Město Polička

Městský úřad

Upozornění pro občany - dočasné uzavření registru vozidel

Upozorňujeme tímto občany, že v pondělí dne 4.7.2022 bude registr vozidel Městského úřadu Polička, odboru dopravy z provozních důvodů uzavřen. Za případné komplikace se veřejnosti tímto omlouváme a současně děkujeme za pochopení!   Mgr. Jan Kovář Vedoucí odboru dopravy 

Konec splatnosti místních poplatků

Připomínáme, že 30. června 2022 končí splatnost místního poplatku ze psů a místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.   Vyzýváme poplatníky, kteří nemají výše uvedené poplatky dosud uhrazeny, aby do konce června úhradu provedli. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, budou vyměřeny platebním výměrem…

Úvodní fotografie ke článku

Pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny - souhrnné informace

Níže uvádíme souhrnné informace o současné…

Oznámení o vydání ÚP Nedvězí

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE   Zastupitelstvo obce Nedvězí, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního…

Počet volených zastupitelů

Počet zastupitelů volených v obcích, pro které městský úřad Polička plní úkoly tzv. registračního úřadu ve smyslu § 12 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, je uveden v příloze.    Zastupitelstvo města Poličky bude mít ve volebním období 2022-2026 21 zastupitelů.

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. června 2022

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 52233763-17 o pojištění majetku s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností od 28. 6. 2022, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Pardubického kraje na pořízení další části velkoprostorového stanu pro SO Mikroregion Poličsko dle důvodové zprávy. RM schvaluje…

Návrhy železničních jízdních řádů pro období 2022/2023

Vážení spoluobčané, v příloze zveřejňujem návrhy železničních jízdních řádů pro období 2022/2023, které vydala Správa železnic. Případné připomínky k osobním a spěšným vlakům prosím zasílejte na emailovou adresu: verejnadoprava@pardubickykraj.cz a to do 17. července 2022. Do předmětu zprávy prosím uveďte Připomínky k návrhu…

Úvodní fotografie ke článku

Stavební léto v Poličce 2022

Mnoho stavebních akcí začne během letošních…

Uzavření úseku osobních dokladů a evidence obyvatel

Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 30.června 2022 bude uzavřen úsek osobních dokladů a evidence obyvatel.  Děkujeme za pochopení. 

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Svojanov

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                            V Poličce, dne 27. 06. 2022 OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování…

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. června 2022

RM projednala podnět ze dne 23. 5. 2022 k projednání návrhu dopravního řešení ulice Nádražní a bere na vědomí řešení věci vzešlé ze společného setkání s občany ve formě dohody nad konečným řešením projektu rekonstrukce ulice Nádražní, dle důvodové zprávy. RM schvaluje text výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci…

Závěrečný účet 2021

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč     Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost Ř.č. Text 2021 31.12.2021 31.12.2021 k UR 31.12.2020 1 Běžné příjmy 228 226,0 275 768,2 300 546,3 109,0 252 160,0 2 v tom: daňové příjmy 157 154,0 154 076,0 174 373,7 113,2 168 671,4 3    …

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Borová

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                          V Poličce, dne 20. 06. 2022   OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí jako úřad územního plánování…

OZV č. 3/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 16. 6. 2022 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku…

Rozpočtové opatření č.2/2022

Rozpočtové opatření č.2/2022

Úvodní fotografie ke článku

Čistění Synského rybníka

Z důvodu opakovaného zarůstání Synského…

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 16. 6. 2022

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Štěpána Vlčka, MUDr. Martina Plška a paní Marii Kučerovou. ZM pověřuje provedením zápisu Mgr. Markétu Šafářovou, ověřením pana Petra Šimona a Ing. Martina Kozáčka. a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2021 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření…

Informace pro voliče

Volby do zastupitelstev obcí 2022 - infomace pro voliče   Volby se konají ve dvou dnech: v pátek 23. 9. 2022 - od 14:00 hodin do 22:00 hodin, v sobotu 24. 9. 2022 - od 8:00 hodin do 14:00 hodin.   Sčítání hlasů proběhne v sobotu 24. 9. 2022 ihned po uzavření volebních místností.   Hlasování na zastupitelských úřadech v zahraničí…

Úvodní fotografie ke článku

Poděkování panu řediteli Střílkovi

Slavnostní setkání a poděkování…

Informace pro kandidáty

Volby do zastupitelstev obcí 2022 - infomace pro kandidáty   Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce, tj. do 19. července 2022 do 16.00 hodin, Městskému úřadu Polička, který je registračním úřadem pro volby do: zastupitelstva města Poličky a zastupitelstev obcí: Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Nedvězí,…

Úvodní fotografie ke článku

Je naše město připraveno na změnu klimatu?

  I odpověď na tuto otázku mohli získat účastníci…

Podrobný program a návrh na usnesení ZM dne 16. 6. 2022

Program zasedání 1. Závěrečný účet města Poličky za rok 2021 2. Rozpočtové opatření č. 2/2022 3. Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 3/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  4. Majetkoprávní záležitosti      4.1. Majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci stavby "Cyklostezka Polička -…

Úvodní fotografie ke článku

Dny zahraničních návštěv v Poličce

Červen patřil v Poličce oficiálním návštěvám…

Úvodní fotografie ke článku

Postaví Česká spořitelna v Poličce byty?

Vážení a milí spoluobčané,  dovolujeme…

Úvodní fotografie ke článku

Pocitová mapa horka - anketa pouze do konce června!

Kde se v době HORKA cítíte v našem…

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. 6. 2022

I. RM projednala a doporučuje ZM odsouhlasit celoroční hospodaření a Závěrečný účet města Poličky za rok 2021 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2021 bez výhrad dle důvodové zprávy. II. RM projednala a doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Poličky za rok 2021 dle důvodové zprávy. RM schvaluje organizační směrnici Kontrolní…

Minimální počty podpisů na peticích pro jednotlivé obce

Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro jednotlivé obce stanovený v souladu s § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých…

Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Městskému úřadu Polička

V souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se kandidátní listiny pro volby do obecních zastupitelstev z obcí uvedených v příloze, konané ve dnech 23. a 24. 09. 2022, podávají pověřenému obecnímu úřadu: Městský úřad Polička Palackého nám.…

Čas pro neobyčejné zážitky

Již tuto sobotu 4. června 2022 se ve večerních hodinách bude konat akce ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY. Noční putování bude zahájeno v budově muzea, kde budou připraveny tištěné programy s mapkou, které vám usnadní vaší orientaci. A bude to opravdu nabitý večer. Těšit se můžete na několik zastavení s bohatým programem a soutěžemi pro malé i velké poutníky. Uvidíte zručné řemeslníky, umělce i hudebníky. Nenechte si ujít nic z toho, co pro vás místní organizace a spolky připravily a vydejte se na netradiční putování za dobrodružstvím…

Informace o množství vytříděného odpadu v roce 2021 (EKO-KOM, a.s.)

Informace o množství vytříděného odpadu v roce 2021 (EKO-KOM, a.s.) Informace o množství odpadů (plasty, papír, nápojové kartony, sklo, kovy), který obyvatelé města Polička v roce 2021 vytřídili a předali k využití. V přehledu je uvedena také odměna, kterou město Polička obdrželo od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.   Vytříděné odpady (v tunách) Částka (v Kč) 1.…

Začínají opravy komunikací – ulice Smetanova a P. Jilemnického

31. května 2022 byly zahájeny práce na úpravě komunikací v ulicích Smetanova a P. Jilemnického. Stavební práce potrvají cca 2 měsíce a z tohoto důvodu bude omezen provoz ve zmíněných ulicích.  Za případné potíže se řidičům omlouváme. Vozovky získají nový asfaltový koberec, dokončeny budou opravy chodníků – nová zámková dlažba.…

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. 5. 2022

RM ruší usnesení č. 159/b ze dne 25. 4. 2022 dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 404, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, s nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.108 Kč/měsíc. RM…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 29. 4. 2022 byla doručena Městskému úřadu Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuálně kůrovec v našich lesích - info

V současné době se v městských lesích dotěžují poslední kůrovcová ohniska vzniklá koncem loňského roku. Zbývá nám zpracovat přibližně 1000 m3 napadeného dřeva, k tomu akutně likvidujeme nahodilé vývraty a zlomy, které jsou nyní velice atraktivní pro nálet kůrovce. Pouze rychlé zpracování a expedice dřeva z lesa může eliminovat další hrozbu…

Hospodárné a vlídné město?

Vážení spoluobčané, velká část světa včetně České republiky prožívá nelehké období. Šílený nárůst cen energií, velká inflace a zdražování včetně drtivých dopadů války na Ukrajině, má neblahé dopady nejen na státní rozpočty, ale především na rodinné hospodaření statisíců našich rodin. Mnoho lidí již zažívá…

Úvodní fotografie ke článku

Obnova náměstí B. Martinů

Minulý rok v létě byla poličská veřejnost seznámena s architektonickou studií řešící novou podobu poličského náměstí Bohuslava Martinů. Aby se tento prostor mohl proměnit v duchu…

Úvodní fotografie ke článku

Slavnostní zahájení 25. ročníku Martinů festu

V pátek 13. května 2022 byl tradičním pietním…

Úvodní fotografie ke článku

Parky a hřiště v lokalitě Bezručova

Město Polička v tomto roce realizuje akci s názvem „Parkové…

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2025 příspěvkové organizace města Poličky

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2025 příspěvkové organizace města Poličky

Úvodní fotografie ke článku

Oprava sportovního hřiště v ulici Wolkerova

Stávající hřiště získalo nový…

Úvodní fotografie ke článku

Nové hřiště na ulici Hegerova

Nové hrací prvky včetně laviček pro odpočinek v celkové v hodnotě téměř 200 tis. Kč přibyly toto jaro pro děti a rodiče na ulici Hegerova u bytových domů čp. 899-903.  Dětské hřiště bylo navrženo a realizováno…

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. 5. 2022

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021 s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Stavební úpravy povrchu sportovního hřiště na ul.…

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 2/2022, o odchylném vymezení doby nočního klidu

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 21. dubna 2022 usnesením č. 17 usneslo vydat na základě ustanovení § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, v platném znění, a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění tuto obecně závaznou…

Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Jedlová

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                              V Poličce, dne 10. 05. 2022   Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování…

Lidl v Poličce

Vážení spoluobčané,  dovolte mi tímto reagovat na časté dotazy, kdy se již konečně začne v našem městě s výstavbou supermarketu Lidl. Následující aktualizované informace jsem získal od potencionálního investora v polovině dubna tohoto roku. Mohu napsat, že v této době již některé zásadní věci (vlastnictví pozemku, zdárně vyjednané požadavky od obyvatel…

Úvodní fotografie ke článku

Den vítězství – 8. květen v Poličce

V neděli 8. května 2022 jsme si připomněli 77. výročí…

Informace z OSVZ MěÚ Polička

Město Polička má vypracovaný a aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec, na období 2021 – 2024.  Spolu s poskytovateli sociálních služeb dlouhodobě město řešilo otázku nouzového ubytování žen, které v celém správním obvodu nebylo systémově zajištěno.  Nyní se  tento…

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. 4. 2022

RM schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), žádost o pořízení nové Územní studie Polička - lokalita Jih I., určenou pro pořizovatele Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí,…

Střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2023-2025

Střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2023-2025 

Přehled termínů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí 2022

Přehled termínů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí 2022 - viz příloha

Zveřejnění návrhu Územního plánu Hartmanice

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                           V Poličce, dne 26. 04. 2022       NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí…

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 21. 4. 2022

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Josefa Baláše, Ph.D., MUDr. Miloslava Kaprase a Mgr. Davida Šafáře. ZM pověřuje provedením zápisu Ing. arch. Jitku Bidlovou, Ph.D., ověřením MUDr. Jiřího Tomana a Mgr. Jana Matouše. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 dle důvodové zprávy. ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2023 – 2025. 1. ZM schvaluje…

Úvodní fotografie ke článku

Zveme vás na Naučnou stezku okolo hradeb v Poličce

Naučná stezka v Poličce nabízí 9 tabulí…

Úvodní fotografie ke článku

Začíná oprava barokní radnice

6. dubna 2022 byla poličská barokní radnice předána jako stavební objet firmě BÁČA, Polička s.r.o. Uvedená firma je vítězem výběrového řízení a provede celkovou obnovu obvodového pláště…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. 4. 2022

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště u bytových domů čp. 597-598 a 599 na ul. Jiráskova v Poličce“, společnost Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Parkoviště u bytových domů čp. 597-598 a 599 na ul. Jiráskova v Poličce“ se společností Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy. RM…

Svoz odpadu

Svoz nebezpečného odpadu, použitých elektrozařízení, objemného domovního odpadu a pneumatik v městských částech Lezník, Střítež, Modřec a Bořiny Svoz uvedených odpadů je bezplatná služba pro občany s trvalým pobytem na území města Poličky a dále pro majitele chat a chalup na území města. Svoz nebezpečných odpadu zajišťuje sběrné vozidlo společnosti LIKO SVITAVY a.s.,…

Nový tržní řád města Poličky zakazuje podomní prodej

Rada města Poličky na své schůzi dne 21. března 2022 schválila nový tržní řád, jehož obsahem je nově i zákaz podomního a pochůzkového prodeje. Prvotní impuls k zákazu této činnosti vychází z podnětu veřejnosti, a to v souvislosti s aktuálními problémy na trhu s energiemi, kdy se zvyšuje aktivita podomních prodejců, zástupců firem obchodujících s energiemi. Zákaz nicméně…

Informace z OSVZ MěÚ Polička

Pokud máte zvýšené výdaje s chodem  domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich úhradu, můžete si požádat o dávky na bydlení ze systému dávek vyplácených ÚP ČR. Pro informace o možnostech řešení a poskytnutí poradenství můžete kontaktovat sociální pracovnice OSVZ MěÚ Polička na tel. číslech – 461 723 842, 846, 848; 733 710 450;…

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. 3. 2022

RM schvaluje uzavření dohody o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2022 včetně ceníku služeb a výkonů pro rok 2022 s T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje dodavatele akce „Stavební úpravy povrchu sportovního hřiště na ul. Wolkerova v Poličce“ společnost Swietelsky stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření…

Nařízení města Poličky č. 1/2022 - TRŽNÍ ŘÁD

Rada města Poličky se na své schůzi dne 21.03.2022, usnesením č. 100, usnesla vydat na základě zmocnění v ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění a v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění…

Informace o množství vytříděného odpadu v roce 2021 (EKO-KOM, a.s.)

Informace o množství odpadů (plasty, papír, nápojové kartony, sklo, kovy), který obyvatelé města Polička v roce 2021 vytřídili a předali k využití. V přehledu je uvedena také odměna, kterou město Polička obdrželo od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.   Vytříděné odpady (v tunách) Odměna (v Kč) 1. čtvrtletí 2021 260,473 356 778,86 2. čtvrtletí 2021 300,171 412…

Benefiční koncert pro Ukrajinu

V sobotu 19. 3. 2022 se uskuteční na Palackého náměstí v Poličce od 15,00 hod. do 20,00 hod. benefiční koncert Polička pro Ukrajinu. Výtěžek z koncertu bude věnován potřebným. V průběhu akce budou k prodeji reprodukce děl českých výtvarníků, upomínkových předmětů a samozřejmě občerstvení. Pořádají občané pro občany. 

Schválený rozpočet 2022

    v tis.Kč     Schválený rozpočet Ř.č. Text 2022 1 Běžné příjmy 282 075,0 2      v tom: daňové příjmy 186 145,0 3                 nedaňové příjmy 95 930,0 4 Běžné dotace  26 800,6 5 Kapitálové příjmy 26 882,5 6 Kapitálové…

Úvodní fotografie ke článku

Polička pro Ukrajinu

Veřejnou sbírku pořádaná OCHP a probíhá již nyní na území Poličska. Vybranými finančním prostředky podpoříme ukrajinské uprchlíky přímo v našem regionu, budeme schopni…

Jak pršelo v roce 2021

Vážení a milí občané, čtenáři, dovolte mi malé ohlédnutí za počasím, především ale za objemem napršené vody v loňském roce. Věřím, že mnozí z Vás dobře pamatují velice suché období v letech 2014 – 2020, kdy napadlo pouze 80 – 90 % obvyklého množství srážek a především roky 2015 a 2018 byly extrémně teplé…

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. 2. 2022

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2022. RM doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 002/2022 se společností  T.E.S. s.r.o., Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny, dle důvodové zprávy. RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských škol zřízených městem Poličkou v…

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. 3. 2022

RM jmenuje konkursní komisi pro konkurs na obsazení místa ředitele/ředitelky Základní školy Na Lukách Polička, se sídlem ve složení dle důvodové zprávy. RM schvaluje dodatek č. 14 ke směrnici Oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. MSaJW001/2021 na akci „Restaurování omítek a barevných vrstev štukové…

Úvodní fotografie ke článku

První kameny zmizelých v Poličce odhaleny

Co kámen, to lidský příběh – prvních…

Historicky nejvyšší rozpočet města Poličky schválen

Zásadní a nejdůležitější dokument města – rozpočet pro rok 2022 – schválili zastupitelé na svém jednání 24. února 2022. Město Polička tak má nejvyšší rozpočet ve své historii – výdaje představují částku 441,8 mil. Kč! Výdaje na investice jsou ve výši 155,5 mil. Kč. Rozpočtová rezerva je ve výši 16 mil. Kč. Samotnému schválení…

Jednání hejtmana v Poličce

V pátek 25. února 2022 navštívil Poličku hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Jednání se starostou města Jaroslavem Martinů se týkalo především současné situace a možnosti nouzového ubytování potenciálních ukrajinských uprchlíků v Pardubickém kraji.  Jedním z nich je budova bývalého Dětského domova v Poličce, dalším…

Výroční zpráva za rok 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 24. 2. 2022

ZM schvaluje k projednání další bod do programu ZM -  podpora Ukrajiny v souvislosti s aktuální situací.  ZM volí za členy návrhové komise pana Radima Totuška, Mgr. Milana Matouše a paní Marii Kučerovou. ZM pověřuje provedením zápisu Ing. Štěpána Vlčka, ověřením Mgr. Davida Šafáře a pana Miloše Grubhoffera. ZM schvaluje zvýšení…

Zastupitelé města Poličky podporují Ukrajinu

Zastupitelstvo města Poličky ve čtvrtek 24. února 2022 schválilo usnesení, které vyjadřuje plnou podporu ukrajinské svrchovanosti. Město Polička se tak přidalo k vyjádření Zastupitelstva Pardubického kraje a dalších měst a obcí našeho regionu. „Zastupitelstvo města Poličky vyjadřuje plnou podporu ukrajinské svrchovanosti a územní celistvosti v hranicích uznávaných mezinárodním…

Sbírka na Ukrajinu a karneval

Divadelní klub Polička dnešním dnem od 18,00 hod. zahajuje humanitární sbírku na pomoc Ukrajině. Podle dostupných informací jsou potřeba především trvanlivé potraviny, kvasnice, mouka, cukr, sůl, čaje a dětské výživy. Ideální budou velkoobjemové trvanlivé potraviny. Dále zdravotnický materiál a přikrývky. Pokud chcete pomoci, můžete donést výše zmíněný…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace k zákazu kotlů 1. a 2. emisní třídy, k dotacím a správnému topení

Informace k zákazu kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1.9.2022, k dotacím na výměnu kotlů a ke správnému topení nalezete v přiložených souborech a na těchto odkazech: https://www.kotlikydotace.cz www.jakspravnetopit.cz  

Úvodní fotografie ke článku

Masopustní pozdravení

Masopustní tradici připomněla návštěva a kulturní…

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. 2. 2022

RM jmenuje na návrh tajemníka MěÚ Polička s účinností od 1. 3. 2022 do funkce vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Polička Mgr. Pavlínu Novotnou dle důvodové zprávy. RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na akci „Stavební úpravy další části komunikací na hřbitově…

Podrobný program a návrh na usnesení Zastupitelstva města Poličky dne 24. 2. 2022

Program zasedání 1. Návrh rozpočtu města Poličky na rok 2022 2. Majetkoprávní záležitosti      2.1. Majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci stavby "Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce"         2.2. Zrušení usnesení o výkupu části pozemku p.č. 6277/9 v k.ú. Polička      2.3. Směna pozemků v k.ú. Polička…

Rozpočet města 2022 a největší akce pro tento rok

Intenzívní příprava rozpočtu pro rok 2022 je ve finále. Rada města Poličky schválila rozpočet pro letošní rok na svém jednání v pondělí 7. února 2022, ve stejný den projednávali tento zásadní dokument města na pracovním setkání poličští zastupitelé. Ti jej schválí na svém zasedání ve čtvrtek 24. února 2022. Celkové…

Výběrové řízení - ředitel Domu s pečovatelskou službou Penzion Polička

Rada města Poličky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička. Název pracovní pozice: ředitelka/ředitel Domu s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička (dále jen „DPS“) Předpokládaný nástup do funkce: 1. 8. 2022. Druh…

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. 2. 2022

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2022. RM doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 002/2022 se společností  T.E.S. s.r.o., Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny, dle důvodové zprávy. RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských škol zřízených městem Poličkou v…

Úvodní fotografie ke článku

První občánek roku 2022

Tadeáš Nespěšný je prvním občánkem města Poličky roku 2022. Na svět přišel po páté hodině ranní 2. ledna 2022, vážil 3830 g a měřil 52 cm. Tadeášek se narodil Zuzaně a Ondřejovi Nespěšným. Rodičům…

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Pustá Kamenice

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                V Poličce, dne 26. 1. 2022 OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování…

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky dne 24. 1. 2022

RM schvaluje ve věci nalezených jízdních kol z roku 2018 likvidaci 4 ks nefunkčních jízdních kol dle důvodové zprávy. RM schvaluje užití znaku města Poličky pro Podorlický Veteran Car Clubu, z. s., se sídlem Rychnov nad Kněžnou, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 3711711715, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem…

Velmi smutný demografický vývoj v roce 2021

Vážení a milí spoluobčané,  dovolte mi navázat na mé příspěvky uveřejněné v Jitřenkách 2016 - 2021 a opětovně Vás informovat o demografickém vývoji v Poličce. Rok 2021 byl bohužel opět pro naše město rokem velice smutným a nepříznivým, stále velkou silou cítíme následky koronavirové doby. V roce 2021 zemřelo 123 lidí, což je podle všech dostupných…

Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle z. č. 106/1999 Sb. pro rok 2022

Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2022 - viz příloha

Úvodní fotografie ke článku

Tradiční setkání s podnikateli

V pondělí 17. ledna 2022 se po roční vynucené…

Časový plán města Poličky pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší

Časový plán města Poličky pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Severovýchod CZ05 viz příloha

Úvodní fotografie ke článku

Stavební ruch v ZŠ Na Lukách

Čilý stavební ruch probíhal na základní…