Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. 5. 2022

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021 s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Stavební úpravy povrchu sportovního hřiště na ul. Wolkerova v Poličce“ se společností Swietelsky stavební s.r.o., České Budějovice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití loga města Poličky pro Sportovní spolek Sportreg, z.s., Nové Město na Moravě, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje pokračovat v přípravě akce „Městské hradby v Poličce - slavnostní osvětlení“ v aktualizovaném rozsahu I. etapy - jižní část, na její realizaci v roce 2022 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Oprava kanalizace bezvýkopovou metodou v ulicích Smetanova a Jilemnického v Poličce“ s vybraným dodavatelem: WOMBAT, s.r.o., dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Základní škola Na Lukách Polička - vzduchotechnika“ a „Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Na Lukách“ se zhotovitelem Tojapa s.r.o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2022 dle důvodové zprávy.

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele veřejné zakázky „Výměna  částí radiátorů v BD Sídliště Hegerova č.p. 1010 - 1013, Polička“ takto: vybraným dodavatelem je firma TERMOMONT, s.r.o., Nedošín, Litomyšl, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Výměna částí radiátorů v BD Sídliště Hegerova č.p. 1010 - 1013, Polička“ s vybraným dodavatelem firmou TERMOMONT, s.r.o., Nedošín, Litomyšl, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace KH/22/21929 na realizaci pěti kulturních akcí na hradě Svojanov v letošním roce s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace KH/22/21954 na konání multižánrového festivalu „Polička*555“ s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 4. 2008 uzavřené mezi městem Poličkou, jako půjčitelem a 1. ZO ČSOP Polička,  jako vypůjčitelem, jehož předmětem je souhlas vlastníka s provedením stavebních úprav objektu hájenky č.p. 74 v obci a k.ú. Pustá Rybná, dle důvodové zprávy.                                                                     

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 1968 o výměře cca 4 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 16010-061808 VPIC Polička (SY), LIDL-Hegerova na pozemcích p.č. 392/5, č. 392/29, č. 399/9, č. 399/10 a č. 401/1 v k.ú. Polička mezi městem Poličkou jako, povinným a CETIN, a. s., Libeň, Praha 9, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.     

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 16010-059026 0633/20 LIDL Polička, Hegerova MK na pozemcích p.č. 399/4, č. 399/10 a č. 5769/86 v k.ú. Polička mezi městem Poličkou, jako povinným a CETIN, a. s., Libeň, Praha 9, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.  

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Tojapa s.r.o., Brno, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce zdravotně technické instalace II. stupně a úprava hromosvodu v ZŠ Na Lukách“, dle důvodové zprávy.

a/ RM jmenuje s účinností od 1. 7. 2022 ředitelem Základní školy Na Lukách Polička Mgr. Davida Šafáře dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje s účinností od 1. 7. 2022 platový výměr ředitele Základní školy Na Lukách Polička Mgr. Davida Šafáře dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Víceúčelové hřiště - Park Zahrádky Polička a centrum pro malé děti“, s firmou Petr Sobotka, Nový Jimramov, dle důvodové zprávy.

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy části komunikace a chodníků na ul. Smetanova a P. Jilemnického v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma Skanska a.s., Praha 8 - Karlín, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy části komunikace a chodníků na ul. Smetanova a P. Jilemnického v Poličce“ s vybraným dodavatelem: Skanska a.s., Praha 8 - Karlín, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí věcného daru - jízdního kola v celkové hodnotě 16 tis. Kč dle důvodové zprávy.

RM schvaluje pravidla pro publikování názorů v rubrice „Fórum“ měsíčníku Jitřenka dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy č. 829/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci: „Stavební úpravy části chodníků u silnice II/360, ul. T. Novákové v Poličce“ se Státním fondem dopravní infrastruktury, Praha 9, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyřazení části Vodovodu průmyslová zóna I., inventární číslo 400495, v hodnotě 430.340 Kč z dlouhodobého majetku města Poličky, dle důvodové zprávy.

RM ukládá vypracování návrhu nové cenové mapy s názvem „Ceny za prodej pozemků z majetku města Poličky“.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Zastupitelstvo

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 25. 4. 2024

více... Živý přenos

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.