Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 20. 10. 2022

ZM schvaluje návrh, aby kandidáti na starostu, místostarostu a členy rady před vlastním hlasováním o volbě do těchto funkcí představili své vize pro nadcházející čtyřleté volební období.

ZM volí za členy návrhové komise Ing. et Ing. Štěpána Vlčka, RNDr. Jakuba Skalníka a Mgr. Davida Šafáře.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Jana Matouše, ověřením Mgr. Elišku Hrubou a pana Jiřího Trávníčka.

               

ZM stanoví počet členů rady města na 7 osob. 

ZM stanoví, že funkce starosty a místostarosty budou vykonávány jako funkce uvolněné.

ZM volí do funkce starosty pana Jaroslava Martinů.

ZM volí do funkce místostarosty pana Pavla Štefku.

               

ZM volí do rady města tyto další členy: 

- Ing. Josefa Baláše, Ph.D.

- Ing. Romana Kysilko

- MUDr. Martina Plška

- MUDr. Jiřího Tomana

- pana Radima Totuška   

 

a/ ZM zřizuje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

- kontrolní výbor Zastupitelstva města Poličky

- finanční výbor Zastupitelstva města Poličky

- výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky

b/ ZM stanoví počet členů každého výboru na 9 členů včetně předsedy výboru.

ZM volí Ing. et Ing. Štěpána Vlčka předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky.

ZM volí Ing. Josefa Baláše, Ph.D. předsedou finančního výboru Zastupitelstva města Poličky.

ZM volí Mgr. Davida Šafáře předsedou výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky.

ZM vyzývá politické strany, které kandidovaly do zastupitelstva města, k předložení návrhů na personální složení výborů v termínu do 18. 11. 2022 na sekretariát starosty.

               

a/ ZM stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:

- člen rady                                                                 8 687 Kč

- předseda výboru                                                    4 343 Kč

- předseda komise rady                                           4 343 Kč

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí                   2 171 Kč

b/ ZM stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet nejvýše tří odměn stanovených pro jednotlivé jím zastávané funkce upravené v § 74 odst. 3 zákona o obcích. 

c/ ZM stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

d/ ZM stanoví odměny za výkon předsedy osadního výboru a předsedy komisí rady, kteří nejsou zvolenými zastupiteli takto:

- předseda osadního výboru                                   4 343 Kč

- předseda komise rady                                          4 343 Kč

e/ ZM stanoví, že odměny za výkon funkce předsedy osadního výboru a předsedy komise rady, kteří nejsou zvolenými zastupiteli, budou poskytovány ode dne zvolení do funkce předsedy osadního výboru nebo předsedy komise rady.        

                                                                                          

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.