Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. 8. 2022

RM doporučuje ZM schválit realizaci a financování akce „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce - II. etapa“ v roce 2023 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Kmošek & Kmošek s.r.o., se sídlem Litomyšl, na akci „Obnova koryta na Lezníku“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o zrušení smlouvy o užívání autobusových stání na autobusovém nádraží dle důvodové zprávy s:

   kmko logis s. r. o., se sídlem Brno,

   ZLATOVÁNEK, spol. s r.o., se sídlem Polička,

   ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s., se sídlem Chrudim,

   ZDAR, a. s., se sídlem Žďár nad Sázavou,

   Jaroslav HNÁT, se sídlem Radiměř,

   ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s., se sídlem Ústí nad Orlicí.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2022 dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4/2022 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 9. 12. 2021 usnesením č. 11, a to pro:

   Jiří Bureš, bytem Polička, ve výši 6.000 Kč na vydání knihy o Baldě

   Centrum sociálních služeb Bystré, se sídlem Bystré, ve výši 5.000 Kč na spolufinancování canisterapie a hipoterapie pro klienty Centra sociálních služeb Bystré, kteří jsou       občany města Poličky

   Linka Bezpečí, z.s., se sídlem Praha, ve výši 4.000 Kč na pokrytí části nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky

   Myslivecký spolek Polička, se sídlem Polička, ve výši 6.000 Kč na opravu mysliveckého zařízení v Liboháji po dubnové vichřici; na uspořádání okresní kynologické akce

   Opuštěné kočky Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 3.000 Kč na péči o opuštěné kočky.

 

RM neschvaluje poskytnutí dotací pro:

   Zdravotní klaun, o.p.s., se sídlem Praha 9, ve výši 10.000 Kč na realizování klauniád v nemocnicích v rámci Pardubického kraje.

 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 9. 12. 2021 usnesením č. 11, a to pro:

   Adam Smolek, bytem Polička, ve výši 14.000 Kč na 8. ročník Artového mini festivalu SkARTovačka

   CYKLO-SKI klub Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši 17.000 Kč na pořádání závodu „Časovka na Lucký vrch“; na závody na kolečkových lyžích, bruslích a koloběžkách;      na údržbu stop pro běžecké lyžování

   Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, se sídlem Polička, ve výši 6.000 Kč na částečné pokrytí nákladů k zajištění Podzimního Poličského závodu ve sportovní kynologii

   Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, se sídlem Polička, ve výši 10.000 Kč na částečné pokrytí nákladů k zajištění provozu organizace

   Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Polička, se sídlem Polička, ve výši 5.000 Kč na oplechování zadní stěny budovy

  Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce, se sídlem Polička, ve výši 8.000 Kč na příměstský tábor s Američany

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 4, o velikosti 2 + kk, v II. NP domu č.p. 491, ul. 9. května, 572 01 Polička, s nájemcem, a to na 1 rok, s účinností od 1. 9. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 64,70 Kč za 1m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje navýšení ceny obědů v doplňkové činnosti, příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s účinností od 1. 10. 2022, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Činnosti související s provozováním kanalizace pro veřejnou potřebu“
ve vlastnictví města Polička uzavřené dne 30. 6. 2022 mezi městem Poličkou, jako příkazcem a společností VHOS, a.s., se sídlem Moravská Třebová, jako příkazníkem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště u bytových domů na ul. V. Hálka a B. Němcové v Poličce“ společnost Ulehla Ivan s.r.o., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Parkoviště u bytových domů na ul. V. Hálka a B. Němcové v Poličce“ se společností Ulehla Ivan s.r.o., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička - Park Zahrádky, Zahradní úpravy“ uzavřené dne 20. 9. 2021 se spol. Chameleos s.r.o., se sídlem Luže, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 6 Organizační směrnici č. 1/2008 upravující poskytování a účtování cestovních náhrad dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 002/2022 se společností T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2024379/SOBS VB/1 a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti týkající se pozemku p.p.č. 2777/23 v k.ú. Polička mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.                                                                                                                                                                                

RM schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 392/6  o výměře 70 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Poličkou, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 392/6 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení s Tauer Group a.s., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení s PAPEON s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené s obcí Kamenec u Poličky týkající se realizace projektu „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 207, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem a to na dva roky, s účinností od 1. 9. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.247 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 228, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 9. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.002 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 302, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 9. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 506, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 9. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.383 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 104, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 9. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Davida Šafáře na funkci člena školské rady Masarykovy základní školy Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členem školské rady Masarykovy základní školy Polička, se sídlem Polička, paní Kláru Lorencovou, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy Čtyřlístek Polička, se sídlem Polička, vydané v úplném znění 22. 9. 2009, účinný od 8. 9. 2022, ve znění dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit založení spořicího účtu u ČSOB a.s. do výše max. 20 mil. Kč a termínovaného vkladu u Raiffeisenbank, a.s. na dobu 1 měsíce s možností opakování do výše 20 mil Kč dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu startovacího bytu č. 4, velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na 1 rok  - od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, velikosti 2+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na šest měsíců od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022, dle důvodové zprávy.  Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM ruší usnesení č. 237 ze dne 27. 6. 2022 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 3, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, Polička, s nájemcem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců od 1. 9. 2022 do 28. 2. 2023. Základní nájemné je stanoveno ve výši 44,26 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 940, Sídliště Hegerova, Polička.  Nájem bude ukončen k 31. 8. 2022, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce - IV. etapa“, společnost ELNERMONT s.r.o., se sídlem Olomouc, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce - IV. etapa, se společností ELNERMONT s.r.o., se sídlem Olomouc,
dle důvodové zprávy

 

Polička 29. srpna 2022

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                          

Přílohy

Zastupitelstvo

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 25. 4. 2024

více... Živý přenos

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.