Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. 5. 2022

RM ruší usnesení č. 159/b ze dne 25. 4. 2022 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 404, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, s nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.108 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 100, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, s nájemníky, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.799 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 315, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, s nájemcem, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 6. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.011 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 308, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, s nájemcem, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 6. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.043Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 1, o velikosti 1 + kk, v I. NP domu č.p. 374, ul. Hegerova,  Polička, s nájemcem, a to na 1 rok, s účinností od 1. 6. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 64,70 Kč za 1m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 5, o velikosti 1 + kk, v III. NP domu č.p. 374, ul. Hegerova, Polička, s nájemcem, a to na 1 rok, s účinností od 1. 6. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 64,70 Kč za 1m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 1, o velikosti 2 + kk, v I. NP domu č.p. 491, ul. 9. května, Polička, s nájemcem, a to na 1 rok, s účinností od 1. 6. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 64,70 Kč za 1m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o stanovení rozsahu a ceně činností prováděných od 1. 1. do 31. 12. 2022, s T.E.S. s.r.o. se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z „Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022“ na realizaci akce „Přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů“ s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z „Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji na rok 2022“ na realizaci projektu „O lese, učit se v lese“ s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů s Českou republikou - Ministerstvem zemědělství, se sídlem Praha dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 3/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na zpracování žádosti o dotaci (IROP 2021-2027) na projekt „Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce“ společnosti Centrum evropského projektování a.s., se sídlem Hradec Králové dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zpracování žádosti o dotaci (IROP 2021-2027) na projekt „Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce“ se společností Centrum evropského projektování a.s., se sídlem Hradec Králové dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí zadání nové Územní studie Polička - lokalita Jih I. dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/22832 na „Restaurování a digitalizaci rukopisů ze sbírek MMG Polička“ s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace OKSCR/22/22886 na realizaci akce „Polička Jazz 2022“ s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace OKSCR/22/22888 na realizaci akce „Zákrejsova Polička 2022“ s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace OKSCR/22/22887 na realizaci akce „Martinů fest 2022“ s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace OKSCR/22/22883 na realizaci akce „Divadelní pouť na Svojanově 2022“ s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace OKSCR/22/22885 na realizaci akce „Festival pro rodiny s dětmi - Skřítkování 2022“ s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/23055 „Polička, Palackého nám. 2 – radnice, obnova obvodového pláště“ s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby č.S/OM/5448/22/PPS/BP mezi Pardubickým krajem jako vlastníkem pozemku p.č.615/1 v k.ú. Modřec a městem Poličkou jako stavebníkem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 2+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s  nájemcem, na dobu určitou od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.                   

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 3, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, Polička.  Nájem bude ukončen k 31. 5. 2022 dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výsledek zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 2 na Palackého nám. v Poličce a schvaluje další postup dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny pozemku p.č. 5952/17 o výměře 41 m2, pozemku p.č. 5952/19 o výměře 37 m2, části pozemku p.č. 5952/25 o výměře 99 m2, části pozemku p.č. 2812 o výměře 105 m2, části pozemku p.č. 2810 o výměře 117 m2,  části pozemku p.č. 2842/1 o výměře 104 m2, vše v k.ú. Polička,  dále pozemku p.č. 5952/15 o výměře 48 m2, části pozemku p.č. 2802 o výměře 192 m2, vše v k.ú. Polička, za část pozemku p.č. 5949/1 o výměře 885 m2, pozemek p.č. 5958/2 o výměře 1310 m2, pozemek p.č. 5958/3 o výměře 439 m2 a pozemek p.č. 5958/4 o výměře 542 m2, vše v k.ú. Polička, ve vlastnictví města Poličky. Směna pozemků bude provedena bez dalšího finančního vypořádání a veškeré náklady spojené s převodem pozemků uhradí město Polička dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM zrušit usnesení Zastupitelstva města Poličky č. 6.4. ze dne 24. 2. 2022 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny pozemku p.č. 5952/11 o výměře 20 m2, části pozemku p.č. 2762 o výměře 93 m2 , vše v k.ú Polička; části pozemku p.č. 1284/7 o výměře 16 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky; části pozemku p.č. 1308 o výměře 301 m2, části pozemku p.č. 951/12 o výměře 817 m2, části pozemku p.č. 1309/2 o výměře 196 m2, části pozemku p.č. 996/6 o výměře 416 m2, části pozemku p.č. 2046/5 o výměře 53 m2, vše v k.ú. Kamenec u Poličky; části pozemku p.č. 951/8 v k.ú. Kamenec u Poličky za pozemek p.č. 6209/1 o výměře 203 m2, pozemek p.č. 6209/2 o výměře 238 m2, pozemek p.č. 6209/3 o výměře 584 m2, pozemek p.č. 6209/4 o výměře 218 m2, pozemek p.č. 6209/5 o výměře 1063 m2, pozemek p.č. 6209/6 o výměře 462 m2, pozemek p.č. 6209/8 o výměře 291 m2, pozemek p.č. 6209/10 o výměře 377 m2, pozemek p.č. 6209/12 o výměře 72 m2, pozemek p.č. 6217 o výměře 675 m2, pozemek p.č. 3374/1 o výměře 2813 m2, vše v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky. Směna pozemků bude provedena bez dalšího finančního vypořádání a veškeré náklady spojené s převodem pozemků uhradí město Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu drobného majetku mezi převodcem SO Mikroregion Poličsko, se sídlem Polička a nabyvatelem městem Poličkou dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vypovězení smlouvy o dílo na „Grafické zpracování a tisk Novin občanů Poličky a okolí – měsíčníku Jitřenka“ ze dne 16. 9. 2019 tiskárně TG TISK s. r. o., se sídlem Lanškroun a ukládá zrealizovat nový výběr dodavatele na grafické zpracování a tisk Jitřenky.

Polička 25. května 2022

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.