Město Polička

Městský úřad

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. listopadu 2022

RM doporučuje ZM schválit rozdělení finančních prostředků určených na odměňování sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů za rok 2022 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 9. 12. 2021 usnesením č. 11, dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení…

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

https://www.policka.org/soubor/uredni-deska/2298472 vystaveno na úřední desce Města Poličky dne 29. 11. 2022

Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Trpín

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                       V Poličce, dne 22. 11. 2022   OZNÁMENÍ                   Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí,…

Výsledky hlasování do Osadního výboru v Poličce Stříteži

Ve dnech 19. a 22. 11. 2022 se uskutečnilo hlasování o složení nového Osadního výboru v Poličce Stříteži.   Vydáno bylo 94 obálek. Odevzdáno bylo 94 obálek s hlasovacím lístkem. Platných hlasovacích lístků bylo 93, 1 lístek byl neplatný.   Pořadí prvních sedmi kandidátů s nejvyšším počtem hlasů:            …

Úvodní fotografie ke článku

Ulice Nádražní a Eimova

Stavební ruch stále probíhá na ulici Nádraží…

Omezení provozu matriky

Upozorňujeme občany, že matrika bude v úterý 22.11.2022, ve čtvrtek 24.11.2022 a v pátek 25.11.2022 uzavřena.

Úvodní fotografie ke článku

Radniční věž v plné kráse

Složitá soustava lešení, které zakrývalo…

Úvodní fotografie ke článku

Vánoční strom roku 2022

I přesto, že je město Polička majitelem rozsáhlé plochy…

Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Jedlová

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                   V Poličce, dne 4. 11. 2022   Městský úřad…

Vyhotovení úplného znění ÚP Jedlová po vydání změny č. 1

V souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje úplné znění Územního plánu Jedlová po změně č. 1.

Bezplatná linka pro hlášení poruch na veřejném osvětlení

Od poloviny roku 2003 spravuje, provozuje a opravuje veřejné osvětlení (VO) na území města a městských částí Lezník, Střítež a Modřec společnost Osvětlení a energetické systémy a.s. (dříve CITELUM a.s.).  Upozorňujeme občany na možnost nahlásit veškeré zjištěné poruchy a požadavky na údržbu a opravy VO telefonicky přímo na dispečink správce VO na bezplatné…

Úvodní fotografie ke článku

Silnice U Královské aleje v novém

  V týdnu 10. – 14. října 2022 proběhla…

Úvodní fotografie ke článku

Oprava chodníků Wolkerova

Od září tohoto roku probíhá oprava části…

Rozpočtové opatření č. 5/2022

Rozpočtové opatření č.5/2022

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. října 2022

RM pověřuje členy ZM, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a Ing. et Ing. Štěpána Vlčka, přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a prováděním sňatečných obřadů s účinností od 25. 10. 2022, dle důvodové zprávy. RM schvaluje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadání zakázek…

Usnesení přijatá na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 20. 10. 2022

ZM schvaluje návrh, aby kandidáti na starostu, místostarostu a členy rady před vlastním hlasováním o volbě do těchto funkcí představili své vize pro nadcházející čtyřleté volební období. ZM volí za členy návrhové komise Ing. et Ing. Štěpána Vlčka, RNDr. Jakuba Skalníka a Mgr. Davida Šafáře. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání…

Komise pro energetickou koncepci

Již potřetí se v příštím týdnu sejde komise pro energetickou koncepci, jejíž hlavní náplní je řešení současné energetické krize. V komisi pracují odborníci na energie, tedy ti, co znají dobře trh s energiemi a jeho dodavatele, odborníci na alternativní zdroje energií, zejména na využití fotovoltaiky, členy jsou zástupci vedení města, zastupitelů i…

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Poličky

Slavnostní ustavující zasedání Zastupitelstva města Poličky proběhlo ve čtvrtek 20. října 2022 v malém sále Tylova domu. Poličští voliči dali hlas těmto 21 zastupitelům: Martinů Jaroslav – ODS, Tomanová Marie JUDr. – ODS, Toman Jiří MUDr. – ODS, Štefka Pavel - ANO 2011 a nezávislí, Plšek Martin MUDr. – ODS, Kozáček Martin Ing. – ODS, Grubhoffer Miloš - ODS, Totušek…

Koaliční dohoda a cíle pro čtyřleté volební období

V pondělí 17. října 2022 se sešli členové nově vzniklé koalice města Poličky a svými podpisy koaliční dohody stvrdili „Cíle pro volební období 2022 – 2026“. V městském zastupitelstvu bude mít toto seskupení 14 zastupitelů z celkového počtu 21 členů – 7 ODS, 5 ANO a 2011 a nezávislí, 2 KDU – ČSL. „Velice rád bych ocenil a poděkoval všem zastupitelům…

Ustavující zastupitelstvo města Poličky a zvolení zastupitelé

Ustavující zastupitelstvo města se sejde dne 20. října 2022 od 16.30 hod. v malém sále Tylova domu v Poličce   Občané v Poličce svými hlasy zvolili tyto zastupitele (zvolení členové zastupitelstva a pořadí dle počtu získaných hlasů): 1. Martinů Jaroslav - 1 707 - ODS 2. Tomanová Marie JUDr. – 1 402 - ODS 3. Toman Jiří MUDr. – 1 401 – ODS 4. Štefka Pavel - 1 152 - ANO 2011…

Voličský průkaz

U Městského úřadu Polička může o vydání voličského průkazu žádat volič s trvalým pobytem v Poličce. Použitelný vzor žádosti naleznete v příloze níže. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.   Podání žádosti Žádost je nutné podat…

Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Oldřiš

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                           V Poličce, dne 19. 10. 2022 OZNÁMENÍ   Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Úvodní fotografie ke článku

Energetická krize, jak se jí bránit?

Město Polička vás zve na besedu „Energetická krize, její dopady a možnosti řešení“. Rizika a východiska z pohledu běžného občana. Malý sál Tylova domu v Poličce 9. listopadu 2022 od 18:30…

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. října 2022

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu č.p. 68, Polička - Lezník, I. etapa - nová střešní konstrukce“  se zhotovitelem WN service s.r.o., se sídlem Sezemice, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření  dodatku č. 2 ke smlouvě č. OSV/22/20604 o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb pro DPS „Penzion“ Polička s Pardubickým…

Uzavření úseku osobních dokladů a evidence obyvatel

Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 20. října 2022 bude uzavřen úsek osobních dokladů a evidence obyvatel.  Děkujeme za pochopení. 

Využijte pomoc OSVZ

Máte zvýšené výdaje na zálohy,  vyúčtování za elektrickou energii a plyn? Využijte pomoci státu a požádejte si o příspěvek na bydlení. Nevíte si rady, jak si o příspěvek zažádat nebo se bojíte složité administrativy? Využijte pomoci a kontaktujte sociální pracovnice OSVZ MěÚ, které Vám pomohou s podáním žádosti. Tel. kontakty:…

Zpráva o uplatňování ÚP Borová za období 6/2016 - 5/2022

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu. Zpráva o uplatňování ÚP Borová za období 6/2016 - 5/2022 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána…

Zpráva o uplatňování ÚP Svojanov za období 10/2014 - 6/2022

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu. Zpráva o uplatňování ÚP Svojanov za období 10/2014 - 6/2022 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána…

Informace pro občany – úřední deska dočasně přemístěna

Z důvodu rekonstrukce MŠ Polička na Palackého náměstí 181, je provizorně přemístěna úřední deska Městského úřadu Polička na budovu České spořitelny na náměstí. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Usnesení Rady města Poličky konané dne 19. září 2022

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Oprava části chodníků na ul. Wolkerova v Poličce“ společnost Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava části chodníků na ul. Wolkerova v Poličce“ se společností Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy. a/ RM schvaluje dodavatele akce „Oprava komunikace…

Občané k rozpočtu mají co říct

Rozpočet města Poličky každoročně pamatuje i na různé náměty, žádosti a požadavky občanů. Požadavky na opravy chodníků a komunikací, na rozšíření parkovišť nebo na realizaci chodníků nových jsou evidovány na Odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí.  V době přípravy návrhu rozpočtu na rok následující jsou projednávány…

Úspory spotřeby elektřiny veřejného osvětlení v Poličce

Město Polička má v provozu cca 1.400 ks svítidel veřejného osvětlení (vč. 42 ks nových LED svítidel podél cyklostezky k Masokombinátu z konce roku 2021). V roce 2019 bylo v rámci I. etapy výměny svítidel VO vyměněno 337 ks stávajících svítidel za nová LED svítidla – spolufinancování dotací z MPO ČR z programu Efekt (cena realizace 4,8 mil. Kč vč. DPH; dotace 2 mil. Kč). V…

Pozvání k volbám

Vážení a milí spoluobčané, dovolte nám pozvat Vás všechny k nadcházejícím komunálním volbám, které se konají v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022. Věříme, že i Vy zastáváte názor, že volby do našeho městského zastupitelstva nejsou bezvýznamné a je správné využít možnost a právo i svým hlasem…

Rozpočtové opatření č.4/2022

Rozpočtové opatření č.4/2022

Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Jedlová

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Zastupitelstvo obce Jedlová, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního…

Svoz odpadu

Vážení občané, V pondělí 19. 9. 2022 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu, použitých elektrozařízení, objemného domovního odpadu a pneumatik v městských částech Lezník, Střítež, Modřec a Bořiny.  Svoz uvedených odpadů je bezplatná služba pro občany s trvalým pobytem na území města Poličky a dále pro majitele chat a chalup na území města. Svoz nebezpečných…

VŘ - vedoucího úseku ekonomicko-technických služeb Poličské nemocnice s. r. o.

Poličská nemocnice, s.r.o. hledá vedoucího úseku ekonomicko-technických služeb s předpokládaným nástupem podle možnosti uchazeče, nejlépe od 1. prosince 2022. Obsah práce: - samostatné a komplexní řízení ekonomických agend nemocnice - řízení technicko-provozních funkcí nemocnice   Požadováno je VŠ vzdělání ekonomického směru.   Více…

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. září 2022

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Základní škola Na Lukách Polička - vzduchotechnika“ a „Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Na Lukách“ se zhotovitelem Tojapa s.r.o., se sídlem Brno dle důvodové zprávy. RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na…

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 8. září 2022

ZM volí za členy návrhové komise Ing. arch. Jitku Bidlovou, Ph.D., Mgr. Milana Matouše a JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D.   ZM pověřuje provedením zápisu pana Miloše Grubhoffera, ověřením pana Radima Totuška a Ing. Štěpána Vlčka. ZM schvaluje rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2022 dle důvodové zprávy. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 dle důvodové zprávy. …

Úvodní fotografie ke článku

Zemřela Marie Žertová

Ve věku nedožitých 105 let zemřela paní Marie Žertová. Paní Žertová prožila poslední roky svého života v Praze, ale předtím patřila po dlouhou dobu k nejstarším občanům města Poličky. Marie…

Úvodní fotografie ke článku

Zveme vás na Oranžové hřiště v Poličce

V pátek 2. září 2022 byla slavnostně přestřižena…

Úvodní fotografie ke článku

Pracovní léto v ZŠ Na Lukách

Čilý stavební ruch probíhal na Základní…

Podrobný program a návrh na usnesení 8. 9. 2022

Program zasedání  1. Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2022   2. Rozpočtové opatření č. 4/2022 3. Poskytování dotací - 2. kolo 2022 4. Majetkoprávní záležitosti    4.1. Koupě budovy a pozemků v areálu bývalého dětského domova    4.2. Výkup pozemků v k.ú. Polička na základě nabídky p. Jana Křivky     4.3. Prodej…

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. 8. 2022

RM doporučuje ZM schválit realizaci a financování akce „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce - II. etapa“ v roce 2023 dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Kmošek & Kmošek s.r.o., se sídlem Litomyšl, na akci „Obnova koryta na Lezníku“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dohody o zrušení smlouvy o užívání…

Modernizace a oprava silnice Polička – Jedlová

Plánovaná oprava části silnice II/362 vedoucí z Poličky, konkrétně od křižovatky na Jedlovou u gymnázia až po křižovatku Korouhevská v Jedlové, byla zahájena. K předání staveniště došlo v pondělí 22.8.2022.  Termín realizace a uzavírky je od 05. 09. 2022 (pondělí) do 30. 11. 2022 (středa) V době opravy bude pro osobní a nákladní dopravu výše…

Opakované veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Pustá Kamenice

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                            V Poličce, dne 19. 08. 2022   OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování…

Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička

Projekt Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Informace o projektu naleznete v příloze.

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. srpna 2022

RM jmenuje komisi pro zpracování energetické koncepce města Poličky ve složení dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/23460 „Svojanov, hrad, oprava zdi“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem na pořízení…

Úvodní fotografie ke článku

Ulice Smetanova a P. Jilemnického v novém

Během července byly dokončeny práce na úpravě komunikací…

Poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park Zahrádky, Zahradní úpravy

Projekt Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park Zahrádky, Zahradní úpravy je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Informace o projektu naleznete v příloze.  

Nabytí účinnosti Územního plánu Nedvězí

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                             V Poličce, dne 26. 07. 2022   OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního…

Matrika - omezení provozu

Upozorňujeme občany, že matrika bude v pátek 22. 7. 2022 uzavřena.

Úvodní fotografie ke článku

Vedení města poděkovalo Mgr. Pavlu Brandejsovi

Ředitel DPS Penzion Polička Mgr. Pavel Brandejs končí po dlouhých 25 letech ve své funkci. Za jeho práci mu poděkoval starosta Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou. Zároveň přivítali ve funkci…

Rozpočtové opatření č. 3/2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022

Modernizace tělocvičen Masarykovy ZŠ Polička

Město Polička realizuje od poloviny července do konce září 2022 projekt Modernizace tělocvičen Masarykovy ZŠ v hodnotě 850 tis. Kč.  Stavební úpravy zahrnují výměnu stávajících zářivek v tělocvičnách za nová úsporná LED svítidla. Na okenní prvky tělocvičen bude nalepena exteriérová protisluneční folie pro snížení vnitřní teploty. Na tento projekt…

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. 7. 2022

a/ RM schvaluje přidělení zakázky „Vybudování dětského hřiště v Lezníku“ firmě Flora Servis s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Vybudování dětského hřiště v Lezníku“ s firmou Flora Servis s. r. o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy. RM schvaluje platový výměr Ing. Bc.…

Fotovoltaika v Poličce

Zásadní otázku, jak ušetřit náklady na energie řeší již několik měsíců i město Polička. Odpovědí na dramatickou situaci růstu cen elektřiny a plynu je urychlit přechod na obnovitelné zdroje a zvýšit tak energetickou soběstačnost města Poličky a jeho budov. Jedním z řešení jsou samozřejmě fotovoltaické panely, které by měly být instalovány na střechy městských budov. Tuto problematiku…

Nové aktuální akce roku 2022

Zastupitelé města schválili na svém jednání dne 16. června 2022 rozpočtové opatření č. 2/2022, které zahrnuje i výdaje na nové akce pro tento rok. Důvodem navýšení výdajů je i současná dobrá ekonomická situace a hospodaření města Poličky, zároveň vysoká inflace, kdy je lépe vydat finanční prostředky, také vyšší příjem města za prodej…

Jak pršelo v I. pololetí roku 2022

Vážení a milí čtenáři, dovolte mi navázat na článek z dubnové Jitřenky „Jak pršelo v roce 2021“. Rád bych z tohoto článku připomněl základní aspekty  - dlouhé období sucha v letech 2014 – až květen 2020, kdy napadlo pouze 80 – 90 % obvyklého množství srážek a následné období cca 15 měsíců vydatných srážek, které…

Oznámení o vydání ÚP Nedvězí

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE   Zastupitelstvo obce Nedvězí, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního…

Úvodní fotografie ke článku

Stavební léto v Poličce 2022

Mnoho stavebních akcí začne během letošních…

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. června 2022

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 52233763-17 o pojištění majetku s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností od 28. 6. 2022, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Pardubického kraje na pořízení další části velkoprostorového stanu pro SO Mikroregion Poličsko dle důvodové zprávy. RM schvaluje…

Návrhy železničních jízdních řádů pro období 2022/2023

Vážení spoluobčané, v příloze zveřejňujem návrhy železničních jízdních řádů pro období 2022/2023, které vydala Správa železnic. Případné připomínky k osobním a spěšným vlakům prosím zasílejte na emailovou adresu: verejnadoprava@pardubickykraj.cz a to do 17. července 2022. Do předmětu zprávy prosím uveďte Připomínky k návrhu…

Uzavření úseku osobních dokladů a evidence obyvatel

Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 30.června 2022 bude uzavřen úsek osobních dokladů a evidence obyvatel.  Děkujeme za pochopení. 

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Svojanov

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                            V Poličce, dne 27. 06. 2022 OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování…

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. června 2022

RM projednala podnět ze dne 23. 5. 2022 k projednání návrhu dopravního řešení ulice Nádražní a bere na vědomí řešení věci vzešlé ze společného setkání s občany ve formě dohody nad konečným řešením projektu rekonstrukce ulice Nádražní, dle důvodové zprávy. RM schvaluje text výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci…

Závěrečný účet 2021

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč     Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost Ř.č. Text 2021 31.12.2021 31.12.2021 k UR 31.12.2020 1 Běžné příjmy 228 226,0 275 768,2 300 546,3 109,0 252 160,0 2 v tom: daňové příjmy 157 154,0 154 076,0 174 373,7 113,2 168 671,4 3    …

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Borová

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                          V Poličce, dne 20. 06. 2022   OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí jako úřad územního plánování…

OZV č. 3/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 16. 6. 2022 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku…

Rozpočtové opatření č.2/2022

Rozpočtové opatření č.2/2022

Úvodní fotografie ke článku

Čistění Synského rybníka

Z důvodu opakovaného zarůstání Synského…

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 16. 6. 2022

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Štěpána Vlčka, MUDr. Martina Plška a paní Marii Kučerovou. ZM pověřuje provedením zápisu Mgr. Markétu Šafářovou, ověřením pana Petra Šimona a Ing. Martina Kozáčka. a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2021 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření…

Konec splatnosti místních poplatků

Připomínáme, že 30. června 2022 končí splatnost místního poplatku ze psů a místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.   Vyzýváme poplatníky, kteří nemají výše uvedené poplatky dosud uhrazeny, aby do konce června úhradu provedli. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, budou vyměřeny platebním výměrem…

Úvodní fotografie ke článku

Poděkování panu řediteli Střílkovi

Slavnostní setkání a poděkování…

Úvodní fotografie ke článku

Je naše město připraveno na změnu klimatu?

  I odpověď na tuto otázku mohli získat účastníci…

Podrobný program a návrh na usnesení ZM dne 16. 6. 2022

Program zasedání 1. Závěrečný účet města Poličky za rok 2021 2. Rozpočtové opatření č. 2/2022 3. Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 3/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  4. Majetkoprávní záležitosti      4.1. Majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci stavby "Cyklostezka Polička -…

Úvodní fotografie ke článku

Dny zahraničních návštěv v Poličce

Červen patřil v Poličce oficiálním návštěvám…

Úvodní fotografie ke článku

Postaví Česká spořitelna v Poličce byty?

Vážení a milí spoluobčané,  dovolujeme…

Úvodní fotografie ke článku

Pocitová mapa horka - anketa pouze do konce června!

Kde se v době HORKA cítíte v našem…

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. 6. 2022

I. RM projednala a doporučuje ZM odsouhlasit celoroční hospodaření a Závěrečný účet města Poličky za rok 2021 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2021 bez výhrad dle důvodové zprávy. II. RM projednala a doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Poličky za rok 2021 dle důvodové zprávy. RM schvaluje organizační směrnici Kontrolní…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 29. 4. 2022 byla doručena Městskému úřadu Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2025 příspěvkové organizace města Poličky

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2025 příspěvkové organizace města Poličky

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 2/2022, o odchylném vymezení doby nočního klidu

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 21. dubna 2022 usnesením č. 17 usneslo vydat na základě ustanovení § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, v platném znění, a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění tuto obecně závaznou…