Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. 3. 2022

RM schvaluje uzavření dohody o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2022 včetně ceníku služeb a výkonů pro rok 2022 s T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Stavební úpravy povrchu sportovního hřiště na ul. Wolkerova v Poličce“ společnost Swietelsky stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Stavební úpravy povrchu sportovního hřiště na ul. Wolkerova v Poličce“ se společností Swietelsky stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje výběrovou komisi na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 101, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička s nájemcem na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 4. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného bude činit 1.247 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 109, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička s nájemcem na dobu určitou,
a to na 1 rok od 1. 4. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného bude činit 1.043 Kč.

RM schvaluje doplatek roční odměny za rok 2021 řediteli příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička.

RM schvaluje uzavření smlouvy č. OSV/22/20604 o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb pro příspěvkovou organizaci DPS „Penzion“ Polička s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území Poličska, který zpracovala MAS Poličsko z.s. se sídlem Bystré, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 3, o velikosti 2 + kk, v II. NP domu č.p. 491, ul. 9. května, Polička, s nájemcem, a to na 1 rok, s účinností od 1. 4. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 64,70 Kč za 1 m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje finanční vypořádání výsledku hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2021 příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 2, o velikosti 2 + kk, v I. NP domu č.p. 491, ul. 9. května, Polička, s nájemcem, a to na 1 rok, s účinností od 1. 4. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného 64,70 za 1 m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 5, o velikosti 2 + kk, v III. NP domu č.p. 491, ul. 9. května, Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 4. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného 64,70 za 1 m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 6, o velikosti 2 + kk, v III. NP domu č.p. 491, ul. 9. května, Polička, s nájemcem, a to na 1 rok, s účinností od 1. 4. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného 64,70 za 1 m² podlahové plochy bytu.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace na „Den učitelů“ ve výši 30.000 Kč Gymnáziu Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřízených městem Poličkou pro školní rok 2022/2023 ve dnech 2. - 16. 5. 2022 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyjmutí přístřešku z majetku svěřeného Základní škole Na Lukách, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje koncepty zápisů do kroniky Poličky - Lezníku za rok 2020 a 2021 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje účetní závěrku za rok 2021 příspěvkovým organizacím: Městská knihovna Polička, Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov, Tylův dům, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2021 příspěvkovým organizacím: Městské muzeum a galerie Polička

Hrad Svojanov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2021 a finanční vypořádání ztráty dle návrhů ředitelů příspěvkových organizací Městská knihovna, se sídlem Polička a Tylův dům, se sídlem Polička.

RM schvaluje užití znaku a loga města Poličky při propagaci akcí pořádaných spolkem ATLETIKA Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Nařízení města Poličky č. 1/2022 - tržní řád, jehož obsahem je nově zákaz podomního a pochůzkového prodeje, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání  v objektu č.p. 24 Palackého nám. v Poličce s J&B PUB s.r.o., se sídlem Brno, dohodou  ke dni 30. 4. 2022, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu  č.p. 246 na Palackého nám. v Poličce o celkové výměře 15 m2.

RM schvaluje záměr pronájmu prostor sloužících podnikání v I.NP budovy č.p. 2 na Palackého nám. v Poličce o celkové výměře 283 m2.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 297/7 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Lezník, dle důvodové zprávy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. SoBS VB 18482/IV-12-2023713/Polička p.č.1269, SS200, knn a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy, kterou Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce, daruje městu Poličce kovový kalich v hodnotě 20.000 Kč dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr bezúplatného převodu části pozemku p.č. 4386/54 o výměře 61 m2 a části pozemku p.č. 6611/79 o výměře 21 m2, vše v k.ú. Polička, z vlastnictví města Poličky do vlastnictví Pardubického kraje, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v VIII. NP domu č.p. 932, Sídliště Hegerova, Polička, s nájemcem, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 44,26 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, s nájemcem, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 44,26 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem, na dobu určitou, a to na tři měsíce od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 694 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Lezník dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely 2898/92 o výměře 19 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje odměny za rok 2021 ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury. 

RM schvaluje zprávu o činnosti za rok 2021 příspěvkové organizace Městská knihovna Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje účetní závěrku za rok 2021: Mateřské školy Rozmarýnek Polička, Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181, Mateřské školy Čtyřlístek Polička

Mateřské školy Luční Polička, Masarykovy základní školy Polička, Základní školy Na Lukách Polička, Školní jídelna Polička, Rumunská 646, Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, Střediska volného času Mozaika Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2021: Mateřské školy Rozmarýnek Polička

Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181, Mateřské školy Čtyřlístek Polička, Mateřská škola Luční Polička, Masarykovy základní školy Polička, Základní školy Na Lukách Polička, Školní jídelny Polička, Rumunská 646, Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, Střediska volného času Mozaika Polička, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Oprava kanalizace v ulicích Smetanova a Jilemnického bezvýkopovou metodou“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice č.p. 2 na Palackého náměstí v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma BÁČA, Polička s.r.o, se sídlem Polička a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o novém hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice č.p. 2 na Palackého náměstí v Poličce“ s vybraným dodavatelem BÁČA, Polička s.r.o, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 12.000 Kč spolku Pontopolis z.s., se sídlem Polička, na zajištění potřeb pro uprchlíky z Ukrajiny v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem. Hrazeno z krizového fondu z kapitoly 05.

 

Polička 21. března 2022

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.