Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. 3. 2022

RM jmenuje konkursní komisi pro konkurs na obsazení místa ředitele/ředitelky Základní školy Na Lukách Polička, se sídlem ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 14 ke směrnici Oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. MSaJW001/2021 na akci „Restaurování omítek a barevných vrstev štukové výzdoby ve vestibulu 2. NP radnice v Poličce“ s dodavatelem „Společnost Magdalena Slavíková a Jana Waisserová“ se sídlem Zahořany, zastoupená MgA. et Mgr. Janou Waisserovou, se sídlem Zahořany a Magdalenou Slavíkovou, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

a/ RM bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2021 dle důvodové zprávy.                                                                                                                        

b/ RM schvaluje obecné informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2021, určené ke zveřejnění ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 56982684-19, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se Praha 1, s platností ode dne 8. 4. 2022, dle důvodové zprávy.

a/ RM ruší usnesení č. 306.2. písm. a) ze dne 23. 8. 2021 dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o zemědělském pachtu mezi městem Poličkou, jako pachtýřem a Zemědělským obchodním družstvem Lubná, jako propachtovatelem, jejímž předmětem je pacht pozemku p.č. 2318 o výměře 21130 m2 v k.ú. Oldřiš u Poličky a výpůjčka pozemku p.č. 2336/2 o výměře 47 m2 v k. ú. Oldřiš u Poličky. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 let, pachtovné činí 4.000 Kč/ha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr výkupu pozemku parcela č. 1228/38 o výměře 57 m2 v k.ú. Polička od firmy INTRATECH družstvo, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ubytovny pro muže bez přístřeší se společností FAULHAMMER s. r. o., se sídlem Tržek, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníky komise na akci „Parkoviště u bytových domů čp. 597-598 a 599 na ul. Jiráskova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Oprava části komunikace u hřbitova u sv. Michaela, mezi ul. Vrchlického a E. Beranové v Poličce“, společnost Swietelsky stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava části komunikace u hřbitova u sv. Michaela, mezi ul. Vrchlického a E. Beranové v Poličce“ se společností Swietelsky stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje vzor smlouvy o nájmu části bytu pro ubytování žen bez domova dle důvodové zprávy.

b/ RM stanovuje cenu za ubytování v bytě č. 12 na ul. Smetanova 309 v Poličce ve výši 2.500 Kč měsíčně pro jednu osobu dle důvodové zprávy.

c/ RM pověřuje vedoucí OSVZ k podpisu uzavírání smluv o nájmu části bytu dle schváleného vzoru důvodové zprávy.

d/ RM pověřuje vedoucí OSVZ k tomu, aby v případě splnění podmínek pro ukončení smlouvy o nájmu části bytu uvedených ve schváleném vzoru smlouvy o nájmu části bytu, rozhodla o ukončení smlouvy výpovědí bez výpovědní doby, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 201, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 4. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.247 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 215, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 4. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.011 Kč.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 217, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícími nájemníky, a to na dva roky, s účinností od 1. 4. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.799 Kč.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 304, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 4. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

RM schvaluje zprávu o činnosti příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička za rok 2021 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zprávy o činnosti příspěvkových organizací kulturního typu za rok 2021 (Tylům dům, Městské muzeum a galerie, Hrad Svojanov) dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o úrazovém pojištění a pojištění odpovědnosti jednotek dobrovolných hasičů SDH Polička, Lezník, Modřec a Střítež s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s., se sídlem Praha 2, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice, se sídlem Chrudim, na opravu komunikace v Poličce Stříteži, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z krizového fondu za účelem poskytnutí 1. části materiální pomoci ke zmírnění následků uprchlické krize na Ukrajině.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Zastupitelstvo

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 25. 4. 2024

více... Živý přenos

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.