírka uspořádaná Oblastní charitou Polička pro tornádem postiženou MORAVU končí dnes 30. 6. v 17 hod. Ze srdce děkujeme všem za solidaritu, rychlou podporu a pomoc v nouzi. Děkujeme i za finanční příspěvky, které od Vás směřují i na speciální bankovní účet Diecézní charity Brno. Tato forma podpory je momentálně nejpružnější…

Materiální sbírka pro Moravu

Vážení občané, přejeme Vám hezký den z Oblastní charity Polička a rádi bychom Vás seznámili s aktuální možností přispět do materiální či finanční sbírky na pomoc postiženým moravským obcím. Na webových stránkách Oblastní charity Polička, nebo na webových stránkách města Poličky naleznete informace o podrobnostech materiální…

Úvodní fotografie ke článku

Nabíječka pro elektrokola v Poličce

Se začátkem prázdninové a turistické sezóny…

Konec splatnosti místních poplatků

Připomínáme, že 30. června 2021 končí splatnost místního poplatku ze psů a místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyzýváme poplatníky, kteří nemají výše uvedené poplatky dosud uhrazeny, aby do konce června úhradu provedli. Nebudou-li poplatky…

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. června 2021

RM schvaluje návrh materiálového a dispozičního řešení stavebních úprav další části komunikací na hřbitově u sv. Michaela v Poličce dle varianty III. dle důvodové zprávy. RM schvaluje dodavatele akce „Realizace street workoutového hřiště u ZŠ Na Lukách, ul. Švermova v Poličce“ společnost Flora Servis s.r.o, se sídlem Brno, dle důvodové zprávy. RM…

Černé skládky

Začátkem roku 2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, a začala platit nová pravidla pro „nakládání s nezákonně soustředěným odpadem“, který známe pod pojmem černé skládky. Vlastník odpadu má povinnost (jak platilo doposud) předat odpady do zařízení určeného pro nakládání s odpady, do dopravního prostředku provozovatele tohoto…

Úvodní fotografie ke článku

Infrastruktura třetí etapy Bezručova jde do finále

Nový asfaltový povrch v těchto dnech dostávají…

Rozpočtové opatření č.3/2021

Rozpočtové opatření č.3/2021

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 17. června 2021

ZM volí za členy návrhové komise pana Petra Šimona, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a paní Marii Kučerovou. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Štěpána Vlčka, ověřením pp. Oldřicha Báču a Radima Totuška. a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2020 společně se zprávou o výsledku přezkoumání…

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 14. 6. 2021 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha. Přílohy

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 3. 6. 2021 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha. Přílohy

Podrobný program a návrh na usnesení ZM dne 17. června 2021

Program zasedání 1. Závěrečný účet města Poličky za rok 2020 2. Rozpočtové opatření č. 3/2021 3. Majetkoprávní záležitosti    3.1. Prodej části pozemku p.č. 411/1 v k.ú. Střítež u Poličky    3.2. Prodej pozemku p.č. 6191/9 v k.ú. Polička      3.3. Výkup pozemků v souvislosti s investiční akcí "Silnice ze Sídliště Hegerova do průmyslové…

Úvodní fotografie ke článku

Hry na chodník v Poličce

Hry na chodník, tak se jmenuje nápad a podnikatelský…

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Oldřiš

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                       V Poličce, dne 09. 06. 2021   OZNÁMENÍ Městský…

Úvodní fotografie ke článku

Polička žila filmem a Bohuslavem Martinů

Poslední květnové dny patřily v Poličce Bohuslavu…

Úvodní fotografie ke článku

Vernisáž výstavy Městské bydlení Polička

V sobotu 5. června 2021 proběhla v poličském muzeu…

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 4. 6. 2021 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Informace o množství vytříděného odpadu v roce 2020

Informace o množství odpadu (plasty, papír, nápojové kartony, sklo, kovy), který obyvatelé města Polička v roce 2020 vytřídili a předali k využití. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které město Polička obdrželo od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.   Vytříděné odpady (t) Částka (Kč) Rok 2020 celkem 1 057,076 1 612 233,50 1. čtvrtletí…

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. června 2021

I. RM  projednala a doporučuje ZM odsouhlasit celoroční hospodaření a Závěrečný účet města Poličky za rok 2020 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2020 bez výhrad dle důvodové zprávy. II. RM projednala a doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Polička za rok 2020 dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci…

Pro poličské památky v roce 2021

Město Polička každoročně nezapomíná na své historické památky a jejich obnovu. I v tomto roce jsme byli úspěšní se získáním finančních prostředků od Ministerstva kultury, kdy dotace pro opravu hradu Svojanova je ve výši 1,1 mil. Kč a pro památky přímo na území města jsme z Programu regenerace získali více než 1,5 mil. Kč. Náklady pro pokračující obnovu…

Rozpočtové opatření č.2/2021

Rozpočtové opatření č.2/2021

Úvodní fotografie ke článku

Polička otevřela očkovací místo!

1.června 2021 bylo otevřeno v prostorách Domu Jordán…

Elektronické podání žádosti o řidičský průkaz prostřednictvím Portálu občana

Vážení spoluobčané, informujeme vás tímto o skutečnosti, že dne 1. 6. 2021 se oficiálně pro občany spouští elektronické podání žádosti o řidičský průkaz prostřednictvím Portálu občana (tzv. ePodání), které připravilo Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. Podrobnější informace pro žadatele lze nalézt v přiloženém informačním…

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. května 2021

RM schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.: 21_SOP_01_4121806984 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, dle důvodové zprávy. Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna…

Usnesení přijatá na 10. schůzi konané dne 24. května 2021

RM ruší vyčlenění rekreačního objektu Balaton pro ubytování osob bez přístřeší v době pandemie covid-19 dle důvodové zprávy. RM schvaluje řediteli příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička poskytnutí odměny na základě vyhlášeného dotačního programu MPSV ve výši dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního…

Očkovací místo v Poličce otevíráme 1. června 2021

Očkovacího místo bude umístěno  v Domě Jordán a provoz bude zajišťovat ve spolupráci s městem Polička Poličská nemocnice s.r.o. Získání konkrétního termínu bude probíhat zcela standardní cestou - registrace prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Pro pomoc nebo asistenci…

Informativní setkání s občany o využití areálu Ponas

Město Polička vyvolalo jednání a setkání občanů z ulice Svépomoc se zástupcem investora bývalého areálu KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. na ul. Starohradská v Poličce.  Setkání se konalo v pondělí 24. května v malém sále Tylova domu za velkého zájmu občanů žijících nejen v ulici Svépomoc. Cílem setkání měl být, kromě podání…

Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 3 ÚP Pomezí

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                           V Poličce, dne 19. 05. 2021   OZNÁMENÍ Městský…

Připravujeme pro tento rok

Kromě hlavních investic jako jsou opravy ulic Václavská a Otakarova, rekonstrukce ve školách či školkách, stavba cyklostezky k Masokombinátu, pokračující oprava hradeb, restaurování vestibulu poličské radnice, připravujeme i několik menších akcí, které by měly zpříjemnit život obyvatelům, turistům i pořadatelům kulturních akci. V městském parku bude instalován elektro…

Nestrašme se

Vážení spoluobčané,  dovolte mi z mého pohledu opětovně napsat několik postřehů a pocitů ve věci budoucího využití opuštěného areálu PONAS. Úvodem musím opakovaně vyzdvihnout velkou ochotu a vstřícnost majitele celého objektu Ing. Břízy, který slíbil maximálně zohlednit pohled města a nedopustit možné využití, které by šlo proti vůli většiny našich…

Úvodní fotografie ke článku

Zveme vás na novou Naučnou stezku okolo hradeb v Poličce

Nová naučná stezka v Poličce nabízí…

Studie Liboháje k diskuzi, druhá veřejná debata

Vážení spoluobčané, přijměte prosím srdečné pozvání na druhou veřejnou debatu o budoucnosti Liboháje. Debata se uskuteční 24. června 2021 v 17 hod. v Divadelním klubu Polička. Předmětem našeho setkání bude Architektonicko – krajinářská studie parku Liboháj – Polička, která vzniká z podnětu a práce členů občanské iniciativy Fénix Polička v koordinaci…

Úvodní fotografie ke článku

Stavební léto v poličských školách

Velké stavební úpravy a investice čekají…

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. března 2021

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Restaurování omítek a barevných vrstev štukové výzdoby ve vestibulu 2. NP radnice v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy. RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek…

Úvodní fotografie ke článku

Filmaři přijedou do Poličky

Režisér a spoluautor scénáře Jakub Sommer natáčí…

Úvodní fotografie ke článku

Uctění památky padlých

  V sobotu 8. května jsme si připomněli 76. výročí…

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. května 2021

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2021 dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 1889798513, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností od 20. 6. 2021, dle důvodové zprávy. RM schvaluje záměr prodeje bývalého požárního vozidla AVIA jednotky SDH Střítež…

OZV města Poličky č. 2/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 29. 4. 2021 usnesením č. 16 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, na základě ustanovení § 10 písm. d)…

OZV města Poličky č. 3/2021, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 29. 4. 2021 usnesením č. 17 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, na základě ustanovení…

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 29. dubna 2021

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Štěpána Vlčka, Mgr. Jana Matouše a MUDr. Martina Plška. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Kučerovou, ověřením pana Miloše Grubhoffera a Mgr. Markétu Šafářovou. a/ ZM bere na vědomí rezignaci RNDr. Ladislava Scheiba, bytem Družstevní 980, 572 01 Polička, na funkci předsedy i člena Kontrolního výboru Zastupitelstva…

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Úvodní fotografie ke článku

Poděkování paní ředitelce Zdeňce Procházkové

Po téměř 44 letech práce s dětmi ukončila funkci ředitelky Mateřské školy Rozmarýnek paní Zdeňka Procházková. Starosta města Jaroslav Martinů poděkoval společně s pracovnicemi odboru školství…

Preventivní antigenní testování v Poličce - otevřeno i o prázdninách

Služby antigenního testování pro veřejnost v Tylově domě budou probíhat ve stávající provozní době i o prázdninách. Možnost nechat se otestovat v Poličce máte tedy i během letních měsíců.  Testování probíhá zdarma a je zajišťováno v rámci služeb poskytovaných MUDr. Jaroslavem Grodlem. Na testování se nemusíte předem objednávat. Provozní…

Vývoj očkování v našem kraji a očkovací místo v Poličce

Vážení spoluobčané, v tomto týdnu proběhla klíčová jednání se zástupci Pardubického kraje, která se týkala dvou témat - celkového vývoje očkování v našem kraji a možnosti rozšíření sítě očkovacích míst, včetně Poličky. Co se týče vývoje očkování v celém kraji, v tuto chvíli podle statistik…

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. dubna 2021

RM schvaluje užití loga města Poličky pro účely MAS POLIČSKO z.s., se sídlem Bystré, dle důvodové zprávy. RM schvaluje užití loga města Poličky pro webové stránky Rodinného centra Podané srdce z.s., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. RM bere na vědomí koncept architektonicko - krajinářské studie parku Liboháj, zpracovaný Ing. Markétou Sprinzlovou, Ph.D. se sídlem…

Podrobný program a návrh na usnesení ZM dne 29. dubna 2021

Program zasedání 1. Rozpočtové opatření č. 1/2021 2. Poskytování dotací - 1. kolo 2021 3. Majetkoprávní záležitosti                3.1. Bezúplatný převod pozemku p.č. 6178/14 v k.ú. Polička na město Polička                   3.2. Bezúplatný převod podílu na pozemku…

Úvodní fotografie ke článku

Těžební práce v Liboháji dokončeny

Loni na jaře byly z důvodu kůrovcové kalamity zahájeny…

Představení projektu využití bývalého areálu Ponasu

V pondělí 19. dubna proběhla v malém sále Tylova domu prezentace projektu bývalého objektu firmy KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.na ulici Starohradská v Poličce.  Debaty se zúčastnili zástupci vedení města, poličští zastupitelé, zástupci místních občanů a podnikatelů. Záměry a plány představili Ing. Vlastislav Bříza, který je stále majitelem objektu a zástupce…

Průběžná informace k očkovacímu místu v Poličce (ke dni 19. dubna 2021)

V návaznosti na minulé články přinášíme další informaci k průběhu zřizování očkovacího místa v Poličce. Přípravné práce na místě samotném (Dům Jordán) a náročná administrativa spojená s nutnými povoleními a registrací je defacto u konce. Bohužel klíčová věc, a to dostatečný přísun očkovacích látek…

Rekonstrukce ulic Václavská a Otakarova

Začíná poslední etapa rekonstrukce ulic v historickém centru města, a to ulic Václavská a Otakarova. Akce zahrnuje opravu komunikací a zpevněných ploch, kanalizace, výměnu kabelových rozvodů veřejného osvětlení, výměnu vodovodu. V rámci stavby budou zavedeny optické rozvody (investor PODA a.s.). Architektonické, dispoziční a materiálové řešení bude obdobné…

Úvodní fotografie ke článku

Blahopřání pro RSDr. Jiřího Hejtmánka

Starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou poblahopřáli k 80. narozeninám členovi Zastupitelstva města Poličky RSDr. Jiřímu Hejtmánkovi. Ten slaví své životní jubileum…

Úvodní fotografie ke článku

Dokončení infrastruktury lokality Bezručova

Společnost SaM silnice a mosty Litomyšl a.s provádí…

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. dubna 2021

RM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení akce „Městské bydlení Polička“ se společností Apropos Architects s.r.o., se sídlem Chrudim,dle důvodové zprávy. RM schvaluje dohodu o přípoloži sítě elektronických komunikací v rámci akce „Rekonstrukce ul. Otakarova a Václavská v Poličce“…

Zadání Územního plánu Hartmanice

Zastupitelstvo obce Hartmanice schválilo dne 14. 10. 2020 usnesením č. 2 zadání Územního plánu Hartmanice (viz příloha).

Zpráva o uplatňování ÚP Kamenec u Poličky za období 7/2014 - 12/2020

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu. Zpráva o uplatňování ÚP Kamenec u Poličky za období 7/2014 - 12/2020 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána…

OZV města Poličky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 25. února 2021 usnesením č.  7 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích…

Oprava silnice do Korouhve včetně mostů

Z důvodu opravy silnice II/360 z Poličky do Korouhve a dvou mostů, které jsou její součástí, bude tato komunikace po etapách uzavřena.  Řidiči budou muset využívat vyznačené objízdné trasy. Oprava silnice a dvou mostů v režii Pardubického kraje potrvá od 8. dubna do 20. července 2021. Součástí této rekonstrukce je i most na již opravené části silnice (v ulici Zákrejsova).  Kraj…

Informace k VP pro volby do PSP ČR 2021

Informace k VP pro  volby do  PSP ČR 2021- viz příloha

Voličský průkaz pro volby do PSP ČR 2021

Voličský průkaz pro volby do PSP ČR 2021 - viz přílohy

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. března 2021

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování studie úprav provozního a dispozičního řešení bazénu vč. návrhu přístavby v rámci dokončení rekonstrukce bazénu se společností APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání na dodávku elektrické energie…

Krátká reakce vedení města – očkování starostů

„Pardubický kraj se v očkování proti koronaviru rozhodl jít vlastní cestou. Oproti jiným krajům začal očkovat starosty tamních měst a obcí. Zájem jich projevilo 233 z nich. Hejtman z Pardubic tvrdí, že nikoho nepředběhl, ale „vykrýval kapacitu“. Jinde ještě na politiky nedošlo.“ Zdroj: idnes.cz ze dne 20.3.2021 Nabídku na očkování dostali také starosta i místostarosta…

Schválený rozpočet 2021

Ř.č. Text v tis.Kč 1 Běžné příjmy 228 226,0 2 v tom: daňové příjmy 157 154,0 3            nedaňové příjmy 71 072,0 4 Běžné dotace  28 794,3 5 Kapitálové příjmy 1 157,0 6 Kapitálové dotace  34 227,8 7 Financování - čerpání fondů 180,4 8 Financování…